2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ. ชาญ จิตภิลัย อาจารย์ -
2 อ. มนู ยังพัธนา อาจารย์ -
3 นาย จรัญ โทผาวงษ์ - -
4 อ. ถวิล ศรีบุตร อาจารย์ -
5 อ. ธนทร ชุติธนธีระกุล อาจารย์ -
6 อ. ยุพา นาทันเลิศ อาจารย์ -
7 รศ. รจนา ยศธสาร รองศาสตราจารย์ -
8 อ. รจนา ด่านชาญชัย อาจารย์ -
9 อ. วิไล ตันมิตร อาจารย์ -
10 รศ. วิไล พิพัฒน์มงคลพร รองศาสตราจารย์ -
11 อ. ศุภร จารุจรณ อาจารย์ -
12 นาง สงวน พงศ์กิจวิทูร - -
13 อ. เกษร รามัญวงษ์ อาจารย์ -
14 ผศ. โสภา ชุณหรัชพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
15 อ. กอบพร อินทรตั้ง อาจารย์ -
16 อ. จรรยา ศรีสำราญ อาจารย์ -
17 รศ.ดร. จริยา ภักตราจันทร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
18 อ. ชูจิต ยวงสะอาด อาจารย์ -
19 อ. ณรงค์ วรรณจักร์ อาจารย์ -
20 ผศ. ณิชชา สอนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
21 ผศ. ดลชัย ศรีสำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
22 อ. ธนิดา วัชรินทร์กร อาจารย์ -
23 อ. ธัญญะ บุปผเวส อาจารย์ -
24 อ. นุจรี สุขเกษม อาจารย์ -
25 อ. ปราณี จันทร์หอม อาจารย์ -
26 อ. ปริยา เวชสุนทร อาจารย์ -
27 อ. ปรีชา บุญณะโชติ อาจารย์ -
28 นาง ปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล - -
29 นาง พรรณี ศรีกลชาญ - -
30 อ. ภนิดา ภู่โตนนา อาจารย์ -
31 อ. ยุพิณ ไชยวรรณ อาจารย์ -
32 อ. รัชพล รอดชมภู อาจารย์ -
33 อ. รัตนา อัตนวงศ์ อาจารย์ -
34 อ. วนิดา บุษบงค์ อาจารย์ -
35 อ. วัฒนา สืบปรุ อาจารย์ -
36 ผศ. วิชิต เผือกนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
37 ผศ. สมปอง เพียนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
38 อ. สายชล จิตภิลัย อาจารย์ -
39 อ.ดร. สิปป์ สุขสำราญ อาจารย์ -
40 อ. เทวิน อินทรศิลา อาจารย์ -
41 ผศ.ดร. เมตตา มาเวียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
42 อ. เมตตา ศิลาพันธุ์ อาจารย์ -
43 อ. ไพทูล นารคร อาจารย์ -
44 อ. ขนิษฐา หาญณรงค์ อาจารย์ -
45 ผศ. จิตตรี จิตต์ปรัชญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
46 อ. ชัชวาล สงวนตระกูล อาจารย์ -
47 ผศ. ชุติมา วงษ์พระลับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
48 ผศ. ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
49 อ. นิภาพร จันทวงษ์ อาจารย์ -
50 อ. นุชนาฎ เนสุสินธุ์ อาจารย์ -
51 ผศ. ประกอบ กระแสโสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
52 ผศ. ประทัย ขาวขำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
53 ผศ. พรพิมล ชูสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
54 ผศ. พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
55 ผศ. พีระพล ยศธสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
56 ผศ. มัทธนี ตุลยาทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
57 อ. รัชชฎา แก้ววิไล อาจารย์ -
58 อ. วิรัชช แผ้วสกุล อาจารย์ -
59 อ. สมบัติ พลอยศรีทอง อาจารย์ -
60 อ. สราวุธ จิตบุญมี อาจารย์ -
61 ผศ. สุมิตร ถิ่นปัญจา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
62 ผศ. อดุลย์ คชภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
63 ผศ. อดุลย์ จันละคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
64 อ. อนันต์ คลองคล้อย อาจารย์ -
65 อ. อรวรรณ ยังพัธนา อาจารย์ -
66 อ.ดร. อะรุณี แสงสุวรรณ อาจารย์ -
67 อ. อัญชลี ชัยรัชตกุล อาจารย์ -
68 รศ. อานนท์ แย้มตรี รองศาสตราจารย์ -
69 ผศ. อาภรณ์ คริษฐากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
70 อ. อุดมพร สุพรรณวงศ์ อาจารย์ -
71 รศ. อุรวดี รุจิเกียรติกำจร รองศาสตราจารย์ -
72 ผศ. กิตติม์ บุญชูวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
73 ผศ. กุลจิรา รักษนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
74 ผศ. จิราวุธ พลมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
75 อ. นภาพรรณ ไพรพยอม อาจารย์ -
76 อ. บานเย็น ศริ อาจารย์ -
77 อ. ประภาพร จันทะบุรม อาจารย์ -
78 อ. ประภาพร อุดมเสียง อาจารย์ -
79 อ. ประยุทธ ไชยคำ อาจารย์ -
80 อ. พงษ์เทพ ตรีเดช อาจารย์ -
81 รศ.ดร. ละเอียด จงกลนี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
82 นางสาว วรลักษ์ ศรีอนันต์ - -
83 อ. วิโรจน์ ทำนอง อาจารย์ -
84 อ. วีรวรรณ พลวัฒน์ อาจารย์ -
85 อ. วไลวุฒิ กิ่งหลักเมือง อาจารย์ -
86 อ. ศรีสุดา ศิริภาษณ์ อาจารย์ -
87 อ. สวาทจิต ยอดกลาง อาจารย์ -
88 อ. สายหยุด ขันขวา อาจารย์ -
89 รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
90 อ.ดร. สุกัญญา สุตะพันธ์ อาจารย์ -
91 อ. สุทธิพร ชาตาธิคุณ อาจารย์ -
92 อ. สุนันทา ลี้ประกอบบุญ อาจารย์ -
93 ผศ. สุวินัย ชุมนุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
94 ผศ. อนุพงษ์ ชุติธาดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
95 นาง อิสรีย์ อิสรเสณีย์ - -
96 อ. เกษสุดา ฮิราอิ อาจารย์ -
97 อ. เพ็ญศรี แสงอรุณ อาจารย์ -
98 อ. ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง อาจารย์ -
99 อ.ดร. จิราภรณ์ ทัพซ้าย อาจารย์ -
100 ผศ. ชัยรัตน์ สิทธิโชค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
101 นาย ทรงเวทย์ เบ้าชัย - -
102 ผศ. ทองเพลิน ธำรงวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
103 ผศ. ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
104 อ. ปิลันธนา ศุภดล อาจารย์ -
105 ผศ. พรรณทิวา รุจิพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
106 ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
107 รศ.ดร. วิลาวรรณ รัตนเศรษฐากุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
108 อ. สังเวียน จรเกษ อาจารย์ -
109 อ.ดร. สังเวียน ปินะกาลัง อาจารย์ -
110 ผศ. สันติชัย ศรีโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
111 ผศ. สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
112 อ. สุธรรมมา ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา อาจารย์ -
113 อ. อภิวัฒน์ กัณวเศรษฐ อาจารย์ -
114 นาง อุราวรรณ โนนศรี - -
115 อ. กรรณิการ์ วัฒนปฤดา อาจารย์ -
116 ผศ.ดร. กลมเกลียว มาเวียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
117 ผศ.ดร. จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
118 ผศ. จีราวิชช์ เผือกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
119 อ. ฉัตรกานต์ พิทอง อาจารย์ -
120 อ. ชัยสิทธิ์ สนสุนัน อาจารย์ -
121 อ. ดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย อาจารย์ -
122 อ. ทัศนีวรรณ หนองเหล็ก อาจารย์ -
123 อ. นันทนิตย์ บุตรปาละ อาจารย์ -
124 อ. นันทรัตน์ ไตรรัตน์ อาจารย์ -
125 อ. พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล อาจารย์ -
126 อ. พงษ์รัตน์ จรสัมฤทธิ์ อาจารย์ -
127 อ. ยุพารัตน์ คำใสสุข อาจารย์ -
128 อ. ศิริบูรณ์ ชายผา อาจารย์ -
129 อ. ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์ อาจารย์ -
130 อ. อุดมรัตน์ ดีเอง อาจารย์ -
131 อ. อุ่นเรือน เจนจิต อาจารย์ -
132 รศ. จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์ รองศาสตราจารย์ -
133 อ. จันทร์จิรา สายแสง อาจารย์ -
134 อ. จุฬาลักษณ์ ปิยะพงศ์ธนโชค อาจารย์ -
135 อ. พงษ์ศักดิ์ ยวงสะอาด อาจารย์ -
136 อ. อังคณาวรรณ ธรรมา อาจารย์ -
137 อ. เครือวัลย์ สุขเจริญ อาจารย์ -
138 ผศ. เครือวัลย์ ธรรมเสาวภาคย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
139 อ. เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล อาจารย์ -
140 อ. สุทธิลักษณ์ แสวงสุทธิ์ อาจารย์ -
141 ผศ. เกียรติกีรติ มาเวียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
142 นางสาว เดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย - -
143 ผศ. เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
144 นาง นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ - พื้นฐานการศึกษา
145 รศ.ดร. นรีวรรณ พรหมชุม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการศึกษา
146 รศ.ดร. ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการศึกษา
147 ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการศึกษา
148 ผศ.ดร. สกาวเดือน ซาธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการศึกษา
149 ผศ. อุดม ไชยวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
150 รศ.ดร. วชิระ อินทร์อุดม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
151 ผศ. วรกิต วัดเข้าหลาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
152 รศ. องอาจ ศิลาน้อย รองศาสตราจารย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
153 นาง สุมาลี ชัยเจริญ - เทคโนโลยีทางการศึกษา
154 ผศ. นพดล มีไชยโย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตวิทยาการศึกษา
155 รศ.ดร. นิตย์ บุหงามงคล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตวิทยาการศึกษา
156 รศ.ดร. กาญจนา ไชยพันธุ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตวิทยาการศึกษา
157 รศ.ดร. ฉันทนา กล่อมจิต รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตวิทยาการศึกษา
158 ผศ.ดร. ปนัดดา ญวนกระโทก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตวิทยาการศึกษา
159 รศ. มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ รองศาสตราจารย์ จิตวิทยาการศึกษา
160 ผศ. เพ็ญศิริ สิมารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตวิทยาการศึกษา
161 อ. วิลาวัลย์ จตุรธำรง อาจารย์ จิตวิทยาการศึกษา
162 รศ.ดร. มงคล ดอนขวา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
163 รศ.ดร. วิมล สำราญวานิช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
164 อ.ดร. หล้า ภวภูตานนท์ อาจารย์ การมัธยมศึกษา
165 รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
166 ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
167 รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
168 ผศ. ชนะชัย สืบปรุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
169 ผศ. ปสาสน์ กงตาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
170 ผศ. สำเริง เวชสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
171 ผศ. สุระษา ตันสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
172 รศ. เยาวภา ประคองศิลป์ รองศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
173 ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
174 รศ.ดร. กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
175 รศ.ดร. ทัศนีย์ บุญเติม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
176 ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
177 รศ.ดร. คงศักดิ์ ธาตุทอง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
178 อ.ดร. ชาญณรงค์ เฮียงราช อาจารย์ การมัธยมศึกษา
179 รศ.ดร. อุบลพงษ์ วัฒนเสรี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
180 ผศ.ดร. ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
181 ผศ.ดร. วรรณจรีย์ มังสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
182 รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร รองศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
183 ผศ. เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
184 ผศ.ดร. บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การประถมศึกษา
185 ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
186 ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
187 รศ.ดร. ดำรัส ดาราศักดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
188 อ. ธนากร ศรีชาพันธุ์ อาจารย์ พลศึกษา
189 ผศ. ลิขิต อมาตยคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลศึกษา
190 ผศ. สิทธี วนิชาชีวะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลศึกษา
191 ผศ. โฆสิต แจ้งสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลศึกษา
192 นาง กาญจนา ดาราศักดิ์ - พลศึกษา
193 ผศ.ดร. ชาญเวช ธรรมเสาวภาคย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
194 ผศ.ดร. ทวีชัย บุญเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
195 อ. พลัฏฐ์ ทิพย์ศรีราช อาจารย์ พลศึกษา
196 ผศ. ศุภชัย แสวงสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลศึกษา
197 รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
198 รศ. เรณู คุปตัษเฐียร รองศาสตราจารย์ บริหารการศึกษา
199 รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารการศึกษา
200 ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารการศึกษา
201 ผศ.ดร. ประยุทธ ชูสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารการศึกษา
202 ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
203 ผศ. สมชัย โกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
204 รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
205 อ. ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ อาจารย์ -
206 ผศ. อารีย์ พาวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
207 อ. ปาริชาต วชิรัดดานุภาพ อาจารย์ -
208 อ.ดร. พิมพ์ใจ ภิบาลสุข อาจารย์ -
209 ผศ.ดร. พงศ์ธนัช แซ่จู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
210 ผศ.ดร. ร่มเกล้า จันทราษี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
211 อ. ศรีรัตน์ เสลา อาจารย์ -
212 อ. สมเกียรติ เจริญสุข อาจารย์ -
213 อ. อารี จังสถิตย์กุล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
214 อ. ชาญชัย จินดานุรักษ์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
215 ผศ. เทียนชัย ภาณุสิทธิกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
216 อ. วัชราภรณ์ บัวนิล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
217 รศ. เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร รองศาสตราจารย์ โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
218 อ.ดร. สมพงษ์ พันธุรัตน์ อาจารย์ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
219 รศ. ประภาพร ศรีตระกูล รองศาสตราจารย์ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
220 รศ.ดร. งามนิตย์ ธาตุทอง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
221 รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
222 นาย ศุภชัย อนวัชพงศ์ - ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
223 นาง รัดดา อุ่นจันที - ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
224 นาย สงวน ศรีโยวงศ์ - ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
225 อ.ดร. นฏกร ประมายันต์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
226 ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
227 ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
228 อ.ดร. นิตยา ทวีชีพ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
229 อ. ลัดดา ชัยหาทัพ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
230 อ.ดร. สมควร สีชมภู อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
231 ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
232 ผศ.ดร. โรจพล บูรณรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
233 อ.ดร. กรวรรณ โหม่งพุฒ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
234 อ.ดร. ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
235 อ.ดร. ศุภโชค สอนศิลพงศ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
236 ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
237 - บุญรัตน์ มัณทะลา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
238 อ.ดร. ปาริชาติ แสนนา อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
239 ผศ. ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
240 ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
241 ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
242 ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
243 อ.ดร. พัชรินทร์ จำปานนท์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
244 อ.ดร. รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
245 นาย กฤษฎี ปทุมชัย - กองแผนงาน
246 นาย ประพันธ์ ธีระสาร - กองแผนงาน
247 นางสาว อภัยวรรณ ดำขำ - กองแผนงาน
248 นางสาว วีรยา ศิลาวิเศษ - กองกิจการนักศึกษา
249 อ. ดวง สัจจโภชน์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
250 ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
251 ผศ. เขม เคนโคก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
252 รศ.ดร. ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
253 อ.ดร. อาคม อึ่งพวง อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
254 ผศ. จรรยา บุญมีประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
255 รศ.ดร. นิตยา เปลื้องนุช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
256 รศ. ปรีชา กลิ่นรัตน์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
257 รศ. ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
258 ผศ.ดร. รัชนี จรุงศิรวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
259 รศ. ลัดดา ศิลาน้อย รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
260 ผศ. ลัดดา เชียงนางาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
261 ผศ.ดร. สถาพร ขันโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
262 รศ. สมปัต ตัญตรัยรัตน์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
263 อ. สำรวน ชินจันทึก อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
264 ผศ. สุดใจ ศรีจามร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
265 อ. สุนทร ไทยนอก อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
266 รศ. อรพิน พจนานนท์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
267 รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
268 ผศ. ครรชิต ตัญตรัยรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
269 รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
270 รศ. ฉันทนา อุดมสิน รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
271 รศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
272 รศ. นิลมณี พิทักษ์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
273 ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
274 รศ. บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
275 รศ.ดร. ประยูร อาษานาม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
276 ผศ. ปัทมพร ทนันชัยบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
277 ผศ. พวงทอง อ่อนจำรัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
278 ผศ. ภัสสรา อินทรกำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
279 ผศ. รัชเนศ ธนทวีวรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
280 รศ. วริศรา ศรีสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
281 ผศ. ศราวุธ จักรเป็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
282 ผศ. สมหวัง นิลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
283 รศ.ดร. สำเร็จ ยุรชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
284 อ. สุเนตร ศรีบุญเลิศ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
285 อ. อรวรรณ สุทธาวรัตน์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
286 อ.ดร. อริยพร คุโรดะ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
287 รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
288 รศ.ดร. อัญชลี สารรัตนะ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
289 ผศ.ดร. อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
290 ผศ. เลี้ยง ชาตาธิคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
291 อ. คนึงนิจ พันธุรัตน์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
292 รศ. ฉวีวรรณ นาระคล รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
293 อ. บัณฑิตา ศักดิ์อุดม อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
294 อ. ปิยะนุช สังคมกำแหง อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
295 ผศ. วรรณิภา ศุกรียพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
296 อ. วันเพ็ญ ปรีชาธนสิทธิ์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
297 รศ.ดร. วิเชียร ชิวพิมาย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
298 รศ.ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
299 รศ.ดร. สุลัดดา ลอยฟ้า รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
300 รศ. อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
301 ผศ. อรุณศรี อึ้งประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
302 รศ. ประพันธ์ สุริหาร รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
303 รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
304 ผศ. ศุภลัคน์ จารุรัตน์จามร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
305 ผศ. สุภาภรณ์ ประสานพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
306 ผศ.ดร. สุภาสินี สุภธีระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
307 ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
308 ผศ. จีราวิชช์ เผือกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
309 อ. ชูเกียรติ ลอองแก้ว อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
310 รศ. น้อยทิพย์ ลิ้มยิ่งเจริญ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
311 รศ. รัตนาภรณ์ อัตธรรมรัตน์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
312 รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
313 ผศ.ดร. ศรินทิพย์ รักษาสัตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
314 ผศ. ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
315 รศ. เกื้อจิตต์ ฉิมทิม รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
316 ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา
317 ผศ.ดร. ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์
318 อ.ดร. คุณากร สายลวดคำ อาจารย์
319 อ.ดร. นิศากร บุญเสนา อาจารย์
320 อ.ดร. สุชาติ ทั่งสถิรสิมา อาจารย์
321 อ.ดร. จีรนันท์ วัชรกุล อาจารย์
322 อ.ดร. ปารย์พิชชา ก้านจักร อาจารย์
323 อ.ดร. ลัดดาวัลย์ สีพาชัย อาจารย์
324 อ. เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ อาจารย์
325 -

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564