2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ.ดร. พรภพ รัตนอาภา อาจารย์ -
2 นางสาว จุติพร พนมบัวเลิศ - -
3 อ. อรอุษา วลีพิทักษ์เดช อาจารย์ -
4 นางสาว จุฑามาศ ชนะศรีโยธิน - -
5 อ. พรสิริน ชัยชโลทรกุล อาจารย์ -
6 นาย จักรพงษ์ ไชยวงษ์ - -
7 นางสาว วิมลพรรณ นนทรีย์ - -
8 ผศ.ดร. จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
9 ผศ.ดร. อารยา ภิเศก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
10 ผศ.ดร. ณัฐพงษ์ กันตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
11 ผศ.ดร. พรทิพย์ ผจงวิริยาทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
12 อ.ดร. ศุภวิชญ์ หมอกมืด อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
13 อ.ดร. อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
14 รศ.ดร. พูนศักดิ์ ภิเศก รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 - - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 รศ.ดร. ทัศนีย์ วังศรีมงคล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมจัดฟัน
18 รศ.ดร. มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมจัดฟัน
19 ผศ. สุปราณี ดีเสมอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมจัดฟัน
20 ผศ. ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมจัดฟัน
21 รศ. สมศักดิ์ กิจสหวงค์ รองศาสตราจารย์ ทันตกรรมจัดฟัน
22 รศ.ดร. อาภา จันทร์เทวี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
23 รศ.ดร. จินดา เลิศศิริวรกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
24 ผศ.ดร. สุวดี เอื้ออรัญโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
25 รศ.ดร. อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
26 รศ.ดร. อรอุมา อังวราวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
27 รศ.ดร. เข็มพร กิจสหวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
28 อ.ดร. ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล อาจารย์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
29 ผศ.ดร. ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยาช่องปาก
30 รศ.ดร. อาริยา รัตนทองคำ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยาช่องปาก
31 รศ.ดร. จรินทร์ ปภังกรกิจ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยาช่องปาก
32 ผศ.ดร. สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยาช่องปาก
33 ผศ.ดร. นุสรา จันทร์สมัคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
34 ผศ.ดร. รัชฎา ฉายจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
35 ผศ. สุบิน พัวศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมชุมชน
36 รศ.ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
37 อ.ดร. วิไลพร สุตันไชยนนท์ อาจารย์ ทันตกรรมชุมชน
38 ผศ.ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
39 ผศ.ดร. ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
40 ผศ.ดร. วราวัชร์ ขจรรัตนวณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
41 รศ.ดร. สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
42 รศ.ดร. วิลาวัลย์ วีระอาชากุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
43 ผศ.ดร. กรกมล สุขจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมบูรณะ
44 รศ.ดร. ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมบูรณะ
45 ผศ.ดร. สุชาติ วงศ์ขันตี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมบูรณะ
46 ผศ.ดร. อังสนา ใจแน่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมบูรณะ
47 ผศ.ดร. ปุณยาพร ธัญญะคุปต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมบูรณะ
48 ผศ. พีรพงศ์ กุประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมบูรณะ
49 ผศ. สุวิทย์ วิมลจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมบูรณะ
50 ผศ. อาภาภรณ์ ภาษาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมบูรณะ
51 ผศ.ดร. อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมบูรณะ
52 ผศ.ดร. เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมบูรณะ
53 รศ.ดร. ศจี สัตยุตม์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
54 ผศ. สัญญา เรืองสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
55 ผศ.ดร. สุทิน จินาพรธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
56 ผศ.ดร. ภัทรมน รัตนาพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
57 ผศ.ดร. วรัญญู คงกันกง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
58 ผศ.ดร. ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
59 ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
60 ผศ. เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
61 ผศ.ดร. นภา สุขใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมประดิษฐ์
62 รศ.ดร. ดนัย ยอดสุวรรณ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมประดิษฐ์
63 อ. อรทัย วิเชียรมงคลกุล อาจารย์ ทันตกรรมประดิษฐ์
64 รศ.ดร. ดาราพร แซ่ลี้ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมประดิษฐ์
65 รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมประดิษฐ์
66 รศ. อินทรพล หอวิจิตร รองศาสตราจารย์ ทันตกรรมประดิษฐ์
67 ผศ.ดร. ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมประดิษฐ์
68 รศ. พิศเพลิน ชนาเทพาพร รองศาสตราจารย์ ทันตกรรมประดิษฐ์
69 ผศ. วิสิทธิ์ สาครตานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมประดิษฐ์
70 ผศ.ดร. ธิดารัตน์ อังวราวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมประดิษฐ์
71 อ. สุธาทิพย์ ลิมป์รัชตามร อาจารย์ ทันตกรรมประดิษฐ์
72 ผศ.ดร. สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมประดิษฐ์
73 ผศ. นพดล เจือเจริญวสุชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริทันตวิทยา
74 รศ.ดร. อรุณ ทีรฆพงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปริทันตวิทยา
75 อ.ดร. อเนก ชยสดมภ์ อาจารย์ ปริทันตวิทยา
76 ผศ. ดวงพร จิรวิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริทันตวิทยา
77 รศ.ดร. ดุษฎี หอมดี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปริทันตวิทยา
78 รศ.ดร. แสงโสม ประจะเนย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปริทันตวิทยา
79 ผศ.ดร. ปิยะวดี โพธิรักษานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปริทันตวิทยา
80 ผศ.ดร. วราภรณ์ สุวรรณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปริทันตวิทยา
81 รศ.ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปริทันตวิทยา
82 ผศ.ดร. ภิภพ สุทธิประภาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
83 รศ. มุขดา ศิริเทพทวี รองศาสตราจารย์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
84 ศ.ดร. สุวดี โฆษิตบวรชัย ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
85 รศ.ดร. พลธรรม ไชยฤทธิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
86 ศ.ดร. สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
87 อ. ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ อาจารย์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
88 ผศ.ดร. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
89 รศ. เพ็ญศรี โพธิภักดี รองศาสตราจารย์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
90 ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
91 รศ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
92 นางสาว เนตรดาว จำเริญดารารัศมี - กองแผนงาน
93 ผศ. สุภาพร คงสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
94 ผศ.ดร. อังคณา คลังทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
95 ผศ. อังคณา แสงปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
96 ผศ. วีระศักดิ์ พุทธาศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564