2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ คณะแพทยศาสตร์
1 รศ. ชลอ อินทรขาว - -
2 นางสาว นุช วงษ์โคตร - -
3 อ.ดร. ธนพร ศรีเมือง - -
4 นาย สมพร สุกทน - -
5 อ.ดร. เดชา ปิยะวัฒน์กูล - -
6 นาง นภาพร ดงเจริญ - -
7 อ.ดร. ปกรณ์ นาระคล - -
8 รศ. ปณิตา ลิมปะวัฒนะ อาจารย์ประจำ -
9 ผศ.ดร. รัตนา วิเชียรศิริ - -
10 นาย วิทยา ศรีพิมพ์มาตย์ - -
11 นาง สมปอง จันทะคราม - -
12 นาย สุนทร สุริรักษ์ - -
13 นางสาว จันทนา ผางโคกสูง - -
14 ผศ.ดร. จินตนา พัวไพโรจน์ อาจารย์ประจำ -
15 อ.ดร. ฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข - -
16 นาย ปรามาณ มุสิกโปดก - -
17 นาย วัณณลภ โกวิท - -
18 นาย วันชัย กาญจนสุรัตน์ - -
19 ผศ.ดร. สมสุดา โสมอินทร์ - -
20 นาง สายสมร แก้วไผ่ - -
21 อ. สุนทรี สิมธรรมนิมิต อาจารย์ประจำ -
22 นางสาว ธนรัตน์ สอนสา - -
23 ผศ.ดร. ธิติชัย เวียงสิมมา - -
24 ผศ.ดร. พัฒนารี ล้วนรัตนากร อาจารย์ประจำ -
25 ผศ.ดร. ศิริมาศ กาญจนวาศ อาจารย์ประจำ -
26 นางสาว สุรีมาศ ธนพฤฒิบดี - -
27 ผศ.ดร. อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ - -
28 นาย ไชยยงค์ กงศรี - -
29 นาง นิลรัตน์ พลชำนิ - -
30 อ.ดร. พลอยทราย บุศราคำ อาจารย์ประจำ -
31 รศ.ดร. พนารัตน์ รัตนสุวรรณ อาจารย์ประจำ -
32 รศ.ดร. ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย - -
33 อ.ดร. เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ - -
34 อ.ดร. ยิ่งลักษณ์ ปัญจวรานุวัตร์ - -
35 รศ.ดร. เอื้อมเดือน ประวาฬ - -
36 ศ.ดร. รศนา วงศ์รัตนชีวิน อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
37 ผศ. ถวัลย์ สุขทะเล - -
38 รศ.ดร. ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์ - -
39 รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์และเสรีระศาสตร์
40 ผศ.ดร. นวพร เตชาทวีวรรณ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
41 รศ.ดร. มาลี บูรณรักษ์ - กายวิภาคศาสตร์
42 รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
43 รศ. ดุษฎี มุสิกโปดก - กายวิภาคศาสตร์
44 ผศ. ทรงพล อุปชิตกุล - กายวิภาคศาสตร์
45 ผศ.ดร. ธนรัฐ จันทอุปฬี อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
46 ผศ.ดร. นงนุช เอื้อบัณฑิต อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
47 ผศ.ดร. ปัญญา ท้วมสุข อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
48 รศ. ปัทมา อมาตยคง อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
49 ผศ. ยรรยง ทุมแสน อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
50 รศ.ดร. วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
51 ผศ. อำนาจ ไชยชุน อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
52 รศ.ดร. โกวิท ไชยศิวามงคล อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
53 รศ.ดร. กิมาพร ขมะณะรงค์ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
54 ผศ. มาลินี เกิดกุญชร อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
55 รศ. วรวุฒิ วรพุทธพร อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
56 ผศ.ดร. วันชัย อิฐรัตน์ - กายวิภาคศาสตร์
57 รศ.ดร. วิภาวี หีบแก้ว อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
58 ผศ. สมศิริ รัตนสุวรรณ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
59 รศ. จงเจริญ เมตตา - กายวิภาคศาสตร์
60 รศ. พรทิพย์ บุญเรืองศรี อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
61 อ. สันติพง แสนรักษ์ - กายวิภาคศาสตร์
62 รศ. ชาญณรงค์ อรัญนารถ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
63 รศ.ดร. ปาริฉัตร ประจะเนย์ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
64 ผศ.ดร. วิไลวรรณ หม้อทอง อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
65 ผศ. ธัณย์สิตา อนันต์ธีระกุล อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
66 รศ.ดร. มะลิวัลย์ นามกิ่ง อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
67 รศ.ดร. วนัสนันท์ แป้นนางรอง อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
68 รศ.ดร. กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย - กายวิภาคศาสตร์
69 รศ. พิพัฒน์พงษ์ แคนลา อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
70 ผศ. ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
71 ผศ. นเรศ วโรภาสตระกูล - จุลชีววิทยา
72 รศ.ดร. จริยา ชมวารินทร์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
73 รศ.ดร. จริยา หาญวจนวงศ์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
74 รศ.ดร. ทิพยา เอกลักษณานันท์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
75 รศ.ดร. วัลลภ แก้วเกษ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
76 ผศ.ดร. วิเศษ นามวาท อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
77 ผศ. สุวิน ว่องวัจนะ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
78 อ. กฤติยา วนิชจิวพันธ์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
79 ผศ.ดร. ฐิติมา นุตราวงศ์ - จุลชีววิทยา
80 ผศ.ดร. อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
81 นาง อุมาพร แก้วซิม - จุลชีววิทยา
82 นางสาว แจ่มใส เพียรทอง อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
83 รศ.ดร. ฑิฆัมพร กุยยกานนท์ - จุลชีววิทยา
84 รศ.ดร. จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
85 ศ.ดร. วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
86 ผศ.ดร. สกาวรัตน์ กันทะวงศ์ - จุลชีววิทยา
87 ศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
88 รศ.ดร. โสรัจสิริ เจริญสุดใจ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
89 ผศ.ดร. กัญญลักษณ์ ชัยคำภา อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
90 รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
91 ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
92 ผศ.ดร. กิตติพันธุ์ เสมอพิทักษ์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
93 ผศ. นภา หลิมรัตน์ - ชีวเคมี
94 ผศ.ดร. ปีติ ธุวจิตต์ - ชีวเคมี
95 นาย พจน์ ศรีบุญลือ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
96 ผศ.ดร. อุบล ชาอ่อน อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
97 ผศ.ดร. ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
98 รศ.ดร. พัชรี บุญศิริ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
99 นาง โสพิศ วงศ์คำ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
100 ผศ. เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
101 ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
102 ผศ.ดร. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ - ชีวเคมี
103 รศ.ดร. ชัยศิริ วงศ์คำ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
104 ผศ. ประดิษฐ สุคนธวารินทร์ - ชีวเคมี
105 รศ.ดร. วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
106 ศ.ดร. พวงรัตน์ ยงวณิชย์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
107 ผศ.ดร. เตือนจิต คำพิทักษ์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
108 ผศ.ดร. ธีรวรรธน์ ขันทอง อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
109 รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
110 รศ.ดร. เสาวลักษณ์ จิรกุลสมโชค - ชีวเคมี
111 รศ.ดร. สมาน เทศนา อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
112 รศ. วิชิต พิพิธกุล อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
113 รศ.ดร. ศศิธร แก้วเกษ อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
114 ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
115 ศ.ดร. วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
116 รศ.ดร. เทวราช หล้าหา อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
117 รศ.ดร. วีรยุทธ แดนสีแก้ว - ปรสิตวิทยา
118 รศ.ดร. เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
119 นาย ไพบูลย์ สิทธิถาวร อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
120 ผศ.ดร. จิราภรณ์ ประสงค์วัฒนา - ปรสิตวิทยา
121 ผศ.ดร. วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร - ปรสิตวิทยา
122 ผศ.ดร. วุฒิพงศ์ ลิมป์วิโรจน์ อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
123 ศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
124 รศ. นิภา กาญจนาวิโรจน์กุล - พยาธิวิทยา
125 อ. สมาน เลืองวัฒนะวนิช - พยาธิวิทยา
126 ผศ.ดร. จุมพล มิตรชัย - พยาธิวิทยา
127 รศ.ดร. ชวลิต ไพโรจน์กุล อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
128 ผศ.ดร. ชาตรี เศรษฐเสถียร อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
129 รศ.ดร. ดรุณี จินตกานนท์ - พยาธิวิทยา
130 ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
131 ผศ.ดร. ศักดา วราอัศวปติ - พยาธิวิทยา
132 ผศ.ดร. สริธร ศิริธันยาภรณ์ อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
133 ผศ.ดร. อนุชา พัวไพโรจน์ อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
134 รศ. อรนุช วุตติวิโรจน์ - พยาธิวิทยา
135 อ. เอมอร ปาสาทัง อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
136 ผศ.ดร. นันทยา คุณาธิปพงษ์ อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
137 รศ.ดร. สุพินดา คูณมี อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
138 อ.ดร. สุรชาติ ชัยวิริยกุล อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
139 รศ. อรอนงค์ กฤชเพชรรัตน์ อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
140 ผศ.ดร. จุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
141 อ.ดร. วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย - พยาธิวิทยา
142 ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
143 ผศ.ดร. ดนุ เกษรศิริ อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
144 ผศ.ดร. ปณต ตั้งสุจริต อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
145 รศ.ดร. สุดา วรรณประสาท อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
146 อ.ดร. นนทญา นาคคำ - เภสัชวิทยา
147 รศ.ดร. มุกดา จิตตาเจริญธัม อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
148 ศ.ดร. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
149 ผศ.ดร. สนธยา สีมะเสถียรโสภณ อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
150 รศ.ดร. จินตนา สัตยาศัย อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
151 ผศ.ดร. ธารินี อัครวิเชียร อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
152 รศ.ดร. พิศมัย เหล่าภัทรเกษม - เภสัชวิทยา
153 ผศ.ดร. ศิริพร เทียมเก่า อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
154 รศ.ดร. บุญเกิด คงยิ่งยศ อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
155 ศ.ดร. วิจิตรา ทัศนียกุล อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
156 ผศ.ดร. ศิริมาศ กาญจนวาศ อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
157 รศ. ประภาวดี พัวไพโรจน์ - เภสัชวิทยา
158 ผศ.ดร. คัชรินทร์ ภูนิคม อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
159 ผศ.ดร. นิตย์สุภา วัฒนชัย - เภสัชวิทยา
160 รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
161 รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
162 ศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
163 รศ.ดร. ดุสิต จิรกุลสมโชค - สรีรวิทยา
164 ผศ.ดร. ธัญดา สุทธิธรรม อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
165 ผศ.ดร. ปณคพร วรรณานนท์ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
166 รศ.ดร. ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
167 อ. รัตนา พิเคราะห์งาม - สรีรวิทยา
168 รศ.ดร. สัญญา ร้อยสมมุติ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
169 ผศ.ดร. อรทัย ตันกำเนิดไทย อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
170 ผศ.ดร. อรพิน ผาสุริย์วงษ์ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
171 รศ.ดร. วรรณภา อิชิดะ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
172 ผศ.ดร. สุภาพร มัชฌิมะปุระ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
173 รศ.ดร. เทอดไทย ทองอุ่น อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
174 ผศ.ดร. ไพบูลย์ บูรณรักษ์ - สรีรวิทยา
175 รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
176 รศ. วัชรัตน์ หลิมรัตน์ - สรีรวิทยา
177 รศ.ดร. วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
178 ผศ.ดร. อภิวันท์ มนิมนากร อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
179 รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
180 รศ.ดร. ภพ โกศลารักษ์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
181 ผศ.ดร. จรูญ เจตศรีสุภาพ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
182 ศ.ดร. มนัส ปะนะมณฑา อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
183 ผศ.ดร. จรรยา จิระประดิษฐา อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
184 ศ.ดร. จามรี ธีรตกุลพิศาล อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
185 รศ.ดร. ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
186 ผศ.ดร. พัชรี คำวิลัยศักดิ์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
187 ศ.ดร. สุรพล เวียงนนท์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
188 ศ.ดร. อรุณี เจตศรีสุภาพ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
189 ศ.ดร. อวยพร ปะนะมณฑา อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
190 รศ.ดร. กุสุมา ชูศิลป์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
191 รศ.ดร. สมพนธ์ ทัศนิยม อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
192 ศ.ดร. สุมิตร สุตรา อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
193 นาง ผกากรอง ลุมพิกานนท์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
194 รศ.ดร. ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
195 รศ.ดร. วิบูลย์ วีระอาชากุล อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
196 รศ.ดร. สุกัญญา ทักษพันธุ์ - กุมารเวชศาสตร์
197 ศ.ดร. สุขชาติ เกิดผล - กุมารเวชศาสตร์
198 รศ.ดร. สุวรรณี วิษณุโยธิน อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
199 รศ.ดร. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
200 รศ.ดร. อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
201 รศ.ดร. เพ็ญศรี โควสุวรรณ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
202 ผศ.ดร. ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
203 รศ.ดร. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
204 ผศ.ดร. มาลี วิวัฒนทีปะ - จักษุวิทยา
205 ศ.ดร. โอฬาร สุวรรณอภิชน อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
206 ผศ.ดร. ธนภัทร รัตนภากร อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
207 รศ.ดร. นิพนธ์ สายวัฒน์ อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
208 อ.ดร. สุนันท์ ชัยฑวังกูล - จักษุวิทยา
209 ผศ.ดร. พรรณทิพา ว่องไว - จักษุวิทยา
210 ศ.ดร. ยศอนันต์ ยศไพบูลย์ อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
211 รศ.ดร. สุธาสินี สีนะวัฒน์ อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
212 รศ.ดร. สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์ อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
213 รศ.ดร. กิตติศักดิ์ กิจทวีสิน อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
214 รศ.ดร. นิรมล พัจนสุนทร อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
215 รศ.ดร. สุรพล วีระศิริ อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
216 ศ.ดร. อรทัย พาชีรัตน์ อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
217 รศ.ดร. พูนศรี รังษีขจี อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
218 ศ.ดร. สุชาติ พหลภาคย์ อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
219 รศ.ดร. ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ - จิตเวชศาสตร์
220 รศ.ดร. นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
221 ศ. สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
222 ผศ.ดร. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ - จิตเวชศาสตร์
223 ผศ.ดร. วัฒนา หาญพานิช - นิติเวชศาสตร์
224 รศ.ดร. อัมพร แจ่มสุวรรณ - นิติเวชศาสตร์
225 ผศ.ดร. สมบัติ เตรียมแจ้งอรุณ - นิติเวชศาสตร์
226 ผศ.ดร. มณีวรรณ แท่นรัตนวิจิตร - นิติเวชศาสตร์
227 ผศ.ดร. วิรุจน์ คุณกิตติ - นิติเวชศาสตร์
228 อ.ดร. เลียงชัย จตุรัส - นิติเวชศาสตร์
229 ผศ.ดร. กฤษณา ร้อยศรี - รังสีวิทยา
230 รศ.ดร. ชลิดา อภินิเวศ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
231 อ.ดร. ชาตรี จงทวีเกียรติ - รังสีวิทยา
232 ศ.ดร. นิตยา ฉมาดล อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
233 ผศ.ดร. บรรจง เขื่อนแก้ว อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
234 ผศ.ดร. ปาณยา ทุมสท้าน - รังสีวิทยา
235 รศ.ดร. วรชัย ตั้งวรพงศ์ชัย - รังสีวิทยา
236 ศ.ดร. วัลลภ เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
237 ผศ.ดร. วิจิต เกิดผล อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
238 ศ.ดร. เอมอร ไม้เรียง อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
239 ผศ. จินตนา เรียมศิริ - รังสีวิทยา
240 รศ.ดร. วรินทร พุทธรักษ์ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
241 รศ.ดร. ศรีชัย ครุสันธิ์ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
242 ผศ.ดร. เบญจพร นิตินาวาการ - รังสีวิทยา
243 ผศ. ประวัติ ผดุงเจริญ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
244 รศ.ดร. ปรารถนา เชาวน์ชื่น อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
245 รศ.ดร. มณเฑียร เปสี อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
246 รศ.ดร. เพชรากร หาญพานิชย์ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
247 รศ.ดร. จตุรัตน์ กันต์พิทยา อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
248 รศ.ดร. จิตเจริญ ไชยาคำ - รังสีวิทยา
249 รศ.ดร. จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
250 ผศ. นวลนิตย์ รักเกียรติ - รังสีวิทยา
251 ผศ.ดร. เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์ - รังสีวิทยา
252 ผศ.ดร. จันทร์ศรี ศุภอดิเรก - รังสีวิทยา
253 ผศ.ดร. จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
254 ผศ. ทวีศักดิ์ เรียมศิริ - รังสีวิทยา
255 รศ.ดร. จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
256 รศ.ดร. เทพกร สาธิตการมณี อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
257 รศ.ดร. มาลินี เวชวิทย์วรากุล อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
258 รศ.ดร. สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
259 รศ.ดร. พลพันธ์ บุญมาก อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
260 รศ.ดร. วราภรณ์ เชื้ออินทร์ อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
261 ศ.ดร. สมบูรณ์ เทียนทอง อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
262 รศ.ดร. สุหัทยา บุญมาก อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
263 รศ.ดร. วิมลรัตน์ ศรีราช อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
264 รศ.ดร. สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
265 รศ.ดร. อัครวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
266 ผศ.ดร. เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
267 ศ.ดร. อมร เปรมกมล อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
268 รศ. นฤมล สินสุพรรณ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
269 รศ.ดร. มานพ คณะโต อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
270 รศ. สมเดช พินิจสุนทร อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
271 รศ.ดร. สมพงษ์ ศรีแสนปาง อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
272 ผศ.ดร. สุชาดา ภัยหลีกลี้ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
273 รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
274 ผศ.ดร. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
275 รศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
276 รศ. ศรีน้อย มาศเกษม อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
277 ผศ.ดร. ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
278 รศ.ดร. อมรรัตน์ รัตนสิริ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
279 อ.ดร. เสาวนันท์ บำเรอราช อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
280 ผศ.ดร. ณิชานันทน์ ปัญญาเอก อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
281 ผศ.ดร. พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
282 ผศ.ดร. เอก ปักเข็ม อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
283 ผศ.ดร. ธเนศ รังษีขจี อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
284 ผศ.ดร. มณฑล เมฆอนันต์ธวัช - ศัลยศาสตร์
285 ผศ.ดร. ศิริ เชื้ออินทร์ อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
286 รศ.ดร. สมภพ พระธานี อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
287 รศ.ดร. อนัน ศรีพนัสกุล อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
288 นาย ณรงค์ ขันตีแก้ว อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
289 ผศ.ดร. พลากร สุรกุลประภา อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
290 ผศ.ดร. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
291 ผศ.ดร. อำนาจ กิจควรดี อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
292 ผศ.ดร. ขจิตร์ พาชีรัตน์ อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
293 ผศ.ดร. ณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์ - ศัลยศาสตร์
294 ผศ.ดร. ดำเนิน วชิโรดม อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
295 รศ.ดร. สุชาติ อารีมิตร อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
296 รศ.ดร. โอวตือ แซ่เซียว อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
297 รศ.ดร. กมลวรรณ เจนวิถีสุข อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
298 รศ.ดร. เชิดชัย ตันติศิรินทร์ - ศัลยศาสตร์
299 รศ.ดร. ไชยยุทธ ธนไพศาล อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
300 ผศ.ดร. ชูศักดิ์ คุปตานนท์ อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
301 ศ.ดร. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
302 รศ.ดร. วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
303 ผศ.ดร. ไชยวิทย์ ธนไพศาล อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
304 อ.ดร. เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์ - ศัลยศาสตร์
305 ศ.ดร. พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
306 รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
307 รศ.ดร. กนก สีจร อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
308 ผศ.ดร. พงษ์ ปทุมนากุล - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
309 อ.ดร. สมพร โพธินาม - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
310 ผศ.ดร. อาคม สวัสดิ์พาณิชย์ - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
311 ศ.ดร. ชวนชม สกนธวัฒน์ - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
312 นาย ภิเศก ลุมพิกานนท์ อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
313 ผศ.ดร. รัตนา คำวิลัยศักดิ์ อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
314 รศ.ดร. สุกรี สุนทราภา อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
315 ศ.ดร. เจศฎา ถิ่นคำรพ - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
316 ศ.ดร. โกวิท คำพิทักษ์ อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
317 รศ.ดร. บัณฑิต ชุมวรฐายี อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
318 รศ.ดร. ประนอม บุพศิริ อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
319 ผศ.ดร. พิสมัย ยืนยาว - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
320 รศ.ดร. วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
321 ผศ.ดร. ศรีนารี แก้วฤดี อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
322 อ.ดร. สงวนโชค ล้วนรัตนากร อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
323 รศ.ดร. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
324 ผศ.ดร. พิไลวรรณ กลีบแก้ว อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
325 รศ.ดร. ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
326 รศ.ดร. วรลักษณ์ สมบูรณ์พร อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
327 รศ.ดร. โฉมพิลาศ จงสมชัย อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
328 ศ.ดร. ประสิทธิ์ เพ็งสา - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
329 รศ.ดร. ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
330 ผศ.ดร. ทำนุ อาจสมรรถ อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
331 รศ.ดร. สุธี ไกรตระกูล - โสต ศอ นาสิกวิทยา
332 รศ.ดร. ธีรพร รัตนาเอนกชัย อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
333 รศ.ดร. สุรพล ซื่อตรง อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
334 รศ.ดร. วิสูตร รีชัยพิชิตกุล อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
335 อ.ดร. สมชาติ แสงสอาด อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
336 รศ.ดร. ขวัญชนก ยิ้มแต้ อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
337 รศ.ดร. พัชรีพร แซ่เซียว อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
338 รศ.ดร. เบญจมาศ พระธานี อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
339 ผศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
340 รศ.ดร. สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
341 ผศ.ดร. เสกสันต์ ชัยนันท์สมิตย์ อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
342 รศ.ดร. สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
343 ผศ.ดร. ชัช สุมนานนท์ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
344 ผศ.ดร. ธรา ธรรมโรจน์ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
345 ผศ.ดร. ธรา ธรรมโรจน์ - ออร์โธปิดิกส์
346 ศ.ดร. กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
347 รศ.ดร. วินัย ศิริชาติวาปี อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
348 รศ.ดร. ศักดา ไชกิจภิญโญ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
349 ศ.ดร. สุกิจ แสงนิพันธ์กูล อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
350 ผศ.ดร. ชัชวาล ศานติพิพัฒน์ - ออร์โธปิดิกส์
351 รศ.ดร. ทวีโชค วิษณุโยธิน อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
352 รศ.ดร. สุรชัย แซ่จึง อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
353 ผศ.ดร. ปิยวรรณ จตุปาริสุทธิ์ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
354 ศ.ดร. วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
355 ศ.ดร. วีระชัย โควสุวรรณ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
356 รศ.ดร. สุรัตน์ เจียรณ์มงคล อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
357 ผศ.ดร. กิติวรรณ วิปุลากร อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
358 ศ.ดร. พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
359 รศ.ดร. ศุภศิลป์ สุนทราภา อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
360 ผศ.ดร. เสริมศักดิ์ สุมานนท์ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
361 รศ.ดร. ทวี ศิริวงศ์ - อายุรศาสตร์
362 ศ.ดร. วิภา รีชัยพิชิตกุล อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
363 ผศ.ดร. กัญญา จิระรัตนโพธิ์ชัย - อายุรศาสตร์
364 รศ.ดร. กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
365 รศ.ดร. ชลธิป พงศ์สกุล อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
366 รศ.ดร. ธงชัย ประฏิภาณวัตร อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
367 รศ.ดร. พิศาล ไม้เรียง - อายุรศาสตร์
368 รศ.ดร. ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
369 รศ.ดร. วัชรา บุญสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
370 รศ.ดร. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
371 รศ.ดร. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
372 รศ.ดร. เจริญ ชุณหกาญจน์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
373 ผศ.ดร. กาญจนา จันทร์สูง อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
374 ศ.ดร. ชิงชิง ฟูเจริญ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
375 รศ.ดร. บุญส่ง พัจนสุนทร อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
376 รศ.ดร. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
377 ผศ.ดร. จิตติมา ศิริจีระชัย อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
378 ผศ.ดร. ณัฐติยา เตียวตระกูล - อายุรศาสตร์
379 ศ.ดร. ทรงขวัญ ศิลารักษ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
380 รศ.ดร. ประณิธิ หงสประภาส - อายุรศาสตร์
381 ศ.ดร. รัตนวดี ณ นคร อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
382 รศ.ดร. วิรัตน์ คลังบุญครอง - อายุรศาสตร์
383 รศ.ดร. วีระเดช พิศประเสริฐ - อายุรศาสตร์
384 ผศ.ดร. อภิชาติ แสงจันทร์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
385 อ.ดร. เบญจมาศ อินทรโภคา - อายุรศาสตร์
386 ศ.ดร. ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
387 ศ.ดร. ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ - อายุรศาสตร์
388 รศ.ดร. วิสุทธิ์ สุขีไพศาลเจริญ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
389 นาย วีรจิตต์ โชติมงคล อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
390 รศ.ดร. สมศักดิ์ เทียมเก่า อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
391 รศ.ดร. อนัฆพงษ์ พันธุ์มณี อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
392 ผศ.ดร. เอื้อมแข สุขประเสริฐ - อายุรศาสตร์
393 รศ.ดร. ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
394 รศ.ดร. ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย - อายุรศาสตร์
395 ผศ.ดร. ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
396 รศ.ดร. ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
397 ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ - อายุรศาสตร์
398 ศ.ดร. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
399 ศ.ดร. เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
400 ผศ.ดร. ปรีดา อารยาวิชานนท์ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์พื้นฟู
401 อ.ดร. ภัทรา วัฒนพันธุ์ - เวชศาสตร์พื้นฟู
402 ผศ. นันทยา อุดมพาณิชย์ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์พื้นฟู
403 รศ.ดร. ณัฐเศรษฐ มนิมนากร อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์พื้นฟู
404 รศ.ดร. นลินทิพย์ ตำนานทอง - เวชศาสตร์พื้นฟู
405 ผศ.ดร. พัทธ์ปิยา สีระสาพร - เวชศาสตร์พื้นฟู
406 ผศ.ดร. เสมอเดือน คามวัลย์ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์พื้นฟู
407 อ.ดร. เอกสิทธิ์ ภู่ศิริภิญโญ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์พื้นฟู
408 - - เคมี
409 นาย รังสรรค์ เนียมสนิท อาจารย์ประจำ สถิติ
410 นางสาว สิริพร ทิวะสิงห์ - ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
411 นางสาว อาริยา ประสมพืช - ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
412 นาง เยาวภา จันศรี - ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
413 ผศ.ดร. วร์ ลุวีระ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
414 ผศ.ดร. ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
415 ผศ.ดร. นฤดม ศุภะกะลิน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
416 ผศ.ดร. ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
417 อ.ดร. พรรษ โนนจุ้ย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
418 อ.ดร. อาคม บุญเลิศ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
419 ผศ.ดร. เรณู ทานันท์ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
420 ผศ.ดร. กุณฑล วิชาจารย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
421 รศ.ดร. นิษณา นามวาท - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
422 ผศ.ดร. บูรพา ปุสธรรม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
423 - วัชระ รัตนสีหา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
424 อ.ดร. ศศิธร วัชรเดชวิทยา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
425 ผศ.ดร. อภิพร ถิ่นคำรพ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
426 อ.ดร. อรนุช แสนพูล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
427 อ.ดร. จุฑารพ เพชระบูรณิน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
428 ผศ.ดร. ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
429 ผศ.ดร. ธาริณี สวัสดิ์พาณิชย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
430 ผศ.ดร. วริสรา ลุวีระ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
431 ผศ.ดร. วันชนะ สืบไวย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
432 ผศ.ดร. วิภาวี ทูคำมี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
433 ผศ.ดร. วิยะดา ปัญจรัก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
434 อ.ดร. วีระพล แสงอาทิตย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
435 ผศ.ดร. ศริญญา คงเพชร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
436 อ.ดร. สักการ สังฆมานนท์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
437 ผศ.ดร. อรรถพล ติตะปัญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
438 อ.ดร. อุมาพร ยอดประทุม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
439 อ.ดร. โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
440 อ.ดร. ชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
441 อ.ดร. ปรเมษฐ์ กลั่นฤทธิ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
442 รศ.ดร. พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
443 อ.ดร. ภาณุมาศ ไกรสร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
444 อ.ดร. วรนันท์ คีรีสัตยกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
445 ผศ.ดร. วราภรณ์ สาแก้ว - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
446 อ.ดร. สิรินาถ อารมย์เสรี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
447 อ.ดร. สุกัญญา เลือง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
448 ผศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
449 ผศ.ดร. สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
450 อ.ดร. สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
451 อ.ดร. สุรางค์ ชมภู่ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
452 อ.ดร. อภิชาติ โซ่เงิน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
453 ผศ.ดร. เก่งกาจ วินัยโกศล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
454 อ.ดร. ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
455 อ.ดร. ประกาศิต เสงี่ยมวิบูล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
456 ผศ.ดร. ประเสริฐ สายเชื้อ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
457 รศ.ดร. ปราโมทย์ ทองกระจาย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
458 อ.ดร. พัชรวิภา มณีไสย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
459 อ.ดร. รักษวรรณ ดีโนนโพธิ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
460 อ.ดร. สุภัจฉรี อรัญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
461 อ.ดร. อภิวัฒน์ ศิริโชติ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
462 รศ.ดร. โกสินทร์ วิระษร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
463 อ.ดร. คัมภีร์พร บุญหล่อ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
464 อ.ดร. จิตรานนท์ จันทร์อ่อน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
465 ผศ.ดร. อิสราภรณ์ เทพวงษา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
466 อ.ดร. จุฬาลักษณ์ พรหมศร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
467 ผศ.ดร. ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
468 - Hisatake Kondo - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
469 - - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
470 นาย อาจารย์ประจำ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
471 นาย - สถาปัตยกรรม
472 นาง อนงค์พรรณ วิจารณ์ - กองแผนงาน
473 ผศ. พนิดา ธนาวิรัตนานิจ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
474 ผศ.ดร. ชนิตรา ธุวจิตต์ - - ยังไม่กำหนด -
475 รศ.ดร. อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
476 รศ.ดร. เอื้อมเดือน ประวาฬ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
477 อ.ดร. คณิน ซาเหลา -
478 อ.ดร. รรินธร สัมฤทธิ์ -
479 อ.ดร. วรฉัตร เลิศอิทธิพร -
480 อ.ดร. ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน -
481 บังอรศรี จินดาวงค์ -
482 อ.ดร. เทวฤทธิ์ เบิกบาน -
483 รศ.ดร. พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร -

20 กันยายน 2563