2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 รศ. ชลอ อินทรขาว รองศาสตราจารย์ -
2 นางสาว นุช วงษ์โคตร - -
3 อ.ดร. ธนพร ศรีเมือง อาจารย์ -
4 นาย สมพร สุกทน - -
5 อ.ดร. เดชา ปิยะวัฒน์กูล อาจารย์ -
6 นาง นภาพร ดงเจริญ - -
7 อ.ดร. ปกรณ์ นาระคล อาจารย์ -
8 รศ. ปณิตา ลิมปะวัฒนะ รองศาสตราจารย์ -
9 ผศ.ดร. รัตนา วิเชียรศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
10 นาย วิทยา ศรีพิมพ์มาตย์ - -
11 นาง สมปอง จันทะคราม - -
12 นาย สุนทร สุริรักษ์ - -
13 นางสาว จันทนา ผางโคกสูง - -
14 ผศ.ดร. จินตนา พัวไพโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
15 อ.ดร. ฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข อาจารย์ -
16 นาย ปรามาณ มุสิกโปดก - -
17 นาย วัณณลภ โกวิท - -
18 นาย วันชัย กาญจนสุรัตน์ - -
19 ผศ.ดร. สมสุดา โสมอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
20 นาง สายสมร แก้วไผ่ - -
21 อ. สุนทรี สิมธรรมนิมิต อาจารย์ -
22 นางสาว ธนรัตน์ สอนสา - -
23 ผศ.ดร. ธิติชัย เวียงสิมมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
24 ผศ.ดร. พัฒนารี ล้วนรัตนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
25 ผศ.ดร. ศิริมาศ กาญจนวาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
26 นางสาว สุรีมาศ ธนพฤฒิบดี - -
27 ผศ.ดร. อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
28 นาย ไชยยงค์ กงศรี - -
29 นาง นิลรัตน์ พลชำนิ - -
30 อ.ดร. พลอยทราย บุศราคำ อาจารย์ -
31 รศ.ดร. พนารัตน์ รัตนสุวรรณ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
32 รศ.ดร. ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
33 อ.ดร. เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ อาจารย์ -
34 อ.ดร. ยิ่งลักษณ์ ปัญจวรานุวัตร์ อาจารย์ -
35 รศ.ดร. เอื้อมเดือน ประวาฬ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
36 ศ.ดร. รศนา วงศ์รัตนชีวิน ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
37 ผศ. ถวัลย์ สุขทะเล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
38 รศ.ดร. ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
39 รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์และเสรีระศาสตร์
40 ผศ.ดร. นวพร เตชาทวีวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
41 รศ.ดร. มาลี บูรณรักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
42 รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
43 รศ. ดุษฎี มุสิกโปดก รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
44 ผศ. ทรงพล อุปชิตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
45 ผศ.ดร. ธนรัฐ จันทอุปฬี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
46 ผศ.ดร. นงนุช เอื้อบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
47 ผศ.ดร. ปัญญา ท้วมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
48 รศ. ปัทมา อมาตยคง รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
49 ผศ. ยรรยง ทุมแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
50 รศ.ดร. วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
51 ผศ. อำนาจ ไชยชุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
52 รศ.ดร. โกวิท ไชยศิวามงคล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
53 รศ.ดร. กิมาพร ขมะณะรงค์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
54 ผศ. มาลินี เกิดกุญชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
55 รศ. วรวุฒิ วรพุทธพร รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
56 ผศ.ดร. วันชัย อิฐรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
57 รศ.ดร. วิภาวี หีบแก้ว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
58 ผศ. สมศิริ รัตนสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
59 รศ. จงเจริญ เมตตา รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
60 รศ. พรทิพย์ บุญเรืองศรี รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
61 อ. สันติพง แสนรักษ์ อาจารย์ กายวิภาคศาสตร์
62 รศ. ชาญณรงค์ อรัญนารถ รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
63 รศ.ดร. ปาริฉัตร ประจะเนย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
64 ผศ.ดร. วิไลวรรณ หม้อทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
65 ผศ. ธัณย์สิตา อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
66 รศ.ดร. มะลิวัลย์ นามกิ่ง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
67 รศ.ดร. วนัสนันท์ แป้นนางรอง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
68 รศ.ดร. กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
69 รศ. พิพัฒน์พงษ์ แคนลา รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
70 ผศ. ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา
71 ผศ. นเรศ วโรภาสตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา
72 รศ.ดร. จริยา ชมวารินทร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
73 รศ.ดร. จริยา หาญวจนวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
74 รศ.ดร. ทิพยา เอกลักษณานันท์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
75 รศ.ดร. วัลลภ แก้วเกษ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
76 ผศ.ดร. วิเศษ นามวาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
77 ผศ. สุวิน ว่องวัจนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา
78 อ. กฤติยา วนิชจิวพันธ์ อาจารย์ จุลชีววิทยา
79 ผศ.ดร. ฐิติมา นุตราวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
80 ผศ.ดร. อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
81 นาง อุมาพร แก้วซิม - จุลชีววิทยา
82 นางสาว แจ่มใส เพียรทอง - จุลชีววิทยา
83 รศ.ดร. ฑิฆัมพร กุยยกานนท์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
84 รศ.ดร. จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
85 ศ.ดร. วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
86 ผศ.ดร. สกาวรัตน์ กันทะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
87 รศ.ดร. โสรัจสิริ เจริญสุดใจ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
88 ผศ.ดร. กัญญลักษณ์ ชัยคำภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
89 รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
90 ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา
91 ผศ.ดร. กิตติพันธุ์ เสมอพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
92 ผศ. นภา หลิมรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวเคมี
93 ผศ.ดร. ปีติ ธุวจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
94 นาย พจน์ ศรีบุญลือ - ชีวเคมี
95 ผศ.ดร. อุบล ชาอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
96 ผศ.ดร. ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
97 รศ.ดร. พัชรี บุญศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
98 นาง โสพิศ วงศ์คำ - ชีวเคมี
99 ผศ. เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวเคมี
100 ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
101 ผศ.ดร. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
102 รศ.ดร. ชัยศิริ วงศ์คำ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
103 ผศ. ประดิษฐ สุคนธวารินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวเคมี
104 รศ.ดร. วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
105 ศ.ดร. พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
106 ผศ.ดร. เตือนจิต คำพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
107 ผศ.ดร. ธีรวรรธน์ ขันทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
108 รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
109 รศ.ดร. เสาวลักษณ์ จิรกุลสมโชค รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
110 รศ.ดร. สมาน เทศนา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
111 รศ. วิชิต พิพิธกุล รองศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
112 รศ.ดร. ศศิธร แก้วเกษ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
113 ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
114 นาย วันชัย มาลีวงษ์ - ปรสิตวิทยา
115 รศ.ดร. เทวราช หล้าหา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
116 รศ.ดร. วีรยุทธ แดนสีแก้ว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
117 รศ.ดร. เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
118 นาย ไพบูลย์ สิทธิถาวร - ปรสิตวิทยา
119 ผศ.ดร. จิราภรณ์ ประสงค์วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
120 ผศ.ดร. วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
121 ผศ.ดร. วุฒิพงศ์ ลิมป์วิโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
122 ศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
123 รศ. นิภา กาญจนาวิโรจน์กุล รองศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
124 อ. สมาน เลืองวัฒนะวนิช อาจารย์ พยาธิวิทยา
125 ผศ.ดร. จุมพล มิตรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พยาธิวิทยา
126 รศ.ดร. ชวลิต ไพโรจน์กุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พยาธิวิทยา
127 ผศ.ดร. ชาตรี เศรษฐเสถียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พยาธิวิทยา
128 รศ.ดร. ดรุณี จินตกานนท์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พยาธิวิทยา
129 นาย บรรจบ ศรีภา - พยาธิวิทยา
130 ผศ.ดร. ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พยาธิวิทยา
131 ผศ.ดร. สริธร ศิริธันยาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พยาธิวิทยา
132 ผศ.ดร. อนุชา พัวไพโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พยาธิวิทยา
133 รศ. อรนุช วุตติวิโรจน์ รองศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
134 อ. เอมอร ปาสาทัง อาจารย์ พยาธิวิทยา
135 ผศ.ดร. นันทยา คุณาธิปพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พยาธิวิทยา
136 รศ.ดร. สุพินดา คูณมี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พยาธิวิทยา
137 อ.ดร. สุรชาติ ชัยวิริยกุล อาจารย์ พยาธิวิทยา
138 รศ. อรอนงค์ กฤชเพชรรัตน์ รองศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
139 ผศ.ดร. จุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พยาธิวิทยา
140 อ.ดร. วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย อาจารย์ พยาธิวิทยา
141 ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พยาธิวิทยา
142 ผศ.ดร. ดนุ เกษรศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
143 ผศ.ดร. ปณต ตั้งสุจริต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
144 รศ.ดร. สุดา วรรณประสาท รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
145 อ.ดร. นนทญา นาคคำ อาจารย์ เภสัชวิทยา
146 รศ.ดร. มุกดา จิตตาเจริญธัม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
147 ศ.ดร. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
148 ผศ.ดร. สนธยา สีมะเสถียรโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
149 รศ.ดร. จินตนา สัตยาศัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
150 ผศ.ดร. ธารินี อัครวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
151 รศ.ดร. พิศมัย เหล่าภัทรเกษม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
152 ผศ.ดร. ศิริพร เทียมเก่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
153 รศ.ดร. บุญเกิด คงยิ่งยศ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
154 ศ.ดร. วิจิตรา ทัศนียกุล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
155 ผศ.ดร. ศิริมาศ กาญจนวาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
156 รศ. ประภาวดี พัวไพโรจน์ รองศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
157 ผศ.ดร. คัชรินทร์ ภูนิคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
158 ผศ.ดร. นิตย์สุภา วัฒนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
159 รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
160 รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
161 ศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
162 รศ.ดร. ดุสิต จิรกุลสมโชค รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
163 ผศ.ดร. ธัญดา สุทธิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
164 ผศ.ดร. ปณคพร วรรณานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
165 รศ.ดร. ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
166 อ. รัตนา พิเคราะห์งาม อาจารย์ สรีรวิทยา
167 รศ.ดร. สัญญา ร้อยสมมุติ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
168 ผศ.ดร. อรทัย ตันกำเนิดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
169 ผศ.ดร. อรพิน ผาสุริย์วงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
170 รศ.ดร. วรรณภา อิชิดะ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
171 ผศ.ดร. สุภาพร มัชฌิมะปุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
172 รศ.ดร. เทอดไทย ทองอุ่น รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
173 ผศ.ดร. ไพบูลย์ บูรณรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
174 รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
175 รศ. วัชรัตน์ หลิมรัตน์ รองศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
176 รศ.ดร. วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
177 รศ.ดร. อภิวันท์ มนิมนากร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
178 รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
179 รศ.ดร. ภพ โกศลารักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
180 ผศ.ดร. จรูญ เจตศรีสุภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
181 ศ.ดร. มนัส ปะนะมณฑา ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
182 ผศ.ดร. จรรยา จิระประดิษฐา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
183 ศ.ดร. จามรี ธีรตกุลพิศาล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
184 รศ.ดร. ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
185 รศ.ดร. พัชรี คำวิลัยศักดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
186 ศ.ดร. สุรพล เวียงนนท์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
187 ศ.ดร. อรุณี เจตศรีสุภาพ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
188 ศ.ดร. อวยพร ปะนะมณฑา ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
189 รศ.ดร. กุสุมา ชูศิลป์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
190 รศ.ดร. สมพนธ์ ทัศนิยม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
191 ศ.ดร. สุมิตร สุตรา ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
192 นาง ผกากรอง ลุมพิกานนท์ - กุมารเวชศาสตร์
193 รศ.ดร. ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
194 รศ.ดร. วิบูลย์ วีระอาชากุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
195 รศ.ดร. สุกัญญา ทักษพันธุ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
196 ศ.ดร. สุขชาติ เกิดผล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
197 รศ.ดร. สุวรรณี วิษณุโยธิน รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
198 รศ.ดร. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
199 รศ.ดร. อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
200 รศ.ดร. เพ็ญศรี โควสุวรรณ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
201 ผศ.ดร. ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
202 รศ.ดร. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
203 ผศ.ดร. มาลี วิวัฒนทีปะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จักษุวิทยา
204 ศ.ดร. โอฬาร สุวรรณอภิชน ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จักษุวิทยา
205 ผศ.ดร. ธนภัทร รัตนภากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จักษุวิทยา
206 รศ.ดร. นิพนธ์ สายวัฒน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จักษุวิทยา
207 อ.ดร. สุนันท์ ชัยฑวังกูล อาจารย์ จักษุวิทยา
208 ผศ.ดร. พรรณทิพา ว่องไว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จักษุวิทยา
209 ศ.ดร. ยศอนันต์ ยศไพบูลย์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จักษุวิทยา
210 รศ.ดร. สุธาสินี สีนะวัฒน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จักษุวิทยา
211 รศ.ดร. สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จักษุวิทยา
212 รศ.ดร. กิตติศักดิ์ กิจทวีสิน รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จักษุวิทยา
213 รศ.ดร. นิรมล พัจนสุนทร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
214 รศ.ดร. สุรพล วีระศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
215 ศ.ดร. อรทัย พาชีรัตน์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
216 รศ.ดร. พูนศรี รังษีขจี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
217 ศ.ดร. สุชาติ พหลภาคย์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
218 รศ.ดร. ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
219 รศ.ดร. นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
220 ศ. สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล ศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์
221 ผศ.ดร. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
222 ผศ.ดร. วัฒนา หาญพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ นิติเวชศาสตร์
223 รศ.ดร. อัมพร แจ่มสุวรรณ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ นิติเวชศาสตร์
224 ผศ.ดร. สมบัติ เตรียมแจ้งอรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ นิติเวชศาสตร์
225 ผศ.ดร. มณีวรรณ แท่นรัตนวิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ นิติเวชศาสตร์
226 ผศ.ดร. วิรุจน์ คุณกิตติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ นิติเวชศาสตร์
227 อ.ดร. เลียงชัย จตุรัส อาจารย์ นิติเวชศาสตร์
228 ผศ.ดร. กฤษณา ร้อยศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
229 รศ.ดร. ชลิดา อภินิเวศ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
230 อ.ดร. ชาตรี จงทวีเกียรติ อาจารย์ รังสีวิทยา
231 ศ.ดร. นิตยา ฉมาดล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
232 ผศ.ดร. บรรจง เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
233 ผศ.ดร. ปาณยา ทุมสท้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
234 รศ.ดร. วรชัย ตั้งวรพงศ์ชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
235 ศ.ดร. วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
236 ผศ.ดร. วิจิต เกิดผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
237 ศ.ดร. เอมอร ไม้เรียง ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
238 ผศ. จินตนา เรียมศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
239 รศ.ดร. วรินทร พุทธรักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
240 รศ.ดร. ศรีชัย ครุสันธิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
241 ผศ.ดร. เบญจพร นิตินาวาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
242 ผศ. ประวัติ ผดุงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
243 รศ.ดร. ปรารถนา เชาวน์ชื่น รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
244 รศ.ดร. มณเฑียร เปสี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
245 รศ.ดร. เพชรากร หาญพานิชย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
246 รศ.ดร. จตุรัตน์ กันต์พิทยา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
247 รศ.ดร. จิตเจริญ ไชยาคำ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
248 รศ.ดร. จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
249 ผศ. นวลนิตย์ รักเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
250 ผศ.ดร. เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
251 ผศ.ดร. จันทร์ศรี ศุภอดิเรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
252 ผศ.ดร. จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
253 ผศ. ทวีศักดิ์ เรียมศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
254 รศ.ดร. จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
255 รศ.ดร. เทพกร สาธิตการมณี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
256 รศ.ดร. มาลินี เวชวิทย์วรากุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
257 รศ.ดร. สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
258 รศ.ดร. พลพันธ์ บุญมาก รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
259 รศ.ดร. วราภรณ์ เชื้ออินทร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
260 ศ.ดร. สมบูรณ์ เทียนทอง ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
261 รศ.ดร. สุหัทยา บุญมาก รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
262 รศ.ดร. วิมลรัตน์ ศรีราช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
263 รศ.ดร. สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
264 รศ.ดร. อัครวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
265 ผศ.ดร. เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
266 ศ.ดร. อมร เปรมกมล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
267 รศ. นฤมล สินสุพรรณ รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
268 รศ.ดร. มานพ คณะโต รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
269 รศ. สมเดช พินิจสุนทร รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
270 รศ.ดร. สมพงษ์ ศรีแสนปาง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
271 ผศ.ดร. สุชาดา ภัยหลีกลี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
272 รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
273 ผศ.ดร. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
274 รศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
275 รศ. ศรีน้อย มาศเกษม รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
276 ผศ.ดร. ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
277 รศ.ดร. อมรรัตน์ รัตนสิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
278 อ.ดร. เสาวนันท์ บำเรอราช อาจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
279 ผศ.ดร. ณิชานันทน์ ปัญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
280 ผศ.ดร. พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
281 ผศ.ดร. เอก ปักเข็ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
282 ผศ.ดร. ธเนศ รังษีขจี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
283 ผศ.ดร. มณฑล เมฆอนันต์ธวัช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
284 ผศ.ดร. ศิริ เชื้ออินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
285 รศ.ดร. สมภพ พระธานี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
286 รศ.ดร. อนัน ศรีพนัสกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
287 นาย ณรงค์ ขันตีแก้ว - ศัลยศาสตร์
288 ผศ.ดร. พลากร สุรกุลประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
289 ผศ.ดร. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
290 ผศ.ดร. อำนาจ กิจควรดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
291 ผศ.ดร. ขจิตร์ พาชีรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
292 ผศ.ดร. ณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
293 ผศ.ดร. ดำเนิน วชิโรดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
294 รศ.ดร. สุชาติ อารีมิตร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
295 รศ.ดร. โอวตือ แซ่เซียว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
296 รศ.ดร. กมลวรรณ เจนวิถีสุข รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
297 รศ.ดร. เชิดชัย ตันติศิรินทร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
298 รศ.ดร. ไชยยุทธ ธนไพศาล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
299 ผศ.ดร. ชูศักดิ์ คุปตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
300 ศ.ดร. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
301 รศ.ดร. วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
302 ผศ.ดร. ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
303 อ.ดร. เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์ อาจารย์ ศัลยศาสตร์
304 ศ.ดร. พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
305 รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
306 รศ.ดร. กนก สีจร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
307 ผศ.ดร. พงษ์ ปทุมนากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
308 อ.ดร. สมพร โพธินาม อาจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
309 ผศ.ดร. อาคม สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
310 ศ.ดร. ชวนชม สกนธวัฒน์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
311 นาย ภิเศก ลุมพิกานนท์ - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
312 ผศ.ดร. รัตนา คำวิลัยศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
313 รศ.ดร. สุกรี สุนทราภา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
314 ศ.ดร. เจศฎา ถิ่นคำรพ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
315 ศ.ดร. โกวิท คำพิทักษ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
316 รศ.ดร. บัณฑิต ชุมวรฐายี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
317 รศ.ดร. ประนอม บุพศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
318 ผศ.ดร. พิสมัย ยืนยาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
319 รศ.ดร. วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
320 ผศ.ดร. ศรีนารี แก้วฤดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
321 อ.ดร. สงวนโชค ล้วนรัตนากร อาจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
322 รศ.ดร. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
323 ผศ.ดร. พิไลวรรณ กลีบแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
324 รศ.ดร. ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
325 รศ.ดร. วรลักษณ์ สมบูรณ์พร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
326 รศ.ดร. โฉมพิลาศ จงสมชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
327 ศ.ดร. ประสิทธิ์ เพ็งสา ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
328 รศ.ดร. ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
329 ผศ.ดร. ทำนุ อาจสมรรถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
330 รศ.ดร. สุธี ไกรตระกูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
331 รศ.ดร. ธีรพร รัตนาเอนกชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
332 รศ.ดร. สุรพล ซื่อตรง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
333 รศ.ดร. วิสูตร รีชัยพิชิตกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
334 อ.ดร. สมชาติ แสงสอาด อาจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
335 รศ.ดร. ขวัญชนก ยิ้มแต้ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
336 รศ.ดร. พัชรีพร แซ่เซียว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
337 รศ.ดร. เบญจมาศ พระธานี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
338 ผศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
339 รศ.ดร. สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
340 ผศ.ดร. เสกสันต์ ชัยนันท์สมิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
341 รศ.ดร. สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
342 ผศ.ดร. ชัช สุมนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
343 ผศ.ดร. ธรา ธรรมโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
344 ผศ.ดร. ธรา ธรรมโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
345 รศ.ดร. วินัย ศิริชาติวาปี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
346 รศ.ดร. ศักดา ไชกิจภิญโญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
347 ศ.ดร. สุกิจ แสงนิพันธ์กูล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
348 ผศ.ดร. ชัชวาล ศานติพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
349 รศ.ดร. ทวีโชค วิษณุโยธิน รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
350 รศ.ดร. สุรชัย แซ่จึง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
351 ผศ.ดร. ปิยวรรณ จตุปาริสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
352 ศ.ดร. วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
353 ศ.ดร. วีระชัย โควสุวรรณ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
354 รศ.ดร. สุรัตน์ เจียรณ์มงคล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
355 ผศ.ดร. กิติวรรณ วิปุลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
356 ศ.ดร. พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
357 รศ.ดร. ศุภศิลป์ สุนทราภา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
358 ผศ.ดร. เสริมศักดิ์ สุมานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
359 รศ.ดร. ทวี ศิริวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
360 ศ.ดร. วิภา รีชัยพิชิตกุล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
361 ผศ.ดร. กัญญา จิระรัตนโพธิ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
362 รศ.ดร. กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
363 รศ.ดร. ชลธิป พงศ์สกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
364 รศ.ดร. ธงชัย ประฏิภาณวัตร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
365 รศ.ดร. พิศาล ไม้เรียง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
366 รศ.ดร. ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
367 รศ.ดร. วัชรา บุญสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
368 นาง วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ - อายุรศาสตร์
369 รศ.ดร. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
370 รศ.ดร. เจริญ ชุณหกาญจน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
371 ผศ.ดร. กาญจนา จันทร์สูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
372 ศ.ดร. ชิงชิง ฟูเจริญ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
373 รศ.ดร. บุญส่ง พัจนสุนทร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
374 รศ.ดร. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
375 ผศ.ดร. จิตติมา ศิริจีระชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
376 ผศ.ดร. ณัฐติยา เตียวตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
377 ศ.ดร. ทรงขวัญ ศิลารักษ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
378 รศ.ดร. ประณิธิ หงสประภาส รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
379 ศ.ดร. รัตนวดี ณ นคร ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
380 รศ.ดร. วิรัตน์ คลังบุญครอง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
381 รศ.ดร. วีระเดช พิศประเสริฐ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
382 ผศ.ดร. อภิชาติ แสงจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
383 อ.ดร. เบญจมาศ อินทรโภคา อาจารย์ อายุรศาสตร์
384 ศ.ดร. ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
385 ศ.ดร. ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
386 รศ.ดร. วิสุทธิ์ สุขีไพศาลเจริญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
387 นาย วีรจิตต์ โชติมงคล - อายุรศาสตร์
388 รศ.ดร. สมศักดิ์ เทียมเก่า รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
389 รศ.ดร. อนัฆพงษ์ พันธุ์มณี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
390 ผศ.ดร. เอื้อมแข สุขประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
391 รศ.ดร. ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
392 รศ.ดร. ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
393 ผศ.ดร. ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
394 รศ.ดร. ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
395 ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
396 ศ.ดร. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
397 นางสาว เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ - อายุรศาสตร์
398 ผศ.ดร. ปรีดา อารยาวิชานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์พื้นฟู
399 อ.ดร. ภัทรา วัฒนพันธุ์ อาจารย์ เวชศาสตร์พื้นฟู
400 ผศ. นันทยา อุดมพาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์พื้นฟู
401 รศ.ดร. ณัฐเศรษฐ มนิมนากร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์พื้นฟู
402 รศ.ดร. นลินทิพย์ ตำนานทอง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์พื้นฟู
403 ผศ.ดร. พัทธ์ปิยา สีระสาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์พื้นฟู
404 ผศ.ดร. เสมอเดือน คามวัลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์พื้นฟู
405 อ.ดร. เอกสิทธิ์ ภู่ศิริภิญโญ อาจารย์ เวชศาสตร์พื้นฟู
406 - - เคมี
407 นาย รังสรรค์ เนียมสนิท - สถิติ
408 นางสาว สิริพร ทิวะสิงห์ - ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
409 นางสาว อาริยา ประสมพืช - ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
410 นาง เยาวภา จันศรี - ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
411 ผศ.ดร. วร์ ลุวีระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
412 ผศ.ดร. ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
413 ผศ.ดร. นฤดม ศุภะกะลิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
414 ผศ.ดร. ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
415 อ.ดร. พรรษ โนนจุ้ย อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
416 ผศ.ดร. อาคม บุญเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
417 ผศ.ดร. เรณู ทานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
418 ผศ.ดร. กุณฑล วิชาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
419 รศ.ดร. นิษณา นามวาท รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
420 ผศ.ดร. บูรพา ปุสธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
421 - วัชระ รัตนสีหา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
422 อ.ดร. ศศิธร วัชรเดชวิทยา อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
423 ผศ.ดร. อภิพร ถิ่นคำรพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
424 อ.ดร. อรนุช แสนพูล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
425 อ.ดร. จุฑารพ เพชระบูรณิน อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
426 ผศ.ดร. ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
427 ผศ.ดร. ธาริณี สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
428 ผศ.ดร. วริสรา ลุวีระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
429 ผศ.ดร. วันชนะ สืบไวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
430 ผศ.ดร. วิภาวี ทูคำมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
431 ผศ.ดร. วิยะดา ปัญจรัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
432 อ.ดร. วีระพล แสงอาทิตย์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
433 ผศ.ดร. ศริญญา คงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
434 ผศ.ดร. สักการ สังฆมานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
435 ผศ.ดร. อรรถพล ติตะปัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
436 ผศ.ดร. อุมาพร ยอดประทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
437 อ.ดร. โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
438 อ.ดร. ชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
439 อ.ดร. ปรเมษฐ์ กลั่นฤทธิ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
440 รศ.ดร. พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
441 อ.ดร. ภาณุมาศ ไกรสร อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
442 อ.ดร. วรนันท์ คีรีสัตยกุล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
443 ผศ.ดร. วราภรณ์ สาแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
444 อ.ดร. สิรินาถ อารมย์เสรี อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
445 อ.ดร. สุกัญญา เลือง อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
446 ผศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
447 ผศ.ดร. สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
448 อ.ดร. สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
449 อ.ดร. สุรางค์ ชมภู่ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
450 อ.ดร. อภิชาติ โซ่เงิน อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
451 ผศ.ดร. เก่งกาจ วินัยโกศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
452 อ.ดร. ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
453 อ.ดร. ประกาศิต เสงี่ยมวิบูล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
454 ผศ.ดร. ประเสริฐ สายเชื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
455 รศ.ดร. ปราโมทย์ ทองกระจาย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
456 อ.ดร. พัชรวิภา มณีไสย อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
457 อ.ดร. รักษวรรณ ดีโนนโพธิ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
458 ผศ.ดร. สุภัจฉรี อรัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
459 อ.ดร. อภิวัฒน์ ศิริโชติ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
460 รศ.ดร. โกสินทร์ วิระษร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
461 อ. คัมภีร์พร บุญหล่อ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
462 อ.ดร. จิตรานนท์ จันทร์อ่อน อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
463 ผศ.ดร. อิสราภรณ์ เทพวงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
464 ผศ.ดร. จุฬาลักษณ์ พรหมศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
465 ผศ.ดร. ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
466 - Hisatake Kondo - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
467 - - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
468 นาย - ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
469 นาย - สถาปัตยกรรม
470 นาง อนงค์พรรณ วิจารณ์ - กองแผนงาน
471 ผศ. พนิดา ธนาวิรัตนานิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
472 ผศ.ดร. ชนิตรา ธุวจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
473 รศ.ดร. อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
474 รศ.ดร. เอื้อมเดือน ประวาฬ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
475 อ.ดร. คณิน ซาเหลา อาจารย์
476 อ.ดร. ทวุธ รัตนทิพย์ อาจารย์
477 ผศ.ดร. ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์
478 อ.ดร. มารุต เลาหวิโรจน์ อาจารย์
479 อ. วริษา สุนทรวินิต อาจารย์
480 อ.ดร. รรินธร สัมฤทธิ์ อาจารย์
481 อ.ดร. วรฉัตร เลิศอิทธิพร อาจารย์
482 ผศ.ดร. จิตติมา แสงสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์
483 อ.ดร. ฉลองชัย เฉลิมวัฒน์ อาจารย์
484 อ.ดร. ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน อาจารย์
485 ผศ.ดร. สุธีรพร เชาว์วัฒนาพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์
486 อ.ดร. ชัยวัชร์ อภิวาทนสิริ อาจารย์
487 อ.ดร. บังอรศรี จินดาวงค์ อาจารย์
488 อ.ดร. เทวฤทธิ์ เบิกบาน อาจารย์
489 อ.ดร. ชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมกาล อาจารย์
490 อ.ดร. ปิยภารมย์ อินทรวิเชียร อาจารย์
491 อ.ดร. สุจิตรตรา ไชยเดช อาจารย์
492 รศ.ดร. พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์
493 อ.ดร. วิสิฐ์ศักดิ์ โภคสวัสดิ์ อาจารย์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564