2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นางสาว อรสา ทองโคตร - -
2 นางสาว กรกนก อินทร์สอน - -
3 รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
4 รศ.ดร. นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
5 ผศ.ดร. ปวีนา กองจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
6 นางสาว ชลธิชา ไชยโวหาร - -
7 ผศ.ดร. ทองรวี ศิลาน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
8 ผศ.ดร. นวลฉวี แสงชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
9 อ. วิไลพร ไพศาล อาจารย์ -
10 นาย ศราวุธ คำสิงห์ - -
11 ผศ.ดร. ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
12 อ.ดร. จินณพัษ ปทุมพร อาจารย์ -
13 นาง พรสวรรค์ ทองสุโขวงศ์ - -
14 ผศ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
15 อ. ณัฏฐกานต์ ณ ไพรี อาจารย์ -
16 รศ.ดร. นงค์นิตย์ จันทร์จรัส รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
17 อ.ดร. ชิชาญา เล่ห์รักษา อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 อ.ดร. อานนท์ คำวรณ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 อ.ดร. กัมปนาท ศิริโยธา อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
20 อ.ดร. วิตติกา ทางชั้น อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
21 ผศ.ดร. วุธพงศ์ ลาภเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
22 อ.ดร. ปาริฉัตร ศิลปเทศ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
23 อ.ดร. วิชชุลดา เวชกูล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
24 อ. ปิ่นประภา แสงจันทร์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
25 อ.ดร. พงษ์สุทธิ พื้นแสน อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
26 อ.ดร. เทียนทิพย์ บัณฑุพาณิชย์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
27 ผศ.ดร. สุวีร์ณัสญ์ ปรัชญคุปต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
28 ผศ. วรุณ ตันตระบัณฑิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การเงินและการบัญชี
29 ผศ.ดร. ชื่นจิตร อังวราวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การเงินและการบัญชี
30 ผศ. อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การเงินและการบัญชี
31 ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
32 ผศ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
33 ผศ.ดร. บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
34 ผศ.ดร. ก่อพงษ์ พลโยราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
35 ผศ.ดร. ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
36 ผศ.ดร. สุกานดา นาคะปักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
37 รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
38 ผศ.ดร. ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
39 รศ.ดร. นพมาศ สุวชาติ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การตลาด
40 ผศ.ดร. ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
41 รศ.ดร. นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
42 รศ.ดร. สุรชัย จันทร์จรัส รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
43 ผศ.ดร. อารีย์ นัยพินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
44 ผศ.ดร. ภัทรขวัญ พิลางาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
45 ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ ศุทธชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
46 ผศ. ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
47 อ.ดร. ปรวรรณ เสนาไชย อาจารย์
48 ผศ.ดร. ชมพูนุท สุทธิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์
49 อ.ดร. ศุภวัตร มีพร้อม อาจารย์
50 อ.ดร. พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์ อาจารย์
51 ผศ.ดร. พัชราภรณ์ มหาสุวีระชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์
52 ผศ.ดร. เมษ์ธาวิน พลโยธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์
53 -

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564