2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะศึกษาศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ. ชาญ จิตภิลัย - -
2 อ. มนู ยังพัธนา - -
3 นาย จรัญ โทผาวงษ์ - -
4 อ. ถวิล ศรีบุตร - -
5 อ. ธนทร ชุติธนธีระกุล - -
6 อ. ยุพา นาทันเลิศ - -
7 รศ. รจนา ยศธสาร - -
8 อ. รจนา ด่านชาญชัย - -
9 อ. วิไล ตันมิตร - -
10 รศ. วิไล พิพัฒน์มงคลพร - -
11 อ. ศุภร จารุจรณ - -
12 นาง สงวน พงศ์กิจวิทูร - -
13 อ. เกษร รามัญวงษ์ - -
14 ผศ. โสภา ชุณหรัชพันธุ์ - -
15 อ. กอบพร อินทรตั้ง - -
16 อ. จรรยา ศรีสำราญ - -
17 รศ.ดร. จริยา ภักตราจันทร์ - -
18 อ. ชูจิต ยวงสะอาด - -
19 อ. ณรงค์ วรรณจักร์ - -
20 ผศ. ณิชชา สอนสุข - -
21 ผศ. ดลชัย ศรีสำราญ - -
22 อ. ธนิดา วัชรินทร์กร - -
23 อ. ธัญญะ บุปผเวส - -
24 อ. นุจรี สุขเกษม - -
25 อ. ปราณี จันทร์หอม - -
26 อ. ปริยา เวชสุนทร - -
27 อ. ปรีชา บุญณะโชติ - -
28 นาง ปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล - -
29 นาง พรรณี ศรีกลชาญ - -
30 อ. ภนิดา ภู่โตนนา - -
31 อ. ยุพิณ ไชยวรรณ - -
32 อ. รัชพล รอดชมภู - -
33 อ. รัตนา อัตนวงศ์ - -
34 อ. วนิดา บุษบงค์ - -
35 อ. วัฒนา สืบปรุ - -
36 ผศ. วิชิต เผือกนอก - -
37 ผศ. สมปอง เพียนอก - -
38 อ. สายชล จิตภิลัย - -
39 อ.ดร. สิปป์ สุขสำราญ - -
40 อ. เทวิน อินทรศิลา - -
41 ผศ.ดร. เมตตา มาเวียง - -
42 อ. เมตตา ศิลาพันธุ์ - -
43 อ. ไพทูล นารคร - -
44 อ. ขนิษฐา หาญณรงค์ - -
45 ผศ. จิตตรี จิตต์ปรัชญา - -
46 อ. ชัชวาล สงวนตระกูล - -
47 ผศ. ชุติมา วงษ์พระลับ - -
48 ผศ. ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ - -
49 อ. นิภาพร จันทวงษ์ - -
50 อ. นุชนาฎ เนสุสินธุ์ - -
51 ผศ. ประกอบ กระแสโสม - -
52 ผศ. ประทัย ขาวขำ - -
53 ผศ. พรพิมล ชูสอน - -
54 ผศ. พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล - -
55 ผศ. พีระพล ยศธสาร - -
56 ผศ. มัทธนี ตุลยาทร - -
57 อ. รัชชฎา แก้ววิไล - -
58 อ. วิรัชช แผ้วสกุล - -
59 อ. สมบัติ พลอยศรีทอง - -
60 อ. สราวุธ จิตบุญมี - -
61 ผศ. สุมิตร ถิ่นปัญจา - -
62 ผศ. อดุลย์ คชภักดี - -
63 ผศ. อดุลย์ จันละคร - -
64 อ. อนันต์ คลองคล้อย - -
65 อ. อรวรรณ ยังพัธนา - -
66 อ.ดร. อะรุณี แสงสุวรรณ - -
67 อ. อัญชลี ชัยรัชตกุล - -
68 รศ. อานนท์ แย้มตรี - -
69 ผศ. อาภรณ์ คริษฐากุล - -
70 อ. อุดมพร สุพรรณวงศ์ - -
71 รศ. อุรวดี รุจิเกียรติกำจร - -
72 ผศ. กิตติม์ บุญชูวิทย์ - -
73 ผศ. กุลจิรา รักษนคร - -
74 ผศ. จิราวุธ พลมณี - -
75 อ. นภาพรรณ ไพรพยอม - -
76 อ. บานเย็น ศริ - -
77 อ. ประภาพร จันทะบุรม - -
78 อ. ประภาพร อุดมเสียง - -
79 อ. ประยุทธ ไชยคำ - -
80 อ. พงษ์เทพ ตรีเดช - -
81 รศ.ดร. ละเอียด จงกลนี - -
82 นางสาว วรลักษ์ ศรีอนันต์ - -
83 อ. วิโรจน์ ทำนอง - -
84 อ. วีรวรรณ พลวัฒน์ - -
85 อ. วไลวุฒิ กิ่งหลักเมือง - -
86 อ. ศรีสุดา ศิริภาษณ์ - -
87 อ. สวาทจิต ยอดกลาง - -
88 อ. สายหยุด ขันขวา - -
89 รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ อาจารย์ประจำ -
90 อ.ดร. สุกัญญา สุตะพันธ์ - -
91 อ. สุทธิพร ชาตาธิคุณ - -
92 อ. สุนันทา ลี้ประกอบบุญ - -
93 ผศ. สุวินัย ชุมนุม - -
94 ผศ. อนุพงษ์ ชุติธาดา - -
95 นาง อิสรีย์ อิสรเสณีย์ - -
96 อ. เกษสุดา ฮิราอิ - -
97 อ. เพ็ญศรี แสงอรุณ - -
98 อ. ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง - -
99 อ.ดร. จิราภรณ์ ทัพซ้าย - -
100 ผศ. ชัยรัตน์ สิทธิโชค - -
101 นาย ทรงเวทย์ เบ้าชัย - -
102 ผศ. ทองเพลิน ธำรงวุฒิ - -
103 ผศ. ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ - -
104 อ. ปิลันธนา ศุภดล - -
105 ผศ. พรรณทิวา รุจิพร - -
106 ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม อาจารย์ประจำ -
107 รศ.ดร. วิลาวรรณ รัตนเศรษฐากุล - -
108 อ. สังเวียน จรเกษ - -
109 อ.ดร. สังเวียน ปินะกาลัง อาจารย์ประจำ -
110 ผศ. สันติชัย ศรีโพธิ์ - -
111 ผศ. สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย - -
112 อ. สุธรรมมา ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา - -
113 อ. อภิวัฒน์ กัณวเศรษฐ - -
114 นาง อุราวรรณ โนนศรี - -
115 อ. กรรณิการ์ วัฒนปฤดา - -
116 ผศ.ดร. กลมเกลียว มาเวียง - -
117 ผศ.ดร. จิรดาวรรณ หันตุลา อาจารย์ประจำ -
118 ผศ. จีราวิชช์ เผือกพันธ์ - -
119 อ. ฉัตรกานต์ พิทอง - -
120 อ. ชัยสิทธิ์ สนสุนัน - -
121 อ. ดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย - -
122 อ. ทัศนีวรรณ หนองเหล็ก - -
123 อ. นันทนิตย์ บุตรปาละ - -
124 อ. นันทรัตน์ ไตรรัตน์ - -
125 อ. พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล - -
126 อ. พงษ์รัตน์ จรสัมฤทธิ์ - -
127 อ. ยุพารัตน์ คำใสสุข - -
128 อ. ศิริบูรณ์ ชายผา - -
129 อ. ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์ - -
130 อ. อุดมรัตน์ ดีเอง - -
131 อ. อุ่นเรือน เจนจิต - -
132 รศ. จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์ อาจารย์ประจำ -
133 อ. จันทร์จิรา สายแสง - -
134 อ. จุฬาลักษณ์ ปิยะพงศ์ธนโชค - -
135 อ. พงษ์ศักดิ์ ยวงสะอาด - -
136 อ. อังคณาวรรณ ธรรมา - -
137 อ. เครือวัลย์ สุขเจริญ - -
138 ผศ. เครือวัลย์ ธรรมเสาวภาคย์ - -
139 อ. เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล - -
140 อ. สุทธิลักษณ์ แสวงสุทธิ์ - -
141 ผศ. เกียรติกีรติ มาเวียง - -
142 นางสาว เดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย - -
143 ผศ. เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์ - -
144 นาง นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ พื้นฐานการศึกษา
145 รศ.ดร. นรีวรรณ พรหมชุม - พื้นฐานการศึกษา
146 รศ.ดร. ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข อาจารย์ประจำ พื้นฐานการศึกษา
147 ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ อาจารย์ประจำ พื้นฐานการศึกษา
148 ผศ.ดร. สกาวเดือน ซาธรรม - พื้นฐานการศึกษา
149 ผศ. อุดม ไชยวรรณ - เทคโนโลยีทางการศึกษา
150 รศ.ดร. วชิระ อินทร์อุดม - เทคโนโลยีทางการศึกษา
151 ผศ. วรกิต วัดเข้าหลาม - เทคโนโลยีทางการศึกษา
152 รศ. องอาจ ศิลาน้อย อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีทางการศึกษา
153 นาง สุมาลี ชัยเจริญ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีทางการศึกษา
154 ผศ. นพดล มีไชยโย อาจารย์ประจำ จิตวิทยาการศึกษา
155 รศ.ดร. นิตย์ บุหงามงคล - จิตวิทยาการศึกษา
156 รศ.ดร. กาญจนา ไชยพันธุ์ - จิตวิทยาการศึกษา
157 รศ.ดร. ฉันทนา กล่อมจิต อาจารย์ประจำ จิตวิทยาการศึกษา
158 ผศ.ดร. ปนัดดา ญวนกระโทก อาจารย์ประจำ จิตวิทยาการศึกษา
159 รศ. มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ - จิตวิทยาการศึกษา
160 ผศ. เพ็ญศิริ สิมารักษ์ - จิตวิทยาการศึกษา
161 อ. วิลาวัลย์ จตุรธำรง - จิตวิทยาการศึกษา
162 รศ.ดร. มงคล ดอนขวา อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
163 รศ.ดร. วิมล สำราญวานิช อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
164 อ.ดร. หล้า ภวภูตานนท์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
165 รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
166 ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
167 รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
168 ผศ. ชนะชัย สืบปรุ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
169 ผศ. ปสาสน์ กงตาล - การมัธยมศึกษา
170 ผศ. สำเริง เวชสุนทร - การมัธยมศึกษา
171 ผศ. สุระษา ตันสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
172 รศ. เยาวภา ประคองศิลป์ - การมัธยมศึกษา
173 ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
174 รศ.ดร. กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ - การมัธยมศึกษา
175 รศ.ดร. ทัศนีย์ บุญเติม - การมัธยมศึกษา
176 ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
177 รศ.ดร. คงศักดิ์ ธาตุทอง อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
178 อ.ดร. ชาญณรงค์ เฮียงราช - การมัธยมศึกษา
179 รศ.ดร. อุบลพงษ์ วัฒนเสรี - การมัธยมศึกษา
180 ผศ.ดร. ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง - การมัธยมศึกษา
181 ผศ.ดร. วรรณจรีย์ มังสิงห์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
182 รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
183 ผศ. เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
184 ผศ.ดร. บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ อาจารย์ประจำ การประถมศึกษา
185 ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ อาจารย์ประจำ พลศึกษา
186 ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร - พลศึกษา
187 รศ.ดร. ดำรัส ดาราศักดิ์ - พลศึกษา
188 อ. ธนากร ศรีชาพันธุ์ อาจารย์ประจำ พลศึกษา
189 ผศ. ลิขิต อมาตยคง อาจารย์ประจำ พลศึกษา
190 ผศ. สิทธี วนิชาชีวะ - พลศึกษา
191 ผศ. โฆสิต แจ้งสกุล อาจารย์ประจำ พลศึกษา
192 นาง กาญจนา ดาราศักดิ์ อาจารย์ประจำ พลศึกษา
193 ผศ.ดร. ชาญเวช ธรรมเสาวภาคย์ - พลศึกษา
194 ผศ.ดร. ทวีชัย บุญเติม อาจารย์ประจำ พลศึกษา
195 อ. พลัฏฐ์ ทิพย์ศรีราช - พลศึกษา
196 ผศ. ศุภชัย แสวงสุทธิ์ - พลศึกษา
197 รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง อาจารย์ประจำ ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
198 รศ. เรณู คุปตัษเฐียร - บริหารการศึกษา
199 รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ อาจารย์ประจำ บริหารการศึกษา
200 ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ อาจารย์ประจำ บริหารการศึกษา
201 ผศ.ดร. ประยุทธ ชูสอน อาจารย์ประจำ บริหารการศึกษา
202 ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร อาจารย์ประจำ -
203 ผศ. สมชัย โกมล - -
204 รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี อาจารย์ประจำ -
205 อ. ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ อาจารย์ประจำ -
206 ผศ. อารีย์ พาวัฒนา - -
207 อ. ปาริชาต วชิรัดดานุภาพ - -
208 อ.ดร. พิมพ์ใจ ภิบาลสุข - -
209 ผศ.ดร. พงศ์ธนัช แซ่จู - -
210 ผศ.ดร. ร่มเกล้า จันทราษี อาจารย์ประจำ -
211 อ. ศรีรัตน์ เสลา - -
212 อ. สมเกียรติ เจริญสุข - -
213 อ. อารี จังสถิตย์กุล - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
214 อ. ชาญชัย จินดานุรักษ์ - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
215 ผศ. เทียนชัย ภาณุสิทธิกร - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
216 อ. วัชราภรณ์ บัวนิล - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
217 รศ. เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
218 อ.ดร. สมพงษ์ พันธุรัตน์ อาจารย์ประจำ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
219 รศ. ประภาพร ศรีตระกูล - การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
220 รศ.ดร. งามนิตย์ ธาตุทอง - การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
221 รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ - การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
222 นาย ศุภชัย อนวัชพงศ์ - ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
223 นาง รัดดา อุ่นจันที - ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
224 นาย สงวน ศรีโยวงศ์ - ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
225 อ.ดร. นฏกร ประมายันต์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
226 ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
227 ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
228 อ.ดร. นิตยา ทวีชีพ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
229 อ. ลัดดา ชัยหาทัพ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
230 อ.ดร. สมควร สีชมภู - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
231 ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
232 ผศ.ดร. โรจพล บูรณรักษ์ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
233 อ.ดร. กรวรรณ โหม่งพุฒ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
234 อ.ดร. ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
235 อ.ดร. ศุภโชค สอนศิลพงศ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
236 ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
237 - บุญรัตน์ มัณทะลา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
238 อ.ดร. ปาริชาติ แสนนา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
239 ผศ. ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
240 ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
241 ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
242 ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
243 อ.ดร. พัชรินทร์ จำปานนท์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
244 อ.ดร. รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
245 นาย กฤษฎี ปทุมชัย - กองแผนงาน
246 นาย ประพันธ์ ธีระสาร - กองแผนงาน
247 นางสาว อภัยวรรณ ดำขำ - กองแผนงาน
248 นางสาว วีรยา ศิลาวิเศษ - กองกิจการนักศึกษา
249 อ. ดวง สัจจโภชน์ - - ยังไม่กำหนด -
250 ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
251 ผศ. เขม เคนโคก - - ยังไม่กำหนด -
252 รศ.ดร. ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ - - ยังไม่กำหนด -
253 อ.ดร. อาคม อึ่งพวง - - ยังไม่กำหนด -
254 ผศ. จรรยา บุญมีประเสริฐ - - ยังไม่กำหนด -
255 รศ.ดร. นิตยา เปลื้องนุช - - ยังไม่กำหนด -
256 รศ. ปรีชา กลิ่นรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
257 รศ. ระจิต ตรีพุทธรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
258 ผศ.ดร. รัชนี จรุงศิรวัฒน์ - - ยังไม่กำหนด -
259 รศ. ลัดดา ศิลาน้อย อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
260 ผศ. ลัดดา เชียงนางาม - - ยังไม่กำหนด -
261 ผศ.ดร. สถาพร ขันโต อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
262 รศ. สมปัต ตัญตรัยรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
263 อ. สำรวน ชินจันทึก - - ยังไม่กำหนด -
264 ผศ. สุดใจ ศรีจามร - - ยังไม่กำหนด -
265 อ. สุนทร ไทยนอก - - ยังไม่กำหนด -
266 รศ. อรพิน พจนานนท์ - - ยังไม่กำหนด -
267 รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
268 ผศ. ครรชิต ตัญตรัยรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
269 รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
270 รศ. ฉันทนา อุดมสิน - - ยังไม่กำหนด -
271 รศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
272 รศ. นิลมณี พิทักษ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
273 ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
274 รศ. บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว - - ยังไม่กำหนด -
275 รศ.ดร. ประยูร อาษานาม - - ยังไม่กำหนด -
276 ผศ. ปัทมพร ทนันชัยบุตร - - ยังไม่กำหนด -
277 ผศ. พวงทอง อ่อนจำรัส - - ยังไม่กำหนด -
278 ผศ. ภัสสรา อินทรกำแหง - - ยังไม่กำหนด -
279 ผศ. รัชเนศ ธนทวีวรกุล - - ยังไม่กำหนด -
280 รศ. วริศรา ศรีสวัสดิ์ - - ยังไม่กำหนด -
281 ผศ. ศราวุธ จักรเป็ง อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
282 ผศ. สมหวัง นิลพันธ์ - - ยังไม่กำหนด -
283 รศ.ดร. สำเร็จ ยุรชัย - - ยังไม่กำหนด -
284 อ. สุเนตร ศรีบุญเลิศ - - ยังไม่กำหนด -
285 อ. อรวรรณ สุทธาวรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
286 อ.ดร. อริยพร คุโรดะ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
287 รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
288 รศ.ดร. อัญชลี สารรัตนะ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
289 ผศ.ดร. อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร - - ยังไม่กำหนด -
290 ผศ. เลี้ยง ชาตาธิคุณ - - ยังไม่กำหนด -
291 อ. คนึงนิจ พันธุรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
292 รศ. ฉวีวรรณ นาระคล - - ยังไม่กำหนด -
293 อ. บัณฑิตา ศักดิ์อุดม - - ยังไม่กำหนด -
294 อ. ปิยะนุช สังคมกำแหง - - ยังไม่กำหนด -
295 ผศ. วรรณิภา ศุกรียพงศ์ - - ยังไม่กำหนด -
296 อ. วันเพ็ญ ปรีชาธนสิทธิ์ - - ยังไม่กำหนด -
297 รศ.ดร. วิเชียร ชิวพิมาย - - ยังไม่กำหนด -
298 รศ.ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ - - ยังไม่กำหนด -
299 รศ.ดร. สุลัดดา ลอยฟ้า - - ยังไม่กำหนด -
300 รศ. อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
301 ผศ. อรุณศรี อึ้งประเสริฐ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
302 รศ. ประพันธ์ สุริหาร - - ยังไม่กำหนด -
303 รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
304 ผศ. ศุภลัคน์ จารุรัตน์จามร - - ยังไม่กำหนด -
305 ผศ. สุภาภรณ์ ประสานพานิช - - ยังไม่กำหนด -
306 ผศ.ดร. สุภาสินี สุภธีระ - - ยังไม่กำหนด -
307 ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
308 ผศ. จีราวิชช์ เผือกพันธ์ - - ยังไม่กำหนด -
309 อ. ชูเกียรติ ลอองแก้ว - - ยังไม่กำหนด -
310 รศ. น้อยทิพย์ ลิ้มยิ่งเจริญ - - ยังไม่กำหนด -
311 รศ. รัตนาภรณ์ อัตธรรมรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
312 รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
313 ผศ.ดร. ศรินทิพย์ รักษาสัตย์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
314 ผศ. ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
315 รศ. เกื้อจิตต์ ฉิมทิม - - ยังไม่กำหนด -
316 ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์ศึกษา
317 ผศ.ดร. ดนิตา ดวงวิไล -
318 อ.ดร. คุณากร สายลวดคำ -
319 อ.ดร. นิศากร บุญเสนา -
320 อ.ดร. สุชาติ ทั่งสถิรสิมา -
321 อ.ดร. จีรนันท์ วัชรกุล -
322 อ.ดร. ปารย์พิชชา ก้านจักร -
323 อ.ดร. ลัดดาวัลย์ สีพาชัย -
324 อ. เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ -
325 -

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564