2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาย นาถ ภูวงศ์ผา - -
2 นาย ณรงค์ หงษ์แก้ว - -
3 นาง วัลยา แสงห้าว - -
4 นาง สนธนี วรชินา - -
5 นาง ชนิสรา สุริยะ - -
6 นางสาว ฐิติมา พรหมจักร์ - -
7 ผศ.ดร. ศิริธร บุราณุรักษ์ อาจารย์ประจำ -
8 อ. ณัฐธิดา กิจวิรุฬห์ - -
9 นาง สุนันท์ ศรีศุภเดชะ - -
10 นางสาว ขวัญหทัย พนมธรนิจกุล - -
11 ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ - -
12 นาง สุตาภัทร รักษา - -
13 นาง อมรรัตน์ สิทธิโชค - -
14 นางสาว อุมาภรณ์ ไชยช่วย - -
15 นางสาว พิมพ์จิตร เรืองจิรภัทร - -
16 นาง ศิริรัตน์ ทินตะนัย - -
17 - -
18 อ. วัลลภ เรืองเดชชัยสกุล - จุลชีววิทยา
19 รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
20 ผศ.ดร. ขาว เหมือนวงศ์ - -
21 รศ.ดร. วิทยา เงินแท้ อาจารย์ประจำ -
22 ผศ.ดร. โฉมศรี ศิริวงศ์ อาจารย์ประจำ -
23 อ.ดร. ทีปานิส ชาชิโย อาจารย์ประจำ -
24 ผศ. วิจิตรา วิเชียรศรี อาจารย์ประจำ -
25 ผศ. วุฒิพงศ์ มหาคำ - -
26 รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
27 รศ.ดร. อำพา เหลืองภิรมย์ - ชีววิทยา
28 ผศ.ดร. กัลยา ศรีประทีป อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
29 ผศ.ดร. ปรียา หวังสมนึก อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
30 รศ.ดร. พินิจ หวังสมนึก อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
31 รศ.ดร. วัฒนา พัฒนากูล อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
32 ผศ. วิชัย ณีรัตนพันธุ์ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
33 ผศ.ดร. สมทรง ณ นคร - ชีววิทยา
34 ผศ.ดร. ไพรัช ทาบสีแพร อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
35 ผศ.ดร. พรรณี รัตนแสง คาร์ด อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
36 รศ.ดร. ชุติมา หาญจวณิช - ชีววิทยา
37 ผศ.ดร. ดวงกมล แม้นศิริ - ชีววิทยา
38 ผศ. นิยะดา ห่อนาค อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
39 รศ. นเรศร์ มุลาลี อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
40 รศ. บุญยืน กิจวิจารณ์ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
41 ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
42 ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
43 ผศ.ดร. พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
44 ผศ.ดร. มณฑิรา มณฑาทอง อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
45 ผศ.ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
46 ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
47 อ.ดร. อัญชลี นิลสุวรรณ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
48 ผศ.ดร. กิตติมา เมฆโกมล - ชีววิทยา
49 อ. จิรภัทร จันทะพงษ์ - ชีววิทยา
50 รศ.ดร. มานิตย์ โฆษิตตระกูล อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
51 ผศ.ดร. ละเอียด นาคกระแสร์ - ชีววิทยา
52 ผศ.ดร. วัฒนชัย ล้นทม - ชีววิทยา
53 ผศ. ไพบูลย์ มงคลถาวรชัย - ชีววิทยา
54 ผศ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
55 ผศ.ดร. ศุจีภรณ์ อธิบาย อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
56 อ.ดร. สัมภาษณ์ คุณสุข อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
57 ผศ.ดร. หนูเดือน เมืองแสน อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
58 ผศ.ดร. อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
59 ผศ.ดร. ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
60 ผศ.ดร. นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
61 ผศ. ปรียะวุฒิ วัชรานนท์ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
62 ศ.ดร. สุมนทิพย์ บุนนาค อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
63 นาง อรุณรัตน์ ฉวีราช อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
64 ผศ.ดร. จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
65 ผศ.ดร. วรศิธิกุลญา ธราธิมา - ชีววิทยา
66 ผศ.ดร. มงคล นนทกิตติเจริญ - เคมี
67 รศ.ดร. รจนา บุระคำ อาจารย์ประจำ เคมี
68 รศ. สุธา ภู่สิทธิศักดิ์ อาจารย์ประจำ เคมี
69 ผศ.ดร. จินดา เข็มประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ เคมี
70 ผศ.ดร. ชนกพร เผ่าศิริ อาจารย์ประจำ เคมี
71 ผศ. ณรงค์ เกิดกุญชร - เคมี
72 ผศ. นิตยา ธีรมงคล อาจารย์ประจำ เคมี
73 ผศ.ดร. ปวีณา ฆารไสว อาจารย์ประจำ เคมี
74 ผศ.ดร. พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์ อาจารย์ประจำ เคมี
75 รศ. รัตนา มหาชัย - เคมี
76 ผศ.ดร. รัศมี เหล็กพรม - เคมี
77 ผศ.ดร. วัชรี หาญยิ่ง อาจารย์ประจำ เคมี
78 ผศ. วิรัช ว่องพัฒนากุล - เคมี
79 ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล อาจารย์ประจำ เคมี
80 รศ.ดร. เฉลิม เรืองวิริยะชัย อาจารย์ประจำ เคมี
81 รศ.ดร. ไฉนพร ด่านวิรุทัย อาจารย์ประจำ เคมี
82 ศ.ดร. ขวัญใจ กนกเมธากุล อาจารย์ประจำ เคมี
83 อ. ชาญชัย แสงสุรศักดิ์ - เคมี
84 รศ.ดร. นิธิมา เคารพาพงศ์ อาจารย์ประจำ เคมี
85 ผศ.ดร. ปริญญา ธีรมงคล - เคมี
86 ผศ.ดร. พูนสุข ภูสิมมา อาจารย์ประจำ เคมี
87 ผศ.ดร. สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ อาจารย์ประจำ เคมี
88 ผศ.ดร. สุวัตร นานันท์ อาจารย์ประจำ เคมี
89 ผศ.ดร. อัจฉรา ศิริมังคะลา อาจารย์ประจำ เคมี
90 ผศ. อารยัน จันศรี อาจารย์ประจำ เคมี
91 อ.ดร. จิตติมา เลาห์พงศ์ไพศาล อาจารย์ประจำ เคมี
92 ผศ.ดร. พรทิพย์ ลัตต์มันน์ - เคมี
93 ผศ.ดร. พิทักษ์ นาสมใจ อาจารย์ประจำ เคมี
94 รศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวจนวงศ์ อาจารย์ประจำ เคมี
95 ผศ.ดร. ศิรินุช ลอยหา - เคมี
96 นาง สุจิตรา ยังมี อาจารย์ประจำ เคมี
97 ผศ.ดร. สุจิตรา อำนวยพานิชย์ อาจารย์ประจำ เคมี
98 รศ.ดร. สุนันทา เฮงรัศมี อาจารย์ประจำ เคมี
99 รศ.ดร. อัญชุลี ฉวีราช อาจารย์ประจำ เคมี
100 อ. กนกศิลป์ หุ่นแก้ว - เคมี
101 ผศ.ดร. กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ - เคมี
102 ผศ.ดร. ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ เคมี
103 ผศ.ดร. ทิพาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ - เคมี
104 ผศ.ดร. พนาวัลย์ หมู่โสภณ อาจารย์ประจำ เคมี
105 ผศ.ดร. สุรางคนา บุตรสมบัติ อาจารย์ประจำ เคมี
106 รศ.ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ อาจารย์ประจำ เคมี
107 อ.ดร. กนกกาญจน์ แซ่จึง อาจารย์ประจำ เคมี
108 ผศ.ดร. คัชรินทร์ ศิริวงศ์ อาจารย์ประจำ เคมี
109 ผศ.ดร. พิทยากรณ์ น้อยทรงค์ - เคมี
110 ผศ. ภัทราภรณ์ ปัณฑรนนทกะ - เคมี
111 อ.ดร. ศิรินันท์ กุลชาติ อาจารย์ประจำ เคมี
112 ผศ.ดร. ศิริรัตน์ แมคคลอสกี อาจารย์ประจำ เคมี
113 ศ.ดร. ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย อาจารย์ประจำ เคมี
114 นาย สมเกียรติ ศรีจารนัย อาจารย์ประจำ เคมี
115 รศ.ดร. สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์ อาจารย์ประจำ เคมี
116 ผศ.ดร. เจ้าทรัพย์ บุญมาก - เคมี
117 รศ. ทิพย์วัลย์ เอกปัต คำเหม็ง อาจารย์ประจำ เคมี
118 นาย ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย อาจารย์ประจำ เคมี
119 รศ.ดร. ธวัช ช่างผัส อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
120 อ.ดร. รจนา เชี่ยวชาญ - คณิตศาสตร์
121 ผศ. สุณี อัษฎายุธ - คณิตศาสตร์
122 ผศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์ - คณิตศาสตร์
123 รศ.ดร. นรากร คณาศรี อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
124 รศ.ดร. บัญชา อานนท์กิจพานิช อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
125 ผศ.ดร. พิกุล ภูผาสุข อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
126 ผศ. วรรณี เนตรสิงหนาท - คณิตศาสตร์
127 ผศ.ดร. วริษา นาคพิมพ์ - คณิตศาสตร์
128 ผศ.ดร. วัฒนา เถาว์ทิพย์ - คณิตศาสตร์
129 รศ.ดร. สมจิต โชติชัยสถิตย์ อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
130 ผศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
131 รศ.ดร. สาธิต แซ่จึง - คณิตศาสตร์
132 รศ.ดร. บัณฑิต ภิบาลจอมมี อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
133 ผศ.ดร. ประกิต จำปาชนม์ อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
134 อ.ดร. วิเนตร แสนหาญ อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
135 รศ.ดร. สุพจน์ ไวท์ยางกูร อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
136 รศ. เที่ยง ภูมิสะอาด - คณิตศาสตร์
137 ผศ.ดร. เสวียน ใจดี อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
138 อ.ดร. กนกวรรณ วงษ์จันทร์ อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
139 รศ.ดร. กิตติกร นาคประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
140 รศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
141 รศ. จิระสุข อิฐรัตน์ - คณิตศาสตร์
142 อ. ทัศนีย์ อารยะตระกูลลิขิต - คณิตศาสตร์
143 ผศ. ประภัทร วิเศษมงคลชัย อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
144 รศ.ดร. วิจารณ์ สดศิริ อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
145 ผศ.ดร. วีระชัย สาระคร - คณิตศาสตร์
146 อ.ดร. สุจิตรา แสนหาญ - คณิตศาสตร์
147 ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
148 อ.ดร. จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ - คณิตศาสตร์
149 ผศ. ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
150 อ. สมศักดิ์ อนันต์สุวรรณชัย - คณิตศาสตร์
151 ผศ.ดร. วัชรินทร์ คล่องดี อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
152 อ. สมเกียรติ พาน้อย - คณิตศาสตร์
153 อ. เฟื่องฟ้า ศรีจันทพงศ์ - คณิตศาสตร์
154 อ. เครือวัลย์ ทยานยง - คณิตศาสตร์
155 รศ.ดร. เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
156 ผศ. กมล อนวัช - ฟิสิกส์
157 ผศ.ดร. นาท เสาวดี - ฟิสิกส์
158 ผศ. พหล จิตติยศรา - ฟิสิกส์
159 ผศ.ดร. รงค์ รุจกรกานต์ อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
160 อ.ดร. สมพร ขันเงิน อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
161 ผศ. สมพร เฉลิมสุข อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
162 ผศ. สยาม ชูถิ่น - ฟิสิกส์
163 ผศ. ณรงค์ พิศขุมทอง - ฟิสิกส์
164 ผศ. บำรุง สมสวัสดิ์ - ฟิสิกส์
165 ผศ.ดร. พัฒนา ภู่วนิชย์ อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
166 รศ.ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
167 รศ. ศรีธน วรศักดิ์โยธิน - ฟิสิกส์
168 รศ.ดร. สันติ แม้นศิริ - ฟิสิกส์
169 ผศ. โกวิท ณ นคร อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
170 อ.ดร. นิพนธ์ กสิพร้อง - ฟิสิกส์
171 รศ.ดร. พรจักร ศรีพัชราวุธ อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
172 ผศ. ยุทธนา จิตตะกวี - ฟิสิกส์
173 ผศ. วันชัย สุ่มเล็ก อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
174 ผศ.ดร. วิยะดา หาญชนะ - ฟิสิกส์
175 รศ.ดร. สมัคร์ พิมานแพง อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
176 ผศ.ดร. อภิโชค ตั้งตระการ อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
177 ผศ.ดร. อรรุจี เหมือนวงศ์ อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
178 ผศ.ดร. ชัยพจน์ มุทาพร อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
179 อ. ชัยภูมิ สำเนียง - ฟิสิกส์
180 ผศ. ธีรยุทธ ชาญนุวงศ์ อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
181 ผศ. พิพัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
182 ผศ. วิวัฒน์ นิติวรนันท์ - ฟิสิกส์
183 รศ.ดร. วิวัธน์ ยังดี อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
184 ผศ. อนุสรณ์ ศรีธีระวิโรจน์ อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
185 นาย เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
186 อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
187 รศ.ดร. ไพโรจน์ มูลตระกูล อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
188 ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง - ฟิสิกส์
189 อ.ดร. ประเสริฐ แข่งขัน อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
190 รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
191 ผศ.ดร. อภิวัฒน์ ชมภูสอ - ฟิสิกส์
192 ผศ. เมืองชัย แสวงแก้ว - ฟิสิกส์
193 ผศ.ดร. ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
194 รศ.ดร. ธีรศักดิ์ คำวรรณะ - ฟิสิกส์
195 ผศ. ปัณณวัฒน์ ศักดิ์ทัศนา - ฟิสิกส์
196 ผศ.ดร. จันทร์เพ็ญ โทมัส อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
197 ผศ.ดร. ศรีประจักร์ ครองสุข อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
198 อ.ดร. เมธี พงศ์กิจวิทูร - สถิติ
199 ผศ.ดร. กุลยา พัฒนากูล อาจารย์ประจำ สถิติ
200 รศ. อำนวย มณีศรีวงศ์กูล - สถิติ
201 อ.ดร. ธิปไตย พงษ์ศาสตร์ - สถิติ
202 อ. ยุภาพร ตงประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ สถิติ
203 รศ.ดร. วิชุดา ไชยศิวามงคล อาจารย์ประจำ สถิติ
204 ผศ. สุรเดช ถาวรพิทักษ์ - สถิติ
205 รศ.ดร. อโนทัย ตรีวานิช อาจารย์ประจำ สถิติ
206 ผศ. ชรินทร์ คูคู่สมุทร - สถิติ
207 ผศ.ดร. วุฒิชัย ศรีโสดาพล อาจารย์ประจำ สถิติ
208 ผศ.ดร. สุกัญญา เรืองสุวรรณ อาจารย์ประจำ สถิติ
209 รศ.ดร. สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ อาจารย์ประจำ สถิติ
210 รศ. ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ อาจารย์ประจำ สถิติ
211 นาย ปราโมทย์ ครองยุทธ อาจารย์ประจำ สถิติ
212 ผศ.ดร. ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล อาจารย์ประจำ สถิติ
213 รศ.ดร. โสภณ บุญลือ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
214 ผศ.ดร. อัชฌา อรอินทร์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
215 รศ. งามนิจ นนทโส อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
216 ผศ.ดร. จุฑาพร แสวงแก้ว อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
217 ผศ.ดร. ประสาท โพธิ์นิ่มแดง - จุลชีววิทยา
218 ผศ.ดร. วิยะดา มงคลธนารักษ์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
219 ผศ.ดร. นันทวัน ฤทธิ์เดช อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
220 อ.ดร. พลสัณห์ มหาขันธ์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
221 ผศ.ดร. สุวรรณา เนียมสนิท อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
222 รศ.ดร. เสาวนิต ทองพิมพ์ - จุลชีววิทยา
223 ผศ.ดร. รัตนภรณ์ ลีสิงห์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
224 รศ.ดร. ธีรศักดิ์ สมดี อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
225 ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
226 อ. ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
227 ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
228 ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
229 ผศ.ดร. นิภา มิลินทวิสมัย - ชีวเคมี
230 รศ.ดร. ยานี ตรองพาณิชย์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
231 อ.ดร. สมพร เกษแก้ว อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
232 ผศ.ดร. สุพร นุชดำรงค์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
233 ผศ.ดร. ชไมพร จำปาศรี - ชีวเคมี
234 ผศ.ดร. ปวีณา พงษ์ดนตรี อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
235 ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
236 ผศ.ดร. ประสาร สวัสดิ์ซิตัง อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
237 ผศ.ดร. กุลศิริ เสนาวงศ์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
238 ศ.ดร. นิสันต์ สัตยาศัย - ชีวเคมี
239 รศ.ดร. สินีนาฏ ศิริ - ชีวเคมี
240 รศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
241 ผศ. เอก วัฒนา - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
242 รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
243 รศ. กิตติ เอกอำพน - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
244 ผศ. สำอาง หอมชื่น - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
245 ผศ.ดร. ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
246 ผศ.ดร. พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
247 อ. วิรงรอง มงคลธรรม - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
248 ผศ. เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
249 ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
250 ผศ.ดร. อัจฉราภรณ์ ภักดี อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
251 อ.ดร. ณกร วัฒนกิจ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
252 อ. ภาณี ถิรังกูร - วิทยาการคอมพิวเตอร์
253 รศ.ดร. ชัยพล กีรติกสิกร - วิทยาการคอมพิวเตอร์
254 อ. ทัศพร ธนจาตุรนต์ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
255 ผศ.ดร. ปวีณา วันชัย อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
256 ผศ.ดร. รัศมี สุวรรณวีระกำธร อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
257 อ. สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
258 อ. สมชัย อัษฎายุธ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
259 ผศ. สันติ ทินตะนัย อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
260 ผศ.ดร. สิลดา อินทรโสธรฉันท์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
261 ผศ. ไกรสร วงศ์พราวมาศ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
262 รศ.ดร. งามนิจ อาจอินทร์ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
263 รศ.ดร. ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
264 ผศ. บุญส่ง วัฒนกิจ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
265 ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
266 รศ.ดร. ศาสตรา วงศ์ธนวสุ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
267 รศ.ดร. สมจิตร อาจอินทร์ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
268 ผศ.ดร. สายยัญ สายยศ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
269 ผศ.ดร. สุมณฑา เกษมวิลาศ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
270 รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
271 ผศ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
272 ผศ.ดร. พิพัธน์ เรืองแสง อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
273 ผศ.ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
274 ผศ. สุกิจจา จันทะชุม - วิทยาการคอมพิวเตอร์
275 ผศ.ดร. อุรฉัตร โคแก้ว อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
276 อ.ดร. วชิราวุธ ธรรมวิเศษ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
277 ผศ.ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
278 ผศ. อุราวรรณ จันทร์เกษ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
279 นาง ไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย - วิทยาการคอมพิวเตอร์
280 อ.ดร. นันท์นภัส ม่วงมิ่งสุข - วิทยาการคอมพิวเตอร์
281 ผศ. บุญทรัพย์ ไวคำ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
282 อ.ดร. อภิศักดิ์ พัฒนจักร อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
283 อ.ดร. รภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
284 รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ อาจารย์ประจำ เภสัชเคมี
285 - - เภสัชกรรมชุมชน
286 นาย บุญเลิศ มรกต - ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา
287 รศ.ดร. คณิต มุกดาใส อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
288 ผศ.ดร. คำรณ สุนัติ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
289 อ.ดร. ทศพร แถลงธรรม อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
290 ผศ.ดร. ทศพร ทองจันทึก อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
291 อ.ดร. ทศพล ไชยอนันต์พร อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
292 รศ.ดร. วิภู กุตะนันท์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
293 อ.ดร. สิระ สานสุข - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
294 อ.ดร. นิมิต นิมานะ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
295 ผศ.ดร. พรไสว ไพรพิภัช - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
296 อ.ดร. วรรณา ศิริแสงตระกูล อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
297 ผศ.ดร. วังวร สังฆเมธาวี อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
298 อ.ดร. เมศยา ธิติศักดิ์สกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
299 อ.ดร. นนทิภา สุพรรณไชยมาตย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
300 ผศ.ดร. นิศาชล แจ้งพรมมา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
301 ผศ.ดร. ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
302 ผศ.ดร. พาวินี กลางท่าไค่ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
303 อ.ดร. ยอดชาย ช่วยเงิน อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
304 รศ.ดร. สุธรรม ศรีหล่มสัก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
305 ผศ.ดร. อังคณา บุญยืด - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
306 รศ.ดร. เขมิกา ลมไธสง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
307 อ.ดร. เยาวพา ตรีกมล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
308 ผศ.ดร. กุลศิริ เสนาวงศ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
309 ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
310 ผศ.ดร. ธนายุทธ แก้วมารยา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
311 อ.ดร. พิมสิรี สุวรรณะ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
312 ผศ.ดร. มัลลิกา วัฒนะ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
313 อ.ดร. วิรัตน์ เจริญบุญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
314 อ.ดร. อนุวัตร อมตฉายา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
315 อ.ดร. อุทุมพร ปณิธานะรักษ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
316 อ.ดร. กิติยานี อาษานอก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
317 ผศ.ดร. ธีระพงษ์ พวงมะลิ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
318 ผศ.ดร. ธีระยุทธ ทองเครือ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
319 ผศ.ดร. สุจิตตรา แดงสกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
320 อ.ดร. สุธาสินี บุญเชียงมา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
321 ผศ.ดร. ชีวาพัฒน์ แซ่จึง อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
322 รศ.ดร. ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
323 ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
324 ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
325 อ.ดร. ศิริบูรณ์ มุกดาใส - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
326 อ.ดร. Andrew John Hunt - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
327 อ.ดร. Florian Thierry Schevenels - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
328 รศ.ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ - คอมพิวเตอร์
329 Mr. - อังกฤษ
330 นางสาว พัฒน์ภครพร หมื่นแก้ว - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
331 นาง จุฬารักษ์ ขันทะชา - กองการเจ้าหน้าที่
332 นาง นภาพร ไอรารัตน์ - กองกิจการนักศึกษา
333 ผศ.ดร. กัลยา กองเงิน อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
334 ผศ.ดร. สุภาสินี ซีท - - ยังไม่กำหนด -
335 นางสาว อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
336 อ.ดร. ณัฐวุฒิ นุโพธิ์ -

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563