2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาง อาภร พลเยี่ยม - -
2 นาง พัชรี พงศ์พัสนันท์ - -
3 นางสาว มัชฌิมา ศรอินทร์ - -
4 ผศ.ดร. มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีการผลิต
5 ผศ. พลฤทธิ์ จุลมนต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีการผลิต
6 อ. เสาวลักษณ์ ศรีสุภัทรวนิช อาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต
7 อ.ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์ อาจารย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
8 ผศ.ดร. คณิต วิชิตพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
9 ผศ.ดร. วีระ ปิยธีรวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
10 รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
11 รศ.ดร. พัฒนา เหล่าไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
12 ผศ.ดร. วิชัย ลีลาวัชรมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
13 รศ.ดร. สัณห์ พณิชยกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
14 ผศ.ดร. ขนิษฐา เฟียล่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
15 รศ.ดร. ผกาวดี แก้วกันเนตร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
16 รศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
17 ผศ. สามารถ มูลอามาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
18 ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
19 ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
20 รศ.ดร. มัลลิกา คงเกียรติขจร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
21 รศ.ดร. สิรินดา ยุ่นฉลาด รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
22 ผศ. สุกานดา วิชิตพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
23 ผศ.ดร. เพ็ญศรี ปลั่งกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
24 ผศ.ดร. ไพบูลย์ ด่านวิรุทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
25 ผศ.ดร. ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
26 อ.ดร. สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ อาจารย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
27 ผศ.ดร. อภิลักษณ์ สลักคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
28 รศ.ดร. สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
29 รศ. ฉลอง บัวผัน รองศาสตราจารย์ เทคโนโลยีธรณี
30 ผศ. หล้า อาจวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีธรณี
31 อ.ดร. กมลพร กรมขันธ์ อาจารย์ เทคโนโลยีธรณี
32 อ.ดร. ธัญญา จันทร์ประสพชัย อาจารย์ เทคโนโลยีธรณี
33 ผศ. นุศรา สุระโคตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีธรณี
34 รศ. มนตรี บุญเสนอ รองศาสตราจารย์ เทคโนโลยีธรณี
35 รศ. ลัดดา วรรณขาว รองศาสตราจารย์ เทคโนโลยีธรณี
36 นาย วิชาญ หิรัญเกิด - เทคโนโลยีธรณี
37 ผศ. วินิจ ยังมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีธรณี
38 ผศ.ดร. กฤติกา ตระกูลงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีธรณี
39 รศ.ดร. ศรัญญา พรหมโคตร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีธรณี
40 ผศ. สุรชัย สมผดุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีธรณี
41 อ.ดร. ปิยฉัตร รัตนา อาจารย์ เทคโนโลยีธรณี
42 ผศ. พัชร์สุ วรรณขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีธรณี
43 รศ.ดร. เพียงตา สาตรักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีธรณี
44 อ.ดร. อนันตณัฐ กันต์ธัญญรัตน์ อาจารย์ เทคโนโลยีธรณี
45 รศ.ดร. รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีธรณี
46 ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีธรณี
47 อ.ดร. ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ อาจารย์ เทคโนโลยีธรณี
48 รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสุข รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีธรณี
49 ผศ. เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีธรณี
50 ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
51 ผศ.ดร. เกษม นันทชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
52 ผศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
53 รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข์ รองศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอาหาร
54 ผศ.ดร. อัมพร แซ่เอียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
55 ผศ.ดร. อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
56 ผศ.ดร. จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
57 อ.ดร. จินตนา ศรีผุย อาจารย์ เทคโนโลยีอาหาร
58 รศ. สุวรรณ วิรัชกุล รองศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอาหาร
59 อ.ดร. ปฏิมากร พะสุวรรณ อาจารย์ เทคโนโลยีอาหาร
60 ผศ.ดร. วิลัศนา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
61 ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
62 ศ.ดร. สิงหนาท พวงจันทน์แดง ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
63 ผศ.ดร. ศิริวรรณ เนติวรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
64 ผศ.ดร. สมจินตนา ตังคะวัชระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
65 รศ.ดร. บวรศักดิ์ ลีนานนท์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
66 นาง สุดาวดี ชัยเดชทยากุล - ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
67 ผศ.ดร. วิชัย เสริมผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
68 อ.ดร. อาทิตย์ อภิโชติธนกุล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
69 อ.ดร. พิมพ์นิภา หิรัณย์สร อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
70 อ.ดร. อนาลยา หนานสายออ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
71 อ.ดร. นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์ อาจารย์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564