2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาง บุบผา ประสารฉ่ำ - -
2 อ.ดร. ปรีชา ลักษณะสกุลชัย อาจารย์ -
3 นางสาว ศศิธร สิทธิพรหม - -
4 อ. สายชล สุนทราชัย อาจารย์ -
5 ผศ.ดร. จอมรัฐ พัฒนศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
6 อ. สุริศา มาลัย อาจารย์ -
7 ผศ. จรินทร์ เปาโรหิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
8 นาง บุญเชิด กอมาตย์ - -
9 อ.ดร. สมพันธ์ เตชะอธิก อาจารย์ -
10 อ. ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์ อาจารย์ -
11 ผศ.ดร. มัทนาวดี บาโกท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
12 อ.ดร. รุ่งอรุณ บุญสายันต์ อาจารย์ -
13 ผศ. วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
14 อ. ศิริภรณ์ สุดจริง อาจารย์ -
15 นางสาว อนงค์นาถ โยคุณ - -
16 อ. ฐิติรัตน์ รัตนจรัสโรจน์ อาจารย์ -
17 ผศ. อาภารัตน์ อบแย้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
18 อ. Michael Littmann อาจารย์ -
19 - -
20 นาง วัชรีวรรณ มัฆวิมาลย์ - ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์
21 รศ. อุดม บัวศรี รองศาสตราจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
22 อ.ดร. ชลิดา โพธิ์ถาวร อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
23 รศ.ดร. สถาพร เริงธรรม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
24 ผศ.ดร. รักชนก ชำนาญมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
25 อ.ดร. วณิชชา ณรงค์ชัย อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
26 อ.ดร. ศุภกิต บัวขาว อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
27 ผศ.ดร. กรรณิกา คำดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
28 ผศ.ดร. กีรติพร จูตะวิริยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
29 ผศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
30 ผศ.ดร. วิเชียร แสนมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
31 ผศ.ดร. ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
32 ผศ.ดร. วิระพงศ์ จันทร์สนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
33 ผศ.ดร. วิศปัตย์ ชัยช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
34 อ.ดร. Wang Huiying อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
35 นาง รจนา แก่นอำพรพันธ์ - -
36 ศ. สุวิทย์ ธีรศาศวัต ศาสตราจารย์ -
37 อ. นวลจันทร์ ประดุจชนม์ อาจารย์ -
38 อ. อาทิตย์ จิตรโท อาจารย์ สเปน
39 อ. จันทรา แซ่เฮ่ อาจารย์ จีน
40 อ. บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์ เยอรมัน
41 ผศ.ดร. ศศิ จังสถิตย์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อังกฤษ
42 ผศ.ดร. ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อังกฤษ
43 ผศ.ดร. ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อังกฤษ
44 ผศ. สุธิดา โง่นคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังกฤษ
45 อ. อภิญญา หินนนท์ อาจารย์ อังกฤษ
46 ผศ. จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังกฤษ
47 อ.ดร. ปรีดาพร ศรีสาคร อาจารย์ อังกฤษ
48 ผศ. พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังกฤษ
49 ผศ. วิกรานต์ นามผาดอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังกฤษ
50 รศ. ภรณี ศิริโชติ รองศาสตราจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
51 รศ.ดร. มาลี กาบมาลา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
52 รศ.ดร. สมาน ลอยฟ้า รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
53 อ. พิมพา อินแบน อาจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
54 อ.ดร. ศักดา จันทร์ประเสริฐ อาจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
55 รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
56 ผศ. ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
57 อ. พะวงพิศ วัฒนกิจ อาจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
58 อ. ศศิวิมล ฮงมา อาจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
59 ผศ. วิบูลสุข บัณฑิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
60 ผศ. สุนัสริน บัวเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
61 ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
62 รศ.ดร. จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
63 อ. ปิยพักตร์ สินบัวทอง อาจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
64 ผศ. เพ็ญพันธ์ เพชรศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
65 ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
66 ผศ. ทิพย์วัลย์ ตุลยะสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
67 อ. ละอองกาญจน์ เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
68 ผศ.ดร. เบญจวรรณ นาราสัจจ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ มนุษยศาสตร์
69 ผศ.ดร. บัญชร แก้วส่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมศาสตร์
70 รศ.ดร. สุรนาท ขมะณะรงค์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมศาสตร์
71 รศ. พิธันดร นิตยสุทธิ์ รองศาสตราจารย์ สังคมศาสตร์
72 รศ.ดร. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมศาสตร์
73 ศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมศาสตร์
74 รศ.ดร. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมศาสตร์
75 อ.ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์ อาจารย์ สังคมศาสตร์
76 ผศ. วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังคมศาสตร์
77 ผศ.ดร. สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมศาสตร์
78 รศ. เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง รองศาสตราจารย์ สังคมศาสตร์
79 อ. สมใจ ศรีหล้า อาจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
80 นางสาว ดุษฎี อายุวัฒน์ - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
81 รศ. สำเริง จันทรสุวรรณ รองศาสตราจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
82 รศ. สุวรรณ บัวทวน รองศาสตราจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
83 ผศ.ดร. วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
84 รศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
85 อ.ดร. สุเกสินี สุภธีระ อาจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
86 อ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง อาจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
87 รศ.ดร. สุทธิรัตน์ รุจิเกียรติกำจร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
88 ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
89 ผศ. ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
90 รศ.ดร. พรอัมรินทร์ พรหมเกิด รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
91 ผศ.ดร. วาลี ปรีชาปัญญากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไทย
92 ผศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไทย
93 ผศ.ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไทย
94 ผศ. อนงค์ รุ่งแจ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไทย
95 ผศ.ดร. อรทัย เพียยุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไทย
96 รศ. สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ รองศาสตราจารย์ ไทย
97 ผศ.ดร. อิศเรศ ดลเพ็ญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไทย
98 อ.ดร. แก้วตา จันทรานุสรณ์ อาจารย์ ไทย
99 ผศ.ดร. ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไทย
100 ผศ.ดร. พรสวรรค์ สุวรรณธาดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไทย
101 ผศ. กัลยรัตน์ อุ่นทานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไทย
102 รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไทย
103 ผศ.ดร. มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไทย
104 อ.ดร. อุมารินทร์ ตุลารักษ์ อาจารย์ ไทย
105 ผศ. ชอบ ดีสวนโคก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
106 ผศ. ชลิต ชัยครรชิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
107 ผศ.ดร. ธนนันท์ บุ่นวรรณา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
108 รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
109 ผศ.ดร. คำแหง วิสุทธางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรัชญาและศาสนา
110 อ. ศรชัย แม้ประสาท อาจารย์ ปรัชญาและศาสนา
111 ผศ. เทพพร มังธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญาและศาสนา
112 ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรัชญาและศาสนา
113 ผศ. อัครยา สังขจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญาและศาสนา
114 ศ.ดร. ประยงค์ แสนบุราณ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรัชญาและศาสนา
115 ผศ. ภคนิตย์ เพชรปาณีวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญาและศาสนา
116 รศ.ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรัชญาและศาสนา
117 รศ. เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ รองศาสตราจารย์ ปรัชญาและศาสนา
118 ผศ.ดร. มานะ นาคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พัฒนาสังคม
119 อ.ดร. รัตนา บุญมัธยะ อาจารย์ พัฒนาสังคม
120 รศ. สมนึก ปัญญาสิงห์ รองศาสตราจารย์ พัฒนาสังคม
121 ผศ.ดร. ธนพรรณ ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พัฒนาสังคม
122 ผศ.ดร. วิภาวี กฤษณะภูติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พัฒนาสังคม
123 ผศ.ดร. ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พัฒนาสังคม
124 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พัฒนาสังคม
125 นาย บัวพันธ์ พรหมพักพิง - พัฒนาสังคม
126 รศ.ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พัฒนาสังคม
127 นางสาว พรพิมล ทรงคุณ - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
128 นางสาว ณัฐกานต์ เกษกำธร - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
129 นางสาว วิไลวรรณ นวลละออง - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
130 นางสาว ศิริรัตน์ หาญใจ - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
131 นาง - -
132 นาย เชษฐา โพธิ์ประทับ - กองแผนงาน
133 ผศ. กำจร ใจบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
134 ผศ.ดร. สนใจ ไชยบุญเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
135 ผศ. ณัชพร เหลืองทองคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
136 อ. ภัทรา ภมรศิลปธรรม อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
137 อ.ดร. ภารดี ตั้งแต่ง อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
138 อ. มธุรส แพทย์ชีพ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
139 อ. รัชนี ปิยะธำรงชัย อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
140 ผศ.ดร. สุขุม วสุนธราโศภิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
141 อ. สุนทร ศรีชัย อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
142 ผศ. อารยา วิทย์สุภาเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
143 ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
144 อ. กวิสรา นิลมงคล อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
145 ผศ.ดร. มารศรี สอทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
146 อ.ดร. วัชรพล ศิริสุวิไล อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
147 อ. สรวรรณ วัฒนวิกย์กิจ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
148 อ.ดร. สุบรรณ แก้วกันยา อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
149 ผศ. อังคณา ไคลน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
150 อ.ดร. เกวลิน ปวบุญสิริวงศ์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
151 ผศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
152 อ. ธวัชชัย ไชยบุญเรือง อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
153 ผศ.ดร. นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
154 อ.ดร. วรรณฤดี คุระวรรณ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
155 อ.ดร. วีระกุล ชายผา อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
156 ผศ. สุนันทา เหล่าจัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
157 อ.ดร. อรอนงค์ อินสอาด อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
158 ผศ. กัญญ์ชลี จังสถิตย์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
159 อ. จีราภรณ์ วิทยาคม อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
160 อ.ดร. ประดิษฐ์ แสงสุกวาว อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
161 อ.ดร. พรสวรรค์ พลอยแก้ว อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
162 อ. พราวพรรณ พลบุญ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
163 ผศ.ดร. ศรีปัญญา ใจใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
164 ผศ. ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
165 รศ. อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
166 ผศ.ดร. ดารารัตน์ คำภูแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
167 ผศ. ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
168 รศ. เกรียงเทพ วีระนันทนาพันธ์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
169 รศ. เยาวรัตน์ การพานิช รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
170 ผศ.ดร. ปทุมรัศมิ์ ต่อวงศ์ นาคนิษฐา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
171 อ.ดร. บุษบามินตรา ฉลวยแสง อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
172 ผศ. ประทุมรัตน์ วงศ์ดนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
173 ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ กี่สวัสดิ์คอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
174 ผศ. เฉลิมเกียรติ มินา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563