Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ (แผน ก แบบ ก 2)
1. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
 
  623711 วิทยาศาสตร์สุขภาพเชิงบูรณาการ 3(2-3-4)
      Integradted Health Sciences  
  623712 ผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงบูรณาการ 3(2-3-4)
      Integradted Health Products  
  623713 การบริหารธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 3(3-0-6)
      Business Management for Aesthetic Sciences and Health  
  623714 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 2(2-0-4)
      RESEARCH METHODOLOGY IN AESTHETIC SCIENCES AND HEALTH  
  623891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 1(1-0-2)
      Seminar in Aesthetic and Sciences and Health  
 
 
 
2. หมวดวิชา เลือก      จำหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
       นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตามที่หลักสูตรกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จากรายวิชาต่างๆต่อไปนี้ หรือจากรายวิชาอื่นๆในระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง หรือรายวิชาอื่นๆในระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือมหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
 
  253813 ศิลปะและสุนทรียบำบัด 3(2-2-4)
      Arts and Aesthetics Therapy  
  551707 วิทยาศาสตร์ความงามของใบหน้าและฟัน 1(1-0-2)
      Facial and Dental Aesthetic Therapy  
  623731 สปาและธุรกิจด้านสปา 3(2-2-4)
      Spa and Spa Business  
  623732 บุคลิกภาพและจิตวิทยาสำหรับการบริการด้านความงาม 3(2-2-4)
      Personality and Psychology for Beauty Service  
  623733 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสปา 2(2-0-4)
      Entrepreneurship for Spa Business  
  623734 อาหารเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)
      Nutraceuticals  
  623735 การดูแลผิว 3(2-2-4)
      Skin Care  
  623736 สมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพ 2(2-0-4)
      Herbs for Aesthetic and Health  
  623737 สุคนธบำบัด 3(2-2-4)
      Aromatherapy  
  623738 น้ำเพื่อสุขภาพ 3(2-2-4)
      Aquatic for Health  
  623739 การจัดการความพึงพอใจของผู้บริโภค 2(1-2-2)
      customer Satisfaction Management  
  623740 การกดจุด 3(2-3-4)
      Acupressure  
  623741 การควบคุมน้ำหนัก 3(2-2-4)
      Weight Control  
  623742 เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับความงามและสุขภาพ 2(2-0-4)
      Instruments for Aesthetic and Heealth  
  623743 ดนตรีบำบัด 1(1-0-2)
      Music Therapy  
 
 
 
3. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
 
  623899 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-0)
      THESIS  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940