2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะเทคโนโลยี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาง อาภร พลเยี่ยม - -
2 นาง พัชรี พงศ์พัสนันท์ - -
3 นางสาว มัชฌิมา ศรอินทร์ - -
4 ผศ.ดร. มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท - เทคโนโลยีการผลิต
5 ผศ. พลฤทธิ์ จุลมนต์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีการผลิต
6 อ. เสาวลักษณ์ ศรีสุภัทรวนิช - เทคโนโลยีการผลิต
7 อ.ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
8 ผศ.ดร. คณิต วิชิตพันธุ์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
9 ผศ.ดร. วีระ ปิยธีรวงศ์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
10 รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
11 รศ.ดร. พัฒนา เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
12 ผศ.ดร. วิชัย ลีลาวัชรมาศ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
13 รศ.ดร. สัณห์ พณิชยกุล - เทคโนโลยีชีวภาพ
14 ผศ.ดร. ขนิษฐา เฟียล่า อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
15 รศ.ดร. ผกาวดี แก้วกันเนตร อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
16 รศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
17 ผศ. สามารถ มูลอามาตย์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
18 ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
19 ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
20 รศ.ดร. มัลลิกา คงเกียรติขจร อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
21 รศ.ดร. สิรินดา ยุ่นฉลาด อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
22 ผศ. สุกานดา วิชิตพันธุ์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
23 ผศ.ดร. เพ็ญศรี ปลั่งกลาง - เทคโนโลยีชีวภาพ
24 ผศ.ดร. ไพบูลย์ ด่านวิรุทัย - เทคโนโลยีชีวภาพ
25 ผศ.ดร. ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
26 อ.ดร. สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ - เทคโนโลยีชีวภาพ
27 ผศ.ดร. อภิลักษณ์ สลักคำ - เทคโนโลยีชีวภาพ
28 รศ.ดร. สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
29 รศ. ฉลอง บัวผัน อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีธรณี
30 ผศ. หล้า อาจวิชัย อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีธรณี
31 อ.ดร. กมลพร กรมขันธ์ - เทคโนโลยีธรณี
32 อ.ดร. ธัญญา จันทร์ประสพชัย อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีธรณี
33 ผศ. นุศรา สุระโคตร อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีธรณี
34 รศ. มนตรี บุญเสนอ - เทคโนโลยีธรณี
35 รศ. ลัดดา วรรณขาว อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีธรณี
36 นาย วิชาญ หิรัญเกิด - เทคโนโลยีธรณี
37 ผศ. วินิจ ยังมี อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีธรณี
38 ผศ.ดร. กฤติกา ตระกูลงาม อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีธรณี
39 รศ.ดร. ศรัญญา พรหมโคตร์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีธรณี
40 ผศ. สุรชัย สมผดุง อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีธรณี
41 อ.ดร. ปิยฉัตร รัตนา อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีธรณี
42 ผศ. พัชร์สุ วรรณขาว อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีธรณี
43 รศ.ดร. เพียงตา สาตรักษ์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีธรณี
44 อ.ดร. อนันตณัฐ กันต์ธัญญรัตน์ - เทคโนโลยีธรณี
45 รศ.ดร. รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีธรณี
46 ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ - เทคโนโลยีธรณี
47 อ.ดร. ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีธรณี
48 รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสุข - เทคโนโลยีธรณี
49 ผศ. เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีธรณี
50 ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีอาหาร
51 ผศ.ดร. เกษม นันทชัย อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีอาหาร
52 ผศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีอาหาร
53 รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีอาหาร
54 ผศ.ดร. อัมพร แซ่เอียว - เทคโนโลยีอาหาร
55 ผศ.ดร. อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีอาหาร
56 ผศ.ดร. จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีอาหาร
57 อ.ดร. จินตนา ศรีผุย อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีอาหาร
58 รศ. สุวรรณ วิรัชกุล - เทคโนโลยีอาหาร
59 อ.ดร. ปฏิมากร พะสุวรรณ - เทคโนโลยีอาหาร
60 ผศ.ดร. วิลัศนา โพธิ์ศรี อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีอาหาร
61 ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีอาหาร
62 ศ.ดร. สิงหนาท พวงจันทน์แดง อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีอาหาร
63 ผศ.ดร. ศิริวรรณ เนติวรานนท์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีอาหาร
64 ผศ.ดร. สมจินตนา ตังคะวัชระ - เทคโนโลยีอาหาร
65 รศ.ดร. บวรศักดิ์ ลีนานนท์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีอาหาร
66 นาง สุดาวดี ชัยเดชทยากุล - ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
67 ผศ.ดร. วิชัย เสริมผล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
68 อ.ดร. อาทิตย์ อภิโชติธนกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
69 อ.ดร. พิมพ์นิภา หิรัณย์สร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
70 อ.ดร. อนาลยา หนานสายออ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
71 อ.ดร. นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์ -

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564