2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะแพทยศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 รศ. ชลอ อินทรขาว - -
2 นางสาว นุช วงษ์โคตร - -
3 อ.ดร. ธนพร ศรีเมือง - -
4 นาย สมพร สุกทน - -
5 อ.ดร. เดชา ปิยะวัฒน์กูล - -
6 นาง นภาพร ดงเจริญ - -
7 อ.ดร. ปกรณ์ นาระคล - -
8 รศ. ปณิตา ลิมปะวัฒนะ อาจารย์ประจำ -
9 ผศ.ดร. รัตนา วิเชียรศิริ - -
10 นาย วิทยา ศรีพิมพ์มาตย์ - -
11 นาง สมปอง จันทะคราม - -
12 นาย สุนทร สุริรักษ์ - -
13 นางสาว จันทนา ผางโคกสูง - -
14 ผศ.ดร. จินตนา พัวไพโรจน์ อาจารย์ประจำ -
15 อ.ดร. ฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข - -
16 นาย ปรามาณ มุสิกโปดก - -
17 นาย วัณณลภ โกวิท - -
18 นาย วันชัย กาญจนสุรัตน์ - -
19 ผศ.ดร. สมสุดา โสมอินทร์ - -
20 นาง สายสมร แก้วไผ่ - -
21 อ. สุนทรี สิมธรรมนิมิต อาจารย์ประจำ -
22 นางสาว ธนรัตน์ สอนสา - -
23 ผศ.ดร. ธิติชัย เวียงสิมมา - -
24 ผศ.ดร. พัฒนารี ล้วนรัตนากร อาจารย์ประจำ -
25 ผศ.ดร. ศิริมาศ กาญจนวาศ อาจารย์ประจำ -
26 นางสาว สุรีมาศ ธนพฤฒิบดี - -
27 ผศ.ดร. อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ - -
28 นาย ไชยยงค์ กงศรี - -
29 นาง นิลรัตน์ พลชำนิ - -
30 อ.ดร. พลอยทราย บุศราคำ อาจารย์ประจำ -
31 รศ.ดร. พนารัตน์ รัตนสุวรรณ อาจารย์ประจำ -
32 รศ.ดร. ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย - -
33 อ.ดร. เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ - -
34 อ.ดร. ยิ่งลักษณ์ ปัญจวรานุวัตร์ - -
35 รศ.ดร. เอื้อมเดือน ประวาฬ - -
36 ศ.ดร. รศนา วงศ์รัตนชีวิน อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
37 ผศ. ถวัลย์ สุขทะเล - -
38 รศ.ดร. ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์ - -
39 รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์และเสรีระศาสตร์
40 ผศ.ดร. นวพร เตชาทวีวรรณ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
41 รศ.ดร. มาลี บูรณรักษ์ - กายวิภาคศาสตร์
42 รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
43 รศ. ดุษฎี มุสิกโปดก - กายวิภาคศาสตร์
44 ผศ. ทรงพล อุปชิตกุล - กายวิภาคศาสตร์
45 ผศ.ดร. ธนรัฐ จันทอุปฬี อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
46 ผศ.ดร. นงนุช เอื้อบัณฑิต อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
47 ผศ.ดร. ปัญญา ท้วมสุข อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
48 รศ. ปัทมา อมาตยคง อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
49 ผศ. ยรรยง ทุมแสน อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
50 รศ.ดร. วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
51 ผศ. อำนาจ ไชยชุน อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
52 รศ.ดร. โกวิท ไชยศิวามงคล อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
53 รศ.ดร. กิมาพร ขมะณะรงค์ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
54 ผศ. มาลินี เกิดกุญชร อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
55 รศ. วรวุฒิ วรพุทธพร อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
56 ผศ.ดร. วันชัย อิฐรัตน์ - กายวิภาคศาสตร์
57 รศ.ดร. วิภาวี หีบแก้ว อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
58 ผศ. สมศิริ รัตนสุวรรณ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
59 รศ. จงเจริญ เมตตา - กายวิภาคศาสตร์
60 รศ. พรทิพย์ บุญเรืองศรี อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
61 อ. สันติพง แสนรักษ์ - กายวิภาคศาสตร์
62 รศ. ชาญณรงค์ อรัญนารถ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
63 รศ.ดร. ปาริฉัตร ประจะเนย์ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
64 ผศ.ดร. วิไลวรรณ หม้อทอง อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
65 ผศ. ธัณย์สิตา อนันต์ธีระกุล อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
66 รศ.ดร. มะลิวัลย์ นามกิ่ง อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
67 รศ.ดร. วนัสนันท์ แป้นนางรอง อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
68 รศ.ดร. กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย - กายวิภาคศาสตร์
69 รศ. พิพัฒน์พงษ์ แคนลา อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
70 ผศ. ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
71 ผศ. นเรศ วโรภาสตระกูล - จุลชีววิทยา
72 รศ.ดร. จริยา ชมวารินทร์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
73 รศ.ดร. จริยา หาญวจนวงศ์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
74 รศ.ดร. ทิพยา เอกลักษณานันท์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
75 รศ.ดร. วัลลภ แก้วเกษ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
76 ผศ.ดร. วิเศษ นามวาท อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
77 ผศ. สุวิน ว่องวัจนะ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
78 อ. กฤติยา วนิชจิวพันธ์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
79 ผศ.ดร. ฐิติมา นุตราวงศ์ - จุลชีววิทยา
80 ผศ.ดร. อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
81 นาง อุมาพร แก้วซิม - จุลชีววิทยา
82 นางสาว แจ่มใส เพียรทอง อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
83 รศ.ดร. ฑิฆัมพร กุยยกานนท์ - จุลชีววิทยา
84 รศ.ดร. จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
85 ศ.ดร. วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
86 ผศ.ดร. สกาวรัตน์ กันทะวงศ์ - จุลชีววิทยา
87 รศ.ดร. โสรัจสิริ เจริญสุดใจ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
88 ผศ.ดร. กัญญลักษณ์ ชัยคำภา อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
89 รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
90 ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
91 ผศ.ดร. กิตติพันธุ์ เสมอพิทักษ์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
92 ผศ. นภา หลิมรัตน์ - ชีวเคมี
93 ผศ.ดร. ปีติ ธุวจิตต์ - ชีวเคมี
94 นาย พจน์ ศรีบุญลือ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
95 ผศ.ดร. อุบล ชาอ่อน อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
96 ผศ.ดร. ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
97 รศ.ดร. พัชรี บุญศิริ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
98 นาง โสพิศ วงศ์คำ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
99 ผศ. เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
100 ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
101 ผศ.ดร. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ - ชีวเคมี
102 รศ.ดร. ชัยศิริ วงศ์คำ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
103 ผศ. ประดิษฐ สุคนธวารินทร์ - ชีวเคมี
104 รศ.ดร. วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
105 ศ.ดร. พวงรัตน์ ยงวณิชย์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
106 ผศ.ดร. เตือนจิต คำพิทักษ์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
107 ผศ.ดร. ธีรวรรธน์ ขันทอง อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
108 รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
109 รศ.ดร. เสาวลักษณ์ จิรกุลสมโชค - ชีวเคมี
110 รศ.ดร. สมาน เทศนา อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
111 รศ. วิชิต พิพิธกุล อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
112 รศ.ดร. ศศิธร แก้วเกษ อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
113 ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
114 นาย วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
115 รศ.ดร. เทวราช หล้าหา อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
116 รศ.ดร. วีรยุทธ แดนสีแก้ว - ปรสิตวิทยา
117 รศ.ดร. เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
118 นาย ไพบูลย์ สิทธิถาวร อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
119 ผศ.ดร. จิราภรณ์ ประสงค์วัฒนา - ปรสิตวิทยา
120 ผศ.ดร. วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร - ปรสิตวิทยา
121 ผศ.ดร. วุฒิพงศ์ ลิมป์วิโรจน์ อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
122 ศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
123 รศ. นิภา กาญจนาวิโรจน์กุล - พยาธิวิทยา
124 อ. สมาน เลืองวัฒนะวนิช - พยาธิวิทยา
125 ผศ.ดร. จุมพล มิตรชัย - พยาธิวิทยา
126 รศ.ดร. ชวลิต ไพโรจน์กุล อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
127 ผศ.ดร. ชาตรี เศรษฐเสถียร อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
128 รศ.ดร. ดรุณี จินตกานนท์ - พยาธิวิทยา
129 นาย บรรจบ ศรีภา อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
130 ผศ.ดร. ศักดา วราอัศวปติ - พยาธิวิทยา
131 ผศ.ดร. สริธร ศิริธันยาภรณ์ อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
132 ผศ.ดร. อนุชา พัวไพโรจน์ อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
133 รศ. อรนุช วุตติวิโรจน์ - พยาธิวิทยา
134 อ. เอมอร ปาสาทัง อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
135 ผศ.ดร. นันทยา คุณาธิปพงษ์ อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
136 รศ.ดร. สุพินดา คูณมี อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
137 อ.ดร. สุรชาติ ชัยวิริยกุล อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
138 รศ. อรอนงค์ กฤชเพชรรัตน์ อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
139 ผศ.ดร. จุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
140 อ.ดร. วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย - พยาธิวิทยา
141 ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
142 ผศ.ดร. ดนุ เกษรศิริ อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
143 ผศ.ดร. ปณต ตั้งสุจริต อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
144 รศ.ดร. สุดา วรรณประสาท อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
145 อ.ดร. นนทญา นาคคำ - เภสัชวิทยา
146 รศ.ดร. มุกดา จิตตาเจริญธัม อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
147 ศ.ดร. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
148 ผศ.ดร. สนธยา สีมะเสถียรโสภณ อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
149 รศ.ดร. จินตนา สัตยาศัย อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
150 ผศ.ดร. ธารินี อัครวิเชียร อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
151 รศ.ดร. พิศมัย เหล่าภัทรเกษม - เภสัชวิทยา
152 ผศ.ดร. ศิริพร เทียมเก่า อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
153 รศ.ดร. บุญเกิด คงยิ่งยศ อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
154 ศ.ดร. วิจิตรา ทัศนียกุล อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
155 ผศ.ดร. ศิริมาศ กาญจนวาศ อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
156 รศ. ประภาวดี พัวไพโรจน์ - เภสัชวิทยา
157 ผศ.ดร. คัชรินทร์ ภูนิคม อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
158 ผศ.ดร. นิตย์สุภา วัฒนชัย - เภสัชวิทยา
159 รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
160 รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
161 ศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
162 รศ.ดร. ดุสิต จิรกุลสมโชค - สรีรวิทยา
163 ผศ.ดร. ธัญดา สุทธิธรรม อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
164 ผศ.ดร. ปณคพร วรรณานนท์ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
165 รศ.ดร. ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
166 อ. รัตนา พิเคราะห์งาม - สรีรวิทยา
167 รศ.ดร. สัญญา ร้อยสมมุติ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
168 ผศ.ดร. อรทัย ตันกำเนิดไทย อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
169 ผศ.ดร. อรพิน ผาสุริย์วงษ์ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
170 รศ.ดร. วรรณภา อิชิดะ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
171 ผศ.ดร. สุภาพร มัชฌิมะปุระ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
172 รศ.ดร. เทอดไทย ทองอุ่น อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
173 ผศ.ดร. ไพบูลย์ บูรณรักษ์ - สรีรวิทยา
174 รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
175 รศ. วัชรัตน์ หลิมรัตน์ - สรีรวิทยา
176 รศ.ดร. วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
177 รศ.ดร. อภิวันท์ มนิมนากร อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
178 รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
179 รศ.ดร. ภพ โกศลารักษ์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
180 ผศ.ดร. จรูญ เจตศรีสุภาพ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
181 ศ.ดร. มนัส ปะนะมณฑา อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
182 ผศ.ดร. จรรยา จิระประดิษฐา อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
183 ศ.ดร. จามรี ธีรตกุลพิศาล อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
184 รศ.ดร. ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
185 รศ.ดร. พัชรี คำวิลัยศักดิ์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
186 ศ.ดร. สุรพล เวียงนนท์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
187 ศ.ดร. อรุณี เจตศรีสุภาพ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
188 ศ.ดร. อวยพร ปะนะมณฑา อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
189 รศ.ดร. กุสุมา ชูศิลป์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
190 รศ.ดร. สมพนธ์ ทัศนิยม อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
191 ศ.ดร. สุมิตร สุตรา อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
192 นาง ผกากรอง ลุมพิกานนท์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
193 รศ.ดร. ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
194 รศ.ดร. วิบูลย์ วีระอาชากุล อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
195 รศ.ดร. สุกัญญา ทักษพันธุ์ - กุมารเวชศาสตร์
196 ศ.ดร. สุขชาติ เกิดผล - กุมารเวชศาสตร์
197 รศ.ดร. สุวรรณี วิษณุโยธิน อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
198 รศ.ดร. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
199 รศ.ดร. อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
200 รศ.ดร. เพ็ญศรี โควสุวรรณ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
201 ผศ.ดร. ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
202 รศ.ดร. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
203 ผศ.ดร. มาลี วิวัฒนทีปะ - จักษุวิทยา
204 ศ.ดร. โอฬาร สุวรรณอภิชน อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
205 ผศ.ดร. ธนภัทร รัตนภากร อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
206 รศ.ดร. นิพนธ์ สายวัฒน์ อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
207 อ.ดร. สุนันท์ ชัยฑวังกูล - จักษุวิทยา
208 ผศ.ดร. พรรณทิพา ว่องไว - จักษุวิทยา
209 ศ.ดร. ยศอนันต์ ยศไพบูลย์ อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
210 รศ.ดร. สุธาสินี สีนะวัฒน์ อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
211 รศ.ดร. สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์ อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
212 รศ.ดร. กิตติศักดิ์ กิจทวีสิน อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
213 รศ.ดร. นิรมล พัจนสุนทร อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
214 รศ.ดร. สุรพล วีระศิริ อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
215 ศ.ดร. อรทัย พาชีรัตน์ อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
216 รศ.ดร. พูนศรี รังษีขจี อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
217 ศ.ดร. สุชาติ พหลภาคย์ อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
218 รศ.ดร. ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ - จิตเวชศาสตร์
219 รศ.ดร. นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
220 ศ. สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
221 ผศ.ดร. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ - จิตเวชศาสตร์
222 ผศ.ดร. วัฒนา หาญพานิช - นิติเวชศาสตร์
223 รศ.ดร. อัมพร แจ่มสุวรรณ - นิติเวชศาสตร์
224 ผศ.ดร. สมบัติ เตรียมแจ้งอรุณ - นิติเวชศาสตร์
225 ผศ.ดร. มณีวรรณ แท่นรัตนวิจิตร - นิติเวชศาสตร์
226 ผศ.ดร. วิรุจน์ คุณกิตติ - นิติเวชศาสตร์
227 อ.ดร. เลียงชัย จตุรัส - นิติเวชศาสตร์
228 ผศ.ดร. กฤษณา ร้อยศรี - รังสีวิทยา
229 รศ.ดร. ชลิดา อภินิเวศ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
230 อ.ดร. ชาตรี จงทวีเกียรติ - รังสีวิทยา
231 ศ.ดร. นิตยา ฉมาดล อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
232 ผศ.ดร. บรรจง เขื่อนแก้ว อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
233 ผศ.ดร. ปาณยา ทุมสท้าน - รังสีวิทยา
234 รศ.ดร. วรชัย ตั้งวรพงศ์ชัย - รังสีวิทยา
235 ศ.ดร. วัลลภ เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
236 ผศ.ดร. วิจิต เกิดผล อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
237 ศ.ดร. เอมอร ไม้เรียง อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
238 ผศ. จินตนา เรียมศิริ - รังสีวิทยา
239 รศ.ดร. วรินทร พุทธรักษ์ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
240 รศ.ดร. ศรีชัย ครุสันธิ์ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
241 ผศ.ดร. เบญจพร นิตินาวาการ - รังสีวิทยา
242 ผศ. ประวัติ ผดุงเจริญ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
243 รศ.ดร. ปรารถนา เชาวน์ชื่น อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
244 รศ.ดร. มณเฑียร เปสี อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
245 รศ.ดร. เพชรากร หาญพานิชย์ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
246 รศ.ดร. จตุรัตน์ กันต์พิทยา อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
247 รศ.ดร. จิตเจริญ ไชยาคำ - รังสีวิทยา
248 รศ.ดร. จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
249 ผศ. นวลนิตย์ รักเกียรติ - รังสีวิทยา
250 ผศ.ดร. เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์ - รังสีวิทยา
251 ผศ.ดร. จันทร์ศรี ศุภอดิเรก - รังสีวิทยา
252 ผศ.ดร. จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
253 ผศ. ทวีศักดิ์ เรียมศิริ - รังสีวิทยา
254 รศ.ดร. จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
255 รศ.ดร. เทพกร สาธิตการมณี อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
256 รศ.ดร. มาลินี เวชวิทย์วรากุล อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
257 รศ.ดร. สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
258 รศ.ดร. พลพันธ์ บุญมาก อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
259 รศ.ดร. วราภรณ์ เชื้ออินทร์ อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
260 ศ.ดร. สมบูรณ์ เทียนทอง อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
261 รศ.ดร. สุหัทยา บุญมาก อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
262 รศ.ดร. วิมลรัตน์ ศรีราช อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
263 รศ.ดร. สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
264 รศ.ดร. อัครวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
265 ผศ.ดร. เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
266 ศ.ดร. อมร เปรมกมล อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
267 รศ. นฤมล สินสุพรรณ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
268 รศ.ดร. มานพ คณะโต อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
269 รศ. สมเดช พินิจสุนทร อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
270 รศ.ดร. สมพงษ์ ศรีแสนปาง อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
271 ผศ.ดร. สุชาดา ภัยหลีกลี้ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
272 รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
273 ผศ.ดร. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
274 รศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
275 รศ. ศรีน้อย มาศเกษม อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
276 ผศ.ดร. ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
277 รศ.ดร. อมรรัตน์ รัตนสิริ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
278 อ.ดร. เสาวนันท์ บำเรอราช อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
279 ผศ.ดร. ณิชานันทน์ ปัญญาเอก อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
280 ผศ.ดร. พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
281 ผศ.ดร. เอก ปักเข็ม อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
282 ผศ.ดร. ธเนศ รังษีขจี อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
283 ผศ.ดร. มณฑล เมฆอนันต์ธวัช - ศัลยศาสตร์
284 ผศ.ดร. ศิริ เชื้ออินทร์ อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
285 รศ.ดร. สมภพ พระธานี อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
286 รศ.ดร. อนัน ศรีพนัสกุล อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
287 นาย ณรงค์ ขันตีแก้ว อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
288 ผศ.ดร. พลากร สุรกุลประภา อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
289 ผศ.ดร. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
290 ผศ.ดร. อำนาจ กิจควรดี อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
291 ผศ.ดร. ขจิตร์ พาชีรัตน์ อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
292 ผศ.ดร. ณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์ - ศัลยศาสตร์
293 ผศ.ดร. ดำเนิน วชิโรดม อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
294 รศ.ดร. สุชาติ อารีมิตร อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
295 รศ.ดร. โอวตือ แซ่เซียว อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
296 รศ.ดร. กมลวรรณ เจนวิถีสุข อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
297 รศ.ดร. เชิดชัย ตันติศิรินทร์ - ศัลยศาสตร์
298 รศ.ดร. ไชยยุทธ ธนไพศาล อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
299 ผศ.ดร. ชูศักดิ์ คุปตานนท์ อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
300 ศ.ดร. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
301 รศ.ดร. วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
302 ผศ.ดร. ไชยวิทย์ ธนไพศาล อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
303 อ.ดร. เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์ - ศัลยศาสตร์
304 ศ.ดร. พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
305 รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
306 รศ.ดร. กนก สีจร อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
307 ผศ.ดร. พงษ์ ปทุมนากุล - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
308 อ.ดร. สมพร โพธินาม - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
309 ผศ.ดร. อาคม สวัสดิ์พาณิชย์ - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
310 ศ.ดร. ชวนชม สกนธวัฒน์ - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
311 นาย ภิเศก ลุมพิกานนท์ อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
312 ผศ.ดร. รัตนา คำวิลัยศักดิ์ อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
313 รศ.ดร. สุกรี สุนทราภา อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
314 ศ.ดร. เจศฎา ถิ่นคำรพ - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
315 ศ.ดร. โกวิท คำพิทักษ์ อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
316 รศ.ดร. บัณฑิต ชุมวรฐายี อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
317 รศ.ดร. ประนอม บุพศิริ อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
318 ผศ.ดร. พิสมัย ยืนยาว - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
319 รศ.ดร. วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
320 ผศ.ดร. ศรีนารี แก้วฤดี อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
321 อ.ดร. สงวนโชค ล้วนรัตนากร อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
322 รศ.ดร. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
323 ผศ.ดร. พิไลวรรณ กลีบแก้ว อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
324 รศ.ดร. ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
325 รศ.ดร. วรลักษณ์ สมบูรณ์พร อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
326 รศ.ดร. โฉมพิลาศ จงสมชัย อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
327 ศ.ดร. ประสิทธิ์ เพ็งสา - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
328 รศ.ดร. ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
329 ผศ.ดร. ทำนุ อาจสมรรถ อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
330 รศ.ดร. สุธี ไกรตระกูล - โสต ศอ นาสิกวิทยา
331 รศ.ดร. ธีรพร รัตนาเอนกชัย อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
332 รศ.ดร. สุรพล ซื่อตรง อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
333 รศ.ดร. วิสูตร รีชัยพิชิตกุล อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
334 อ.ดร. สมชาติ แสงสอาด อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
335 รศ.ดร. ขวัญชนก ยิ้มแต้ อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
336 รศ.ดร. พัชรีพร แซ่เซียว อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
337 รศ.ดร. เบญจมาศ พระธานี อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
338 ผศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
339 รศ.ดร. สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
340 ผศ.ดร. เสกสันต์ ชัยนันท์สมิตย์ อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
341 รศ.ดร. สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
342 ผศ.ดร. ชัช สุมนานนท์ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
343 ผศ.ดร. ธรา ธรรมโรจน์ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
344 ผศ.ดร. ธรา ธรรมโรจน์ - ออร์โธปิดิกส์
345 รศ.ดร. วินัย ศิริชาติวาปี อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
346 รศ.ดร. ศักดา ไชกิจภิญโญ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
347 ศ.ดร. สุกิจ แสงนิพันธ์กูล อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
348 ผศ.ดร. ชัชวาล ศานติพิพัฒน์ - ออร์โธปิดิกส์
349 รศ.ดร. ทวีโชค วิษณุโยธิน อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
350 รศ.ดร. สุรชัย แซ่จึง อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
351 ผศ.ดร. ปิยวรรณ จตุปาริสุทธิ์ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
352 ศ.ดร. วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
353 ศ.ดร. วีระชัย โควสุวรรณ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
354 รศ.ดร. สุรัตน์ เจียรณ์มงคล อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
355 ผศ.ดร. กิติวรรณ วิปุลากร อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
356 ศ.ดร. พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
357 รศ.ดร. ศุภศิลป์ สุนทราภา อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
358 ผศ.ดร. เสริมศักดิ์ สุมานนท์ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
359 รศ.ดร. ทวี ศิริวงศ์ - อายุรศาสตร์
360 ศ.ดร. วิภา รีชัยพิชิตกุล อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
361 ผศ.ดร. กัญญา จิระรัตนโพธิ์ชัย - อายุรศาสตร์
362 รศ.ดร. กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
363 รศ.ดร. ชลธิป พงศ์สกุล อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
364 รศ.ดร. ธงชัย ประฏิภาณวัตร อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
365 รศ.ดร. พิศาล ไม้เรียง - อายุรศาสตร์
366 รศ.ดร. ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
367 รศ.ดร. วัชรา บุญสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
368 นาง วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
369 รศ.ดร. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
370 รศ.ดร. เจริญ ชุณหกาญจน์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
371 ผศ.ดร. กาญจนา จันทร์สูง อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
372 ศ.ดร. ชิงชิง ฟูเจริญ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
373 รศ.ดร. บุญส่ง พัจนสุนทร อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
374 รศ.ดร. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
375 ผศ.ดร. จิตติมา ศิริจีระชัย อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
376 ผศ.ดร. ณัฐติยา เตียวตระกูล - อายุรศาสตร์
377 ศ.ดร. ทรงขวัญ ศิลารักษ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
378 รศ.ดร. ประณิธิ หงสประภาส - อายุรศาสตร์
379 ศ.ดร. รัตนวดี ณ นคร อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
380 รศ.ดร. วิรัตน์ คลังบุญครอง - อายุรศาสตร์
381 รศ.ดร. วีระเดช พิศประเสริฐ - อายุรศาสตร์
382 ผศ.ดร. อภิชาติ แสงจันทร์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
383 อ.ดร. เบญจมาศ อินทรโภคา - อายุรศาสตร์
384 ศ.ดร. ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
385 ศ.ดร. ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ - อายุรศาสตร์
386 รศ.ดร. วิสุทธิ์ สุขีไพศาลเจริญ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
387 นาย วีรจิตต์ โชติมงคล อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
388 รศ.ดร. สมศักดิ์ เทียมเก่า อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
389 รศ.ดร. อนัฆพงษ์ พันธุ์มณี อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
390 ผศ.ดร. เอื้อมแข สุขประเสริฐ - อายุรศาสตร์
391 รศ.ดร. ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
392 รศ.ดร. ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย - อายุรศาสตร์
393 ผศ.ดร. ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
394 รศ.ดร. ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
395 ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ - อายุรศาสตร์
396 ศ.ดร. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
397 นางสาว เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
398 ผศ.ดร. ปรีดา อารยาวิชานนท์ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์พื้นฟู
399 อ.ดร. ภัทรา วัฒนพันธุ์ - เวชศาสตร์พื้นฟู
400 ผศ. นันทยา อุดมพาณิชย์ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์พื้นฟู
401 รศ.ดร. ณัฐเศรษฐ มนิมนากร อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์พื้นฟู
402 รศ.ดร. นลินทิพย์ ตำนานทอง - เวชศาสตร์พื้นฟู
403 ผศ.ดร. พัทธ์ปิยา สีระสาพร - เวชศาสตร์พื้นฟู
404 ผศ.ดร. เสมอเดือน คามวัลย์ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์พื้นฟู
405 อ.ดร. เอกสิทธิ์ ภู่ศิริภิญโญ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์พื้นฟู
406 - - เคมี
407 นาย รังสรรค์ เนียมสนิท อาจารย์ประจำ สถิติ
408 นางสาว สิริพร ทิวะสิงห์ - ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
409 นางสาว อาริยา ประสมพืช - ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
410 นาง เยาวภา จันศรี - ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
411 ผศ.ดร. วร์ ลุวีระ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
412 ผศ.ดร. ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
413 ผศ.ดร. นฤดม ศุภะกะลิน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
414 ผศ.ดร. ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
415 อ.ดร. พรรษ โนนจุ้ย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
416 ผศ.ดร. อาคม บุญเลิศ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
417 ผศ.ดร. เรณู ทานันท์ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
418 ผศ.ดร. กุณฑล วิชาจารย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
419 รศ.ดร. นิษณา นามวาท - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
420 ผศ.ดร. บูรพา ปุสธรรม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
421 - วัชระ รัตนสีหา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
422 อ.ดร. ศศิธร วัชรเดชวิทยา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
423 ผศ.ดร. อภิพร ถิ่นคำรพ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
424 อ.ดร. อรนุช แสนพูล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
425 อ.ดร. จุฑารพ เพชระบูรณิน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
426 ผศ.ดร. ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
427 ผศ.ดร. ธาริณี สวัสดิ์พาณิชย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
428 ผศ.ดร. วริสรา ลุวีระ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
429 ผศ.ดร. วันชนะ สืบไวย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
430 ผศ.ดร. วิภาวี ทูคำมี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
431 ผศ.ดร. วิยะดา ปัญจรัก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
432 อ.ดร. วีระพล แสงอาทิตย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
433 ผศ.ดร. ศริญญา คงเพชร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
434 ผศ.ดร. สักการ สังฆมานนท์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
435 ผศ.ดร. อรรถพล ติตะปัญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
436 ผศ.ดร. อุมาพร ยอดประทุม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
437 อ.ดร. โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
438 อ.ดร. ชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
439 อ.ดร. ปรเมษฐ์ กลั่นฤทธิ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
440 รศ.ดร. พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
441 อ.ดร. ภาณุมาศ ไกรสร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
442 อ.ดร. วรนันท์ คีรีสัตยกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
443 ผศ.ดร. วราภรณ์ สาแก้ว - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
444 อ.ดร. สิรินาถ อารมย์เสรี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
445 อ.ดร. สุกัญญา เลือง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
446 ผศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
447 ผศ.ดร. สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
448 อ.ดร. สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
449 อ.ดร. สุรางค์ ชมภู่ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
450 อ.ดร. อภิชาติ โซ่เงิน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
451 ผศ.ดร. เก่งกาจ วินัยโกศล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
452 อ.ดร. ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
453 อ.ดร. ประกาศิต เสงี่ยมวิบูล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
454 ผศ.ดร. ประเสริฐ สายเชื้อ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
455 รศ.ดร. ปราโมทย์ ทองกระจาย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
456 อ.ดร. พัชรวิภา มณีไสย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
457 อ.ดร. รักษวรรณ ดีโนนโพธิ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
458 ผศ.ดร. สุภัจฉรี อรัญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
459 อ.ดร. อภิวัฒน์ ศิริโชติ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
460 รศ.ดร. โกสินทร์ วิระษร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
461 อ. คัมภีร์พร บุญหล่อ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
462 อ.ดร. จิตรานนท์ จันทร์อ่อน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
463 ผศ.ดร. อิสราภรณ์ เทพวงษา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
464 ผศ.ดร. จุฬาลักษณ์ พรหมศร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
465 ผศ.ดร. ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
466 - Hisatake Kondo - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
467 - - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
468 นาย อาจารย์ประจำ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
469 นาย - สถาปัตยกรรม
470 นาง อนงค์พรรณ วิจารณ์ - กองแผนงาน
471 ผศ. พนิดา ธนาวิรัตนานิจ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
472 ผศ.ดร. ชนิตรา ธุวจิตต์ - - ยังไม่กำหนด -
473 รศ.ดร. อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
474 รศ.ดร. เอื้อมเดือน ประวาฬ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
475 อ.ดร. คณิน ซาเหลา -
476 อ.ดร. ทวุธ รัตนทิพย์ -
477 อ.ดร. มารุต เลาหวิโรจน์ -
478 อ. วริษา สุนทรวินิต -
479 อ.ดร. รรินธร สัมฤทธิ์ -
480 อ.ดร. วรฉัตร เลิศอิทธิพร -
481 ผศ.ดร. จิตติมา แสงสุวรรณ -
482 อ.ดร. ฉลองชัย เฉลิมวัฒน์ -
483 อ.ดร. ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน -
484 ผศ.ดร. สุธีรพร เชาว์วัฒนาพานิช -
485 อ.ดร. บังอรศรี จินดาวงค์ -
486 อ.ดร. เทวฤทธิ์ เบิกบาน -
487 อ.ดร. ชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมกาล -
488 อ.ดร. ปิยภารมย์ อินทรวิเชียร -
489 อ.ดร. สุจิตรตรา ไชยเดช -
490 รศ.ดร. พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร -
491 อ.ดร. วิสิฐ์ศักดิ์ โภคสวัสดิ์ -

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564