2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะทันตแพทยศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ.ดร. พรภพ รัตนอาภา - -
2 นางสาว จุติพร พนมบัวเลิศ - -
3 อ. อรอุษา วลีพิทักษ์เดช - -
4 นางสาว จุฑามาศ ชนะศรีโยธิน - -
5 อ. พรสิริน ชัยชโลทรกุล - -
6 นาย จักรพงษ์ ไชยวงษ์ - -
7 นางสาว วิมลพรรณ นนทรีย์ - -
8 ผศ.ดร. จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม - -
9 ผศ.ดร. อารยา ภิเศก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
10 ผศ.ดร. ณัฐพงษ์ กันตรง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
11 ผศ.ดร. พรทิพย์ ผจงวิริยาทร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
12 อ.ดร. ศุภวิชญ์ หมอกมืด - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
13 อ.ดร. อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
14 รศ.ดร. พูนศักดิ์ ภิเศก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 - - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 รศ.ดร. ทัศนีย์ วังศรีมงคล อาจารย์ประจำ ทันตกรรมจัดฟัน
18 รศ.ดร. มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ ทันตกรรมจัดฟัน
19 ผศ. สุปราณี ดีเสมอ - ทันตกรรมจัดฟัน
20 ผศ. ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ ทันตกรรมจัดฟัน
21 รศ. สมศักดิ์ กิจสหวงค์ อาจารย์ประจำ ทันตกรรมจัดฟัน
22 รศ.ดร. อาภา จันทร์เทวี อาจารย์ประจำ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
23 รศ.ดร. จินดา เลิศศิริวรกุล อาจารย์ประจำ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
24 ผศ.ดร. สุวดี เอื้ออรัญโชติ อาจารย์ประจำ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
25 รศ.ดร. อโนมา รัตนะเจริญธรรม อาจารย์ประจำ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
26 รศ.ดร. อรอุมา อังวราวงศ์ อาจารย์ประจำ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
27 รศ.ดร. เข็มพร กิจสหวงศ์ อาจารย์ประจำ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
28 อ.ดร. ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล อาจารย์ประจำ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
29 ผศ.ดร. ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส อาจารย์ประจำ ชีววิทยาช่องปาก
30 รศ.ดร. อาริยา รัตนทองคำ อาจารย์ประจำ ชีววิทยาช่องปาก
31 รศ.ดร. จรินทร์ ปภังกรกิจ อาจารย์ประจำ ชีววิทยาช่องปาก
32 ผศ.ดร. สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ อาจารย์ประจำ ชีววิทยาช่องปาก
33 ผศ.ดร. นุสรา จันทร์สมัคร อาจารย์ประจำ ทันตกรรมชุมชน
34 ผศ.ดร. รัชฎา ฉายจิต อาจารย์ประจำ ทันตกรรมชุมชน
35 ผศ. สุบิน พัวศิริ อาจารย์ประจำ ทันตกรรมชุมชน
36 รศ.ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ อาจารย์ประจำ ทันตกรรมชุมชน
37 อ.ดร. วิไลพร สุตันไชยนนท์ อาจารย์ประจำ ทันตกรรมชุมชน
38 ผศ.ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ - ทันตกรรมชุมชน
39 ผศ.ดร. ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร อาจารย์ประจำ ทันตกรรมชุมชน
40 ผศ.ดร. วราวัชร์ ขจรรัตนวณิชย์ อาจารย์ประจำ ทันตกรรมชุมชน
41 รศ.ดร. สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา อาจารย์ประจำ ทันตกรรมชุมชน
42 รศ.ดร. วิลาวัลย์ วีระอาชากุล อาจารย์ประจำ ทันตกรรมชุมชน
43 ผศ.ดร. กรกมล สุขจิตร อาจารย์ประจำ ทันตกรรมบูรณะ
44 รศ.ดร. ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล อาจารย์ประจำ ทันตกรรมบูรณะ
45 ผศ.ดร. สุชาติ วงศ์ขันตี อาจารย์ประจำ ทันตกรรมบูรณะ
46 ผศ.ดร. อังสนา ใจแน่น อาจารย์ประจำ ทันตกรรมบูรณะ
47 ผศ.ดร. ปุณยาพร ธัญญะคุปต์ - ทันตกรรมบูรณะ
48 ผศ. พีรพงศ์ กุประดิษฐ์ - ทันตกรรมบูรณะ
49 ผศ. สุวิทย์ วิมลจิตต์ - ทันตกรรมบูรณะ
50 ผศ. อาภาภรณ์ ภาษาสุข อาจารย์ประจำ ทันตกรรมบูรณะ
51 ผศ.ดร. อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต อาจารย์ประจำ ทันตกรรมบูรณะ
52 ผศ.ดร. เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน อาจารย์ประจำ ทันตกรรมบูรณะ
53 รศ.ดร. ศจี สัตยุตม์ อาจารย์ประจำ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
54 ผศ. สัญญา เรืองสิทธิ์ อาจารย์ประจำ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
55 ผศ.ดร. สุทิน จินาพรธรรม อาจารย์ประจำ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
56 ผศ.ดร. ภัทรมน รัตนาพันธุ์ อาจารย์ประจำ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
57 ผศ.ดร. วรัญญู คงกันกง อาจารย์ประจำ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
58 ผศ.ดร. ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์ อาจารย์ประจำ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
59 ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร - ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
60 ผศ. เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล อาจารย์ประจำ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
61 ผศ.ดร. นภา สุขใจ - ทันตกรรมประดิษฐ์
62 รศ.ดร. ดนัย ยอดสุวรรณ อาจารย์ประจำ ทันตกรรมประดิษฐ์
63 อ. อรทัย วิเชียรมงคลกุล - ทันตกรรมประดิษฐ์
64 รศ.ดร. ดาราพร แซ่ลี้ อาจารย์ประจำ ทันตกรรมประดิษฐ์
65 รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี อาจารย์ประจำ ทันตกรรมประดิษฐ์
66 รศ. อินทรพล หอวิจิตร - ทันตกรรมประดิษฐ์
67 ผศ.ดร. ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ อาจารย์ประจำ ทันตกรรมประดิษฐ์
68 รศ. พิศเพลิน ชนาเทพาพร อาจารย์ประจำ ทันตกรรมประดิษฐ์
69 ผศ. วิสิทธิ์ สาครตานันท์ อาจารย์ประจำ ทันตกรรมประดิษฐ์
70 ผศ.ดร. ธิดารัตน์ อังวราวงศ์ อาจารย์ประจำ ทันตกรรมประดิษฐ์
71 อ. สุธาทิพย์ ลิมป์รัชตามร อาจารย์ประจำ ทันตกรรมประดิษฐ์
72 ผศ.ดร. สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ อาจารย์ประจำ ทันตกรรมประดิษฐ์
73 ผศ. นพดล เจือเจริญวสุชัย - ปริทันตวิทยา
74 รศ.ดร. อรุณ ทีรฆพงศ์ อาจารย์ประจำ ปริทันตวิทยา
75 อ.ดร. อเนก ชยสดมภ์ - ปริทันตวิทยา
76 ผศ. ดวงพร จิรวิบูลย์ อาจารย์ประจำ ปริทันตวิทยา
77 รศ.ดร. ดุษฎี หอมดี อาจารย์ประจำ ปริทันตวิทยา
78 รศ.ดร. แสงโสม ประจะเนย์ อาจารย์ประจำ ปริทันตวิทยา
79 ผศ.ดร. ปิยะวดี โพธิรักษานนท์ อาจารย์ประจำ ปริทันตวิทยา
80 ผศ.ดร. วราภรณ์ สุวรรณรงค์ อาจารย์ประจำ ปริทันตวิทยา
81 รศ.ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ อาจารย์ประจำ ปริทันตวิทยา
82 ผศ.ดร. ภิภพ สุทธิประภาภรณ์ อาจารย์ประจำ วินิจฉัยโรคช่องปาก
83 รศ. มุขดา ศิริเทพทวี อาจารย์ประจำ วินิจฉัยโรคช่องปาก
84 ศ.ดร. สุวดี โฆษิตบวรชัย อาจารย์ประจำ วินิจฉัยโรคช่องปาก
85 รศ.ดร. พลธรรม ไชยฤทธิ์ - วินิจฉัยโรคช่องปาก
86 ศ.ดร. สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ อาจารย์ประจำ วินิจฉัยโรคช่องปาก
87 อ. ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ - วินิจฉัยโรคช่องปาก
88 ผศ.ดร. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช อาจารย์ประจำ วินิจฉัยโรคช่องปาก
89 รศ. เพ็ญศรี โพธิภักดี อาจารย์ประจำ วินิจฉัยโรคช่องปาก
90 ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ อาจารย์ประจำ วินิจฉัยโรคช่องปาก
91 รศ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง อาจารย์ประจำ วินิจฉัยโรคช่องปาก
92 นางสาว เนตรดาว จำเริญดารารัศมี - กองแผนงาน
93 ผศ. สุภาพร คงสมบูรณ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
94 ผศ.ดร. อังคณา คลังทอง อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
95 ผศ. อังคณา แสงปัญญา อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
96 ผศ. วีระศักดิ์ พุทธาศรี - - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564