2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
1 นาย นาถ ภูวงศ์ผา - -
2 นาย ณรงค์ หงษ์แก้ว - -
3 นาง วัลยา แสงห้าว - -
4 นาง สนธนี วรชินา - -
5 นาง ชนิสรา สุริยะ - -
6 นางสาว ฐิติมา พรหมจักร์ - -
7 ผศ.ดร. ศิริธร บุราณุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
8 อ. ณัฐธิดา กิจวิรุฬห์ อาจารย์ -
9 นาง สุนันท์ ศรีศุภเดชะ - -
10 นางสาว ขวัญหทัย พนมธรนิจกุล - -
11 ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ - -
12 นาง สุตาภัทร รักษา - -
13 นาง อมรรัตน์ สิทธิโชค - -
14 นางสาว อุมาภรณ์ ไชยช่วย - -
15 นางสาว พิมพ์จิตร เรืองจิรภัทร - -
16 นาง ศิริรัตน์ ทินตะนัย - -
17 Mr. - -
18 - -
19 อ. วัลลภ เรืองเดชชัยสกุล อาจารย์ จุลชีววิทยา
20 - - จุลชีววิทยา
21 รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
22 ผศ.ดร. ขาว เหมือนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
23 รศ.ดร. วิทยา เงินแท้ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
24 ผศ.ดร. โฉมศรี ศิริวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
25 อ.ดร. ทีปานิส ชาชิโย อาจารย์ -
26 ผศ. วิจิตรา วิเชียรศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
27 ผศ. วุฒิพงศ์ มหาคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
28 รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
29 รศ.ดร. อำพา เหลืองภิรมย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
30 ผศ.ดร. กัลยา ศรีประทีป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
31 ผศ.ดร. ปรียา หวังสมนึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
32 รศ.ดร. พินิจ หวังสมนึก รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
33 รศ.ดร. วัฒนา พัฒนากูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
34 ผศ. วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีววิทยา
35 ผศ.ดร. สมทรง ณ นคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
36 ผศ.ดร. ไพรัช ทาบสีแพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
37 ผศ.ดร. พรรณี รัตนแสง คาร์ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
38 รศ.ดร. ชุติมา หาญจวณิช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
39 ผศ.ดร. ดวงกมล แม้นศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
40 ผศ. นิยะดา ห่อนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีววิทยา
41 รศ. นเรศร์ มุลาลี รองศาสตราจารย์ ชีววิทยา
42 รศ. บุญยืน กิจวิจารณ์ รองศาสตราจารย์ ชีววิทยา
43 ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
44 ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
45 ผศ.ดร. พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
46 ผศ.ดร. มณฑิรา มณฑาทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
47 ผศ.ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
48 ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
49 อ.ดร. อัญชลี นิลสุวรรณ อาจารย์ ชีววิทยา
50 ผศ.ดร. กิตติมา เมฆโกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
51 อ. จิรภัทร จันทะพงษ์ อาจารย์ ชีววิทยา
52 รศ.ดร. มานิตย์ โฆษิตตระกูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
53 ผศ.ดร. ละเอียด นาคกระแสร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
54 ผศ.ดร. วัฒนชัย ล้นทม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
55 ผศ. ไพบูลย์ มงคลถาวรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีววิทยา
56 ผศ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
57 ผศ.ดร. ศุจีภรณ์ อธิบาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
58 อ.ดร. สัมภาษณ์ คุณสุข อาจารย์ ชีววิทยา
59 ผศ.ดร. หนูเดือน เมืองแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
60 ผศ.ดร. อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
61 ผศ.ดร. ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
62 ผศ.ดร. นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
63 ผศ. ปรียะวุฒิ วัชรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีววิทยา
64 ศ.ดร. สุมนทิพย์ บุนนาค ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
65 ศ.ดร. อรุณรัตน์ ฉวีราช ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
66 ผศ.ดร. จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
67 ผศ.ดร. วรศิธิกุลญา ธราธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
68 อ.ดร. มงคล นนทกิตติเจริญ อาจารย์ เคมี
69 รศ.ดร. รจนา บุระคำ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
70 รศ. สุธา ภู่สิทธิศักดิ์ รองศาสตราจารย์ เคมี
71 ผศ.ดร. จินดา เข็มประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
72 ผศ.ดร. ชนกพร เผ่าศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
73 ผศ. ณรงค์ เกิดกุญชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมี
74 ผศ. นิตยา ธีรมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมี
75 ผศ.ดร. ปวีณา ฆารไสว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
76 ผศ.ดร. พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
77 รศ. รัตนา มหาชัย รองศาสตราจารย์ เคมี
78 ผศ.ดร. รัศมี เหล็กพรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
79 ผศ.ดร. วัชรี หาญยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
80 ผศ. วิรัช ว่องพัฒนากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมี
81 ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
82 รศ.ดร. เฉลิม เรืองวิริยะชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
83 รศ.ดร. ไฉนพร ด่านวิรุทัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
84 รศ.ดร. ขวัญใจ กนกเมธากุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
85 อ. ชาญชัย แสงสุรศักดิ์ อาจารย์ เคมี
86 รศ.ดร. นิธิมา เคารพาพงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
87 ผศ.ดร. ปริญญา ธีรมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
88 ผศ.ดร. พูนสุข ภูสิมมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
89 ผศ.ดร. สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
90 ผศ.ดร. สุวัตร นานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
91 ผศ.ดร. อัจฉรา ศิริมังคะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
92 ผศ. อารยัน จันศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมี
93 อ.ดร. จิตติมา เลาห์พงศ์ไพศาล อาจารย์ เคมี
94 ผศ.ดร. พรทิพย์ ลัตต์มันน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
95 ผศ.ดร. พิทักษ์ นาสมใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
96 รศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวจนวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
97 ผศ.ดร. ศิรินุช ลอยหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
98 ศ.ดร. สุจิตรา ยังมี ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
99 ผศ.ดร. สุจิตรา อำนวยพานิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
100 รศ.ดร. สุนันทา เฮงรัศมี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
101 รศ.ดร. อัญชุลี ฉวีราช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
102 อ. กนกศิลป์ หุ่นแก้ว อาจารย์ เคมี
103 ผศ.ดร. กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
104 ผศ.ดร. ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
105 ผศ.ดร. ทิพาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
106 ผศ.ดร. พนาวัลย์ หมู่โสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
107 ผศ.ดร. สุรางคนา บุตรสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
108 รศ.ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
109 อ.ดร. กนกกาญจน์ แซ่จึง อาจารย์ เคมี
110 ผศ.ดร. คัชรินทร์ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
111 ผศ.ดร. พิทยากรณ์ น้อยทรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
112 ผศ. ภัทราภรณ์ ปัณฑรนนทกะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมี
113 อ.ดร. ศิรินันท์ กุลชาติ อาจารย์ เคมี
114 ผศ.ดร. ศิริรัตน์ แมคคลอสกี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
115 ศ.ดร. ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
116 ผศ.ดร. สมเกียรติ ศรีจารนัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
117 รศ.ดร. สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
118 ผศ.ดร. เจ้าทรัพย์ บุญมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
119 รศ. ทิพย์วัลย์ เอกปัต คำเหม็ง รองศาสตราจารย์ เคมี
120 รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
121 รศ.ดร. ธวัช ช่างผัส รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
122 อ.ดร. รจนา เชี่ยวชาญ อาจารย์ คณิตศาสตร์
123 ผศ. สุณี อัษฎายุธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์
124 ผศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
125 รศ.ดร. นรากร คณาศรี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
126 รศ.ดร. บัญชา อานนท์กิจพานิช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
127 ผศ.ดร. พิกุล ภูผาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
128 ผศ. วรรณี เนตรสิงหนาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์
129 ผศ.ดร. วริษา นาคพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
130 ผศ.ดร. วัฒนา เถาว์ทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
131 รศ.ดร. สมจิต โชติชัยสถิตย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
132 ผศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
133 รศ.ดร. สาธิต แซ่จึง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
134 ผศ.ดร. บัณฑิต ภิบาลจอมมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
135 ผศ.ดร. ประกิต จำปาชนม์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
136 อ.ดร. วิเนตร แสนหาญ อาจารย์ คณิตศาสตร์
137 รศ.ดร. สุพจน์ ไวท์ยางกูร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
138 รศ. เที่ยง ภูมิสะอาด รองศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์
139 ผศ.ดร. เสวียน ใจดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
140 อ.ดร. กนกวรรณ วงษ์จันทร์ อาจารย์ คณิตศาสตร์
141 รศ.ดร. กิตติกร นาคประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
142 ผศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
143 รศ. จิระสุข อิฐรัตน์ รองศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์
144 อ. ทัศนีย์ อารยะตระกูลลิขิต อาจารย์ คณิตศาสตร์
145 ผศ. ประภัทร วิเศษมงคลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์
146 รศ.ดร. วิจารณ์ สดศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
147 ผศ.ดร. วีระชัย สาระคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
148 อ.ดร. สุจิตรา แสนหาญ อาจารย์ คณิตศาสตร์
149 ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
150 อ.ดร. จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ อาจารย์ คณิตศาสตร์
151 ผศ. ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์
152 อ. สมศักดิ์ อนันต์สุวรรณชัย อาจารย์ คณิตศาสตร์
153 ผศ.ดร. วัชรินทร์ คล่องดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
154 อ. สมเกียรติ พาน้อย อาจารย์ คณิตศาสตร์
155 อ. เฟื่องฟ้า ศรีจันทพงศ์ อาจารย์ คณิตศาสตร์
156 อ. เครือวัลย์ ทยานยง อาจารย์ คณิตศาสตร์
157 รศ.ดร. เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
158 ผศ. กมล อนวัช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
159 ผศ.ดร. นาท เสาวดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
160 ผศ. พหล จิตติยศรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
161 ผศ.ดร. รงค์ รุจกรกานต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
162 อ.ดร. สมพร ขันเงิน อาจารย์ ฟิสิกส์
163 ผศ. สมพร เฉลิมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
164 ผศ. สยาม ชูถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
165 ผศ. ณรงค์ พิศขุมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
166 ผศ. บำรุง สมสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
167 ผศ.ดร. พัฒนา ภู่วนิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
168 รศ.ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
169 รศ. ศรีธน วรศักดิ์โยธิน รองศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
170 รศ.ดร. สันติ แม้นศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
171 ผศ. โกวิท ณ นคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
172 อ.ดร. นิพนธ์ กสิพร้อง อาจารย์ ฟิสิกส์
173 รศ.ดร. พรจักร ศรีพัชราวุธ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
174 ผศ. ยุทธนา จิตตะกวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
175 ผศ. วันชัย สุ่มเล็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
176 ผศ.ดร. วิยะดา หาญชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
177 รศ.ดร. สมัคร์ พิมานแพง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
178 ผศ.ดร. อภิโชค ตั้งตระการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
179 ผศ.ดร. อรรุจี เหมือนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
180 ผศ.ดร. ชัยพจน์ มุทาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
181 อ. ชัยภูมิ สำเนียง อาจารย์ ฟิสิกส์
182 ผศ. ธีรยุทธ ชาญนุวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
183 ผศ. พิพัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
184 ผศ. วิวัฒน์ นิติวรนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
185 รศ.ดร. วิวัธน์ ยังดี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
186 ผศ. อนุสรณ์ ศรีธีระวิโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
187 รศ.ดร. เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
188 อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ อาจารย์ ฟิสิกส์
189 รศ.ดร. ไพโรจน์ มูลตระกูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
190 ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
191 อ.ดร. ประเสริฐ แข่งขัน อาจารย์ ฟิสิกส์
192 รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
193 ผศ.ดร. อภิวัฒน์ ชมภูสอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
194 ผศ. เมืองชัย แสวงแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
195 ผศ.ดร. ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
196 รศ.ดร. ธีรศักดิ์ คำวรรณะ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
197 ผศ. ปัณณวัฒน์ ศักดิ์ทัศนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
198 ผศ.ดร. จันทร์เพ็ญ โทมัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
199 ผศ.ดร. ศรีประจักร์ ครองสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
200 อ.ดร. เมธี พงศ์กิจวิทูร อาจารย์ สถิติ
201 ผศ.ดร. กุลยา พัฒนากูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถิติ
202 รศ. อำนวย มณีศรีวงศ์กูล รองศาสตราจารย์ สถิติ
203 อ.ดร. ธิปไตย พงษ์ศาสตร์ อาจารย์ สถิติ
204 อ. ยุภาพร ตงประสิทธิ์ อาจารย์ สถิติ
205 รศ.ดร. วิชุดา ไชยศิวามงคล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถิติ
206 ผศ. สุรเดช ถาวรพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิติ
207 รศ.ดร. อโนทัย ตรีวานิช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถิติ
208 ผศ. ชรินทร์ คูคู่สมุทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิติ
209 ผศ.ดร. วุฒิชัย ศรีโสดาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถิติ
210 ผศ.ดร. สุกัญญา เรืองสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถิติ
211 รศ.ดร. สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถิติ
212 รศ. ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ รองศาสตราจารย์ สถิติ
213 นาย ปราโมทย์ ครองยุทธ - สถิติ
214 ผศ.ดร. ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถิติ
215 รศ.ดร. โสภณ บุญลือ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
216 ผศ.ดร. อัชฌา อรอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
217 รศ. งามนิจ นนทโส รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา
218 ผศ.ดร. จุฑาพร แสวงแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
219 ผศ.ดร. ประสาท โพธิ์นิ่มแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
220 ผศ.ดร. วิยะดา มงคลธนารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
221 ผศ.ดร. นันทวัน ฤทธิ์เดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
222 อ.ดร. พลสัณห์ มหาขันธ์ อาจารย์ จุลชีววิทยา
223 ผศ.ดร. สุวรรณา เนียมสนิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
224 รศ.ดร. เสาวนิต ทองพิมพ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
225 ผศ.ดร. รัตนภรณ์ ลีสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
226 รศ.ดร. ธีรศักดิ์ สมดี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
227 ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
228 อ. ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ อาจารย์ จุลชีววิทยา
229 ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
230 ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
231 ผศ.ดร. นิภา มิลินทวิสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
232 รศ.ดร. ยานี ตรองพาณิชย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
233 อ.ดร. สมพร เกษแก้ว อาจารย์ ชีวเคมี
234 ผศ.ดร. สุพร นุชดำรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
235 ผศ.ดร. ชไมพร จำปาศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
236 ผศ.ดร. ปวีณา พงษ์ดนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
237 ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
238 ผศ.ดร. ประสาร สวัสดิ์ซิตัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
239 ผศ.ดร. กุลศิริ เสนาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
240 ศ.ดร. นิสันต์ สัตยาศัย ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
241 รศ.ดร. สินีนาฏ ศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
242 รศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
243 ผศ. เอก วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
244 รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
245 รศ. กิตติ เอกอำพน รองศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
246 ผศ. สำอาง หอมชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
247 ผศ.ดร. ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
248 ผศ.ดร. พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
249 อ. วิรงรอง มงคลธรรม อาจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
250 ผศ. เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
251 ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
252 ผศ.ดร. อัจฉราภรณ์ ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
253 อ.ดร. ณกร วัฒนกิจ อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
254 อ. ภาณี ถิรังกูร อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
255 รศ.ดร. ชัยพล กีรติกสิกร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
256 อ. ทัศพร ธนจาตุรนต์ อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
257 ผศ.ดร. ปวีณา วันชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
258 ผศ.ดร. รัศมี สุวรรณวีระกำธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
259 อ. สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์ อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
260 อ. สมชัย อัษฎายุธ อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
261 ผศ. สันติ ทินตะนัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
262 ผศ.ดร. สิลดา อินทรโสธรฉันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
263 ผศ. ไกรสร วงศ์พราวมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
264 รศ.ดร. งามนิจ อาจอินทร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
265 รศ.ดร. ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
266 ผศ. บุญส่ง วัฒนกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
267 ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
268 รศ.ดร. ศาสตรา วงศ์ธนวสุ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
269 รศ.ดร. สมจิตร อาจอินทร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
270 ผศ.ดร. สายยัญ สายยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
271 ผศ.ดร. สุมณฑา เกษมวิลาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
272 รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
273 ผศ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
274 ผศ.ดร. พิพัธน์ เรืองแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
275 ผศ.ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
276 ผศ. สุกิจจา จันทะชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
277 ผศ.ดร. อุรฉัตร โคแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
278 อ.ดร. วชิราวุธ ธรรมวิเศษ อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
279 ผศ.ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
280 ผศ. อุราวรรณ จันทร์เกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
281 นาง ไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย - วิทยาการคอมพิวเตอร์
282 อ.ดร. นันท์นภัส ม่วงมิ่งสุข อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
283 ผศ. บุญทรัพย์ ไวคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
284 อ.ดร. อภิศักดิ์ พัฒนจักร อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
285 อ.ดร. รภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์ อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
286 รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี
287 - - เภสัชกรรมชุมชน
288 นาย บุญเลิศ มรกต - ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา
289 รศ.ดร. คณิต มุกดาใส รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
290 ผศ.ดร. คำรณ สุนัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
291 อ.ดร. ทศพร แถลงธรรม อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
292 ผศ.ดร. ทศพร ทองจันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
293 อ.ดร. ทศพล ไชยอนันต์พร อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
294 รศ.ดร. วิภู กุตะนันท์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
295 อ.ดร. สิระ สานสุข อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
296 อ.ดร. นิมิต นิมานะ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
297 อ.ดร. พรไสว ไพรพิภัช อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
298 อ.ดร. วรรณา ศิริแสงตระกูล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
299 ผศ.ดร. วังวร สังฆเมธาวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
300 อ.ดร. เมศยา ธิติศักดิ์สกุล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
301 อ.ดร. นนทิภา สุพรรณไชยมาตย์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
302 ผศ.ดร. นิศาชล แจ้งพรมมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
303 ผศ.ดร. ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
304 ผศ.ดร. พาวินี กลางท่าไค่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
305 อ.ดร. ยอดชาย ช่วยเงิน อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
306 รศ.ดร. สุธรรม ศรีหล่มสัก รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
307 ผศ.ดร. อังคณา บุญยืด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
308 รศ.ดร. เขมิกา ลมไธสง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
309 อ.ดร. เยาวพา ตรีกมล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
310 ผศ.ดร. กุลศิริ เสนาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
311 ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
312 อ.ดร. พิมสิรี สุวรรณะ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
313 อ.ดร. วิรัตน์ เจริญบุญ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
314 อ.ดร. อนุวัตร อมตฉายา อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
315 อ.ดร. อุทุมพร ปณิธานะรักษ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
316 อ.ดร. กิติยานี อาษานอก อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
317 ผศ.ดร. ธีระพงษ์ พวงมะลิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
318 ผศ.ดร. ธีระยุทธ ทองเครือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
319 ผศ.ดร. สุจิตตรา แดงสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
320 อ.ดร. สุธาสินี บุญเชียงมา อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
321 ผศ.ดร. ชีวาพัฒน์ แซ่จึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
322 รศ.ดร. ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
323 ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
324 ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
325 อ.ดร. ศิริบูรณ์ มุกดาใส อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
326 อ.ดร. Andrew John Hunt อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
327 อ.ดร. Florian Thierry Schevenels อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
328 - - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
329 รศ.ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
330 Mr. - อังกฤษ
331 นางสาว พัฒน์ภครพร หมื่นแก้ว - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
332 นาง จุฬารักษ์ ขันทะชา - กองการเจ้าหน้าที่
333 นาง นภาพร ไอรารัตน์ - กองกิจการนักศึกษา
334 ผศ.ดร. กัลยา กองเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
335 ผศ.ดร. สุภาสินี ซีท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
336 นางสาว อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ - - ยังไม่กำหนด -
337 นาง - - ยังไม่กำหนด -

15 ตุลาคม 2562