2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาย กมล อภินาคพงศ์ - -
2 นาย สงัด ปัญญาพฤกษ์ - -
3 นาย สมยศ บุญญสมภพ - -
4 นาง นิตยา ไทรงาม - -
5 นาย บรรจบ ชาทอง - -
6 นาย สมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน - -
7 นาย สำรวย พลเรือง - -
8 นาย อำนาจ วัฒนดิลกวิทย์ - -
9 นาง ชัชชนี ดารายนต์ - -
10 นาง ดวงสมร แสนเมือง - -
11 นาย ประวัติ สุภา - -
12 นาง พรรณศรี สากิยะ - -
13 นาย มานิตย์ สนธิไชย - -
14 นาย สมโภชน์ แก้วระหัน - -
15 - เกษสุดา เดชภิมล - -
16 นาย จีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง - -
17 นาง พิณทิพย์ ช่ำชอง - -
18 รศ.ดร. วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
19 นาย สัมพันธ์ แต๋สกุล - -
20 นาง - -
21 - ชีววิทยา
22 นาง พวงทอง พูลเรือง - -
23 รศ.ดร. อุบล ตังควานิช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
24 ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
25 ผศ. ฝากจิต ปาลินทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
26 อ.ดร. หทัยทิพย์ ชาชิโย อาจารย์ -
27 นาย ยนต์ สุตะภักดี - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
28 ศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
29 นางสาว พัชรี ธีรจินดาขจร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
30 ผศ. ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
31 รศ.ดร. มโนชัย กีรติกสิกร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
32 ผศ.ดร. ยงยุทธ ไวคกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
33 รศ.ดร. สุภาณี พิมพ์สมาน รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
34 ผศ.ดร. ทัศนีย์ แจ่มจรรยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
35 รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
36 รศ.ดร. วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
37 ศ.ดร. ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
38 รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
39 ผศ.ดร. ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
40 นาง ชุตินันท์ ชูสาย - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
41 ศ.ดร. นิวัฒ เสนาะเมือง ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
42 รศ.ดร. พิศาล ศิริธร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
43 รศ.ดร. วัลลา ดิฐพงษ์พิชญ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
44 รศ.ดร. อัศนี ปาจีนบูรวรรณ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
45 รศ.ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
46 นางสาว พรพรรณ พรมเสถียร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
47 ผศ. สุนทรี พัฒโนทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
48 ผศ.ดร. อนันต์ วงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
49 ผศ.ดร. อนันต์ หิรัญสาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
50 ศ.ดร. พรทิพย์ วงศ์แก้ว ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
51 นาง รัติกาล ยุทธศิลป์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
52 ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ สิงหบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
53 รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
54 ศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
55 ผศ.ดร. นฤมล แก้วจำปา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
56 นาย มงคล ต๊ะอุ่น - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
57 ผศ.ดร. แสวง รวยสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
58 นาย ณกรณ์ ประชันกาญจนา - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
59 นาย นิวัต เหลืองชัยศรี - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
60 ศ.ดร. บุปผา โตภาคงาม ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
61 ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
62 รศ.ดร. พัชรี แสนจันทร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
63 รศ.ดร. วิทยา ตรีโลเกศ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
64 นาง ปัทมา วิตยากร แรมโบ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
65 นาย สมพงษ์ นาสูงชน - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
66 รศ.ดร. ธรรมเรศ เชื้อสาวถี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
67 ผศ. มัลลิกา ศรีสุธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
68 ศ.ดร. พงศ์ศิริ พชรปรีชา ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
69 รศ.ดร. สันติภาพ ปัญจพรรค์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
70 อ.ดร. เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
71 ศ.ดร. เพิ่มพูน กีรติกสิกร ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
72 รศ.ดร. จักรกฤษณ์ หอมจันทน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
73 รศ. นวลจันทร์ วิไลพล รองศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
74 รศ.ดร. สุรศักดิ์ เสรีพงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
75 รศ.ดร. เริงศักดิ์ กตเวทิน รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
76 ผศ.ดร. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
77 ผศ. เกรียงศักดิ์ จันโททัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
78 ศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
79 ผศ. ถาวร โกวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
80 รศ.ดร. ลำใย โกวิทยากร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
81 ผศ. โสฬส จินดาประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
82 รศ.ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
83 ผศ.ดร. สุมนา นีระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
84 รศ.ดร. อำนวย คำตื้อ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
85 รศ.ดร. อโนมา ดงแสนสุข รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
86 ผศ.ดร. ชานนท์ ลาภจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
87 อ. รณรงค์ อยู่เกตุ อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
88 ศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
89 นาย พิสิษฐ์ นิลบรรพต - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
90 นาย รวมชาติ แต่พงษ์โสรัถ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
91 นาย สมบูรณ์ ศิริมุกดากุล - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
92 นาย สราวุฒิ บุศรากุล - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
93 รศ.ดร. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
94 ผศ. เสรีภาพ ศรีนุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
95 นาย ธีระยุทธ นาคแดง - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
96 รศ.ดร. สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
97 ผศ. เข็มชาติ รังสิมานพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
98 รศ. ทวีเกียรติ ยิ้มสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
99 นาย พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
100 อ.ดร. วิไลลักษณ์ ชินะจิตร อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
101 รศ.ดร. จรูญ พรหมชุม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
102 รศ.ดร. พลัง สุริหาร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
103 ผศ. กัณหา บุญพรหมมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
104 รศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
105 ผศ.ดร. นิสิต คำหล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
106 อ.ดร. บรรยง ทุมแสน อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
107 รศ.ดร. บุญมี ศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
108 ผศ.ดร. ปรีชา นีระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
109 นาย ปรีชา มั่งพร้อม - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
110 รศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
111 รศ. วาสนา ผลารักษ์ รองศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
112 รศ. สดุดี วรรณพัฒน์ รองศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
113 ศ.ดร. สนั่น จอกลอย ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
114 ผศ.ดร. เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
115 รศ.ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
116 นาย ธนพงศ์ ตุลา - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
117 รศ.ดร. นิมิตร วรสูต รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
118 รศ.ดร. วิริยะ ลิมปินันทน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
119 ศ.ดร. อนันต์ พลธานี ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
120 นาย สุวัฒน์ บุญจันทร์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
121 รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
122 นาย อารันต์ พัฒโนทัย - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
123 ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
124 รศ.ดร. ชุติพงศ์ อรรคแสง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
125 รศ.ดร. ประสิทธิ์ ใจศิล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
126 ผศ. สันติไมตรี ก้อนคำดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
127 ศ.ดร. อำนวยศิลป์ สุขศรี ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
128 นาย กิตติศักดิ์ สิงหา - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
129 รศ. จรัญ ไทยานนท์ รองศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
130 ผศ.ดร. ธีระ เกียรติมานะโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
131 อ. วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
132 ผศ. จริยา วิรัชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
133 อ.ดร. ปรีดา ประพฤติชอบ อาจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
134 ผศ.ดร. พัชรี สุริยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
135 ผศ.ดร. สาธิต อดิตโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
136 อ. จินตนา คาวาซากิ อาจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
137 นาง ณิชมาศ ภูจันทรศรี - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
138 ผศ.ดร. ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
139 รศ. ไพฑูรย์ คัชมาตย์ รองศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
140 รศ. นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
141 ผศ.ดร. วีระพงศ์ แสนจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
142 รศ.ดร. สุภาภรณ์ พวงชมภู รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
143 ผศ.ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
144 รศ. พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ รองศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
145 รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ส่งเสริมการเกษตร
146 รศ. ฉลอง บุญธรรมเจริญ รองศาสตราจารย์ ส่งเสริมการเกษตร
147 รศ.ดร. ชัยชาญ วงศ์สามัญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ส่งเสริมการเกษตร
148 อ. ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ อาจารย์ ส่งเสริมการเกษตร
149 รศ. ประยูร อุดมเสียง รองศาสตราจารย์ ส่งเสริมการเกษตร
150 อ. วาสิณี เกียรติวัชรกำจร อาจารย์ ส่งเสริมการเกษตร
151 รศ.ดร. อดุลย์ อภินันทร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ส่งเสริมการเกษตร
152 รศ.ดร. นิวัฒน์ มาศวรรณา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ส่งเสริมการเกษตร
153 รศ. วิรัชฏ์ คงคะจันทร์ รองศาสตราจารย์ ส่งเสริมการเกษตร
154 รศ. สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย รองศาสตราจารย์ ส่งเสริมการเกษตร
155 อ.ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล อาจารย์ ส่งเสริมการเกษตร
156 รศ. ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองศาสตราจารย์ ส่งเสริมการเกษตร
157 นาย อาณาจักร อินศร - ส่งเสริมการเกษตร
158 รศ.ดร. ประสิทธิ์ ประคองศรี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ส่งเสริมการเกษตร
159 ผศ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ส่งเสริมการเกษตร
160 รศ.ดร. สจี กัณหาเรียง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
161 รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
162 นาย ยงยศ ไทรงาม - สัตวศาสตร์
163 รศ.ดร. สุภร กตเวทิน รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
164 นาย เมธา วรรณพัฒน์ - สัตวศาสตร์
165 รศ.ดร. กฤตพล สมมาตย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
166 นางสาว กันยา พลแสน - สัตวศาสตร์
167 นาย บุญตา ธรรมบุตร - สัตวศาสตร์
168 ศ.ดร. บุญฤา วิไลพล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
169 รศ.ดร. พรชัย ล้อวิลัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
170 ผศ.ดร. ภาวดี ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
171 ผศ.ดร. ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
172 ผศ.ดร. วินัย ใจขาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
173 รศ.ดร. สาโรช ค้าเจริญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
174 นาย อาวุธ รินทรานุรักษ์ - สัตวศาสตร์
175 ผศ.ดร. ธีรชัย หายทุกข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
176 นาย สมพงษ์ ฉายพุทธ - สัตวศาสตร์
177 รศ.ดร. สุรเดช พลเสน รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
178 นาย นิโรจน์ ศรสูงเนิน - สัตวศาสตร์
179 รศ. บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ สัตวศาสตร์
180 นาย พิทักษ์ ศรีประย่า - สัตวศาสตร์
181 ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
182 นาย วิโรจน์ ภัทรจินดา - สัตวศาสตร์
183 รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
184 ผศ.ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
185 อ.ดร. สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ อาจารย์ สัตวศาสตร์
186 รศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
187 อ. พีระพงษ์ แพงไพรี อาจารย์ สัตวศาสตร์
188 รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
189 รศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
190 ผศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
191 นาย สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ - สัตวศาสตร์
192 รศ.ดร. เยาวมาลย์ ค้าเจริญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
193 นาย เวชสิทธิ์ โทบุราณ - สัตวศาสตร์
194 นาย พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา - สัตวศาสตร์
195 รศ. เทอดศักดิ์ คำเหม็ง รองศาสตราจารย์ สัตวศาสตร์
196 นาย สนอง เทียบศรี - ประมง
197 ผศ.ดร. สุธี วงศ์มณีประทีป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประมง
198 รศ.ดร. ธงชัย จำปาศรี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประมง
199 ผศ. นำชัย เจริญเทศประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประมง
200 อ.ดร. ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์ อาจารย์ ประมง
201 รศ. พรชัย จารุรัตน์จามร รองศาสตราจารย์ ประมง
202 ผศ.ดร. พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประมง
203 อ.ดร. วาสนา ไพรสิงห์ขรณ์ อาจารย์ ประมง
204 ผศ.ดร. สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประมง
205 ผศ.ดร. นิลุบล รุจินานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประมง
206 รศ.ดร. บัณฑิต ยวงสร้อย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประมง
207 รศ. ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์ รองศาสตราจารย์ ประมง
208 นาย สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร - ประมง
209 ผศ.ดร. รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประมง
210 นาย สำเนาว์ ข้องสาย - ประมง
211 ผศ.ดร. ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประมง
212 รศ.ดร. เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประมง
213 รศ.ดร. เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประมง
214 นาย สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า - ประมง
215 ผศ.ดร. อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประมง
216 ผศ.ดร. วิถี เหมือนวอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
217 อ.ดร. ดนุพล เกษไธสง อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
218 ผศ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
219 ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
220 อ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
221 อ.ดร. สุวิตา แสไพศาล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
222 อ.ดร. อนงนาฏ ศรีประโชติ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
223 อ.ดร. ณัฐวุฒิ สิงห์คำ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
224 อ.ดร. ปริชาติ แสงคำเฉลียง อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
225 อ.ดร. พรทิพย์ โพนตุแสง อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
226 อ.ดร. ยุวธิดา ศรีพลแท่น อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
227 อ.ดร. ศุภัชญา นามพิลา อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
228 อ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
229 อ.ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
230 ผศ.ดร. นันทวุฒิ จงรั้งกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
231 อ.ดร. ธิดารัตน์ มอญขาม อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
232 ผศ.ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
233 นาง วนิดา ประทุมทิพย์ - กองแผนงาน
234 นาง ฉวีวรรณ ชาทอง - กองแผนงาน
235 รศ.ดร. ถาวร วินิจสานันท์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
236 อ.ดร. โสภณ วงศ์แก้ว อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
237 นาง วราพร ปีตธวัชชัย - - ยังไม่กำหนด -
238 อ.ดร. ปนัดดา อุตรนคร อาจารย์
239 อ.ดร. แวววรี บุญเทียม อาจารย์
240 อ.ดร. ศุภณัฏฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์ อาจารย์
241 อ.ดร. กานต์สิรี จินดาปัณณาพัฒน์ อาจารย์
242 อ.ดร. ชเนรินทร์ ฟ้าแลบ อาจารย์
243 อ.ดร. Arthur Terry Rambo อาจารย์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564