2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นางสาว อรสา ทองโคตร - -
2 นางสาว กรกนก อินทร์สอน - -
3 รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร อาจารย์ประจำ -
4 รศ.ดร. นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร - -
5 ผศ.ดร. ปวีนา กองจันทร์ อาจารย์ประจำ -
6 นางสาว ชลธิชา ไชยโวหาร - -
7 ผศ.ดร. ทองรวี ศิลาน้อย - -
8 ผศ.ดร. นวลฉวี แสงชัย อาจารย์ประจำ -
9 อ. วิไลพร ไพศาล - -
10 นาย ศราวุธ คำสิงห์ - -
11 ผศ.ดร. ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์ อาจารย์ประจำ -
12 อ.ดร. จินณพัษ ปทุมพร อาจารย์ประจำ -
13 นาง พรสวรรค์ ทองสุโขวงศ์ - -
14 ผศ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ - -
15 อ. ณัฏฐกานต์ ณ ไพรี - -
16 รศ.ดร. นงค์นิตย์ จันทร์จรัส อาจารย์ประจำ -
17 อ.ดร. ชิชาญา เล่ห์รักษา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 อ.ดร. อานนท์ คำวรณ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 อ.ดร. กัมปนาท ศิริโยธา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
20 อ.ดร. วิตติกา ทางชั้น - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
21 ผศ.ดร. วุธพงศ์ ลาภเจริญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
22 อ.ดร. ปาริฉัตร ศิลปเทศ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
23 อ.ดร. วิชชุลดา เวชกูล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
24 อ. ปิ่นประภา แสงจันทร์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
25 อ.ดร. พงษ์สุทธิ พื้นแสน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
26 อ.ดร. เทียนทิพย์ บัณฑุพาณิชย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
27 ผศ.ดร. สุวีร์ณัสญ์ ปรัชญคุปต์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
28 ผศ. วรุณ ตันตระบัณฑิตย์ - การเงินและการบัญชี
29 ผศ.ดร. ชื่นจิตร อังวราวงศ์ อาจารย์ประจำ การเงินและการบัญชี
30 ผศ. อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ อาจารย์ประจำ การเงินและการบัญชี
31 ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม อาจารย์ประจำ บริหารธุรกิจ
32 ผศ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล อาจารย์ประจำ บริหารธุรกิจ
33 ผศ.ดร. บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำ บริหารธุรกิจ
34 ผศ.ดร. ก่อพงษ์ พลโยราช อาจารย์ประจำ บริหารธุรกิจ
35 ผศ.ดร. ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล อาจารย์ประจำ บริหารธุรกิจ
36 ผศ.ดร. สุกานดา นาคะปักษิณ อาจารย์ประจำ บริหารธุรกิจ
37 รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช อาจารย์ประจำ บริหารธุรกิจ
38 ผศ.ดร. ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล - บริหารธุรกิจ
39 รศ.ดร. นพมาศ สุวชาติ อาจารย์ประจำ การตลาด
40 ผศ.ดร. ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา อาจารย์ประจำ -
41 รศ.ดร. นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
42 รศ.ดร. สุรชัย จันทร์จรัส อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
43 ผศ.ดร. อารีย์ นัยพินิจ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
44 ผศ.ดร. ภัทรขวัญ พิลางาม - - ยังไม่กำหนด -
45 ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ ศุทธชัย อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
46 ผศ. ศักดิ์สุริยา ไตรยราช - - ยังไม่กำหนด -
47 อ.ดร. ปรวรรณ เสนาไชย -
48 ผศ.ดร. ชมพูนุท สุทธิกุล -
49 อ.ดร. ศุภวัตร มีพร้อม -
50 อ.ดร. พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์ -
51 ผศ.ดร. พัชราภรณ์ มหาสุวีระชัย -
52 ผศ.ดร. เมษ์ธาวิน พลโยธี -
53 -

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564