รายงานหลักสูตรที่เปิดสอน
จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชาและระดับการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2567
ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร ความสากล
ของหลักสูตร
จำนวนปีตาม
หลักสูตร
คณะเทคโนโลยี
เทคโนโลยีธรณี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
Master of Science Program in Geotechnology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
Bachelor of Science Program in Geotechnology
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
เทคโนโลยีอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
Master of Science Program in Food Technology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Technology
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Technology
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2542
Doctor of Philosophy Program in Food Technology
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 5
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Master of Science Program in Biotechnology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Bachelor of Science Program in Biotechnology
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Doctor of Philosophy Program in Biotechnology
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 3
เทคโนโลยีการผลิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (โครงการพิเศษ)
Bachelor of Science Program in Production Technology
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบปกติ)
Bachelor of Law
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
Bachelor of Law Program in Law
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
คณะแพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences in Otorhinolaryngology
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
ชีวเคมี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
Master of Science Program in Medical Biochemistry and Molecular Biology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
Doctor of Philosophy Program in Medical Biochemistry and Molecular Biology
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ (นานาชาติ)
Master of Science Program in Medical Biochemistry
ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ (นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Medical Biochemistry
ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 4
สรีรวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
Master of Science Program in Medical Physiology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
Doctor of Philosophy Program in Medical Physiology
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 3
ปรสิตวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา
Master of Science Program in Parasitology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา
Doctor of Philosophy Program in Parasitology
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
พยาธิวิทยา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Anatomical Pathology
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
รังสีวิทยา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
Bachelor of Science Program in Radiological Technology
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (ต่อเนื่อง)
Bachelor of Science Program in Radiological Technology
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Radiology
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
ศัลยศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Surgery
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
เภสัชวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
Master of Science Program in Pharmacology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
Doctor of Philosophy Program in Pharmacology
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
Master of Science Program in Medical Microbiology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
Doctor of Philosophy Program in Medical Microbiology
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
อายุรศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Medicine
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
จิตเวชศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Psychiatry
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิสัญญีวิทยา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Anesthesiology
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
ออร์โธปิดิกส์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Orthopaedics
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
กายวิภาคศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
Master of Science Program in Anatomy
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
Bachelor of Technology Program in Medical Educational Technology
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Anatomy
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
กุมารเวชศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Pediatrics
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
เวชศาสตร์ชุมชน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์
Master of Science Program in Occupational Medicine
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
Master of Science Community Health Development
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
Doctor of Philosophy Community Health Development
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Family Medicine
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน (นานาชาติ)
Master of Science Program in Community Medicine
ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 2
ปรีคลินิคและคลินิค
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก
Doctor of Philosophy Program in Clinical Sciences
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 3
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine Program
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 6
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Master of Science Program in Chemistry
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
Master of Science Program in Organic Chemistry
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
Master of Science Program in Analytical Chemistry
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู
Master of Science Program in Chemistry for Teacher
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์
Master of Science Program in Inorganic Chemistry
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
Master of Science Program in Polymer Science
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู
Master of Science Program in Chemistry for Teacher
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Doctor of Philosophy Program in Chemistry
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
สถิติ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
Master of Science Program in Applied Mathematics
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
Bachelor of Science Program in Statistics
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ
Bachelor of Science Program in Statistical Information
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
ชีวเคมี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
Doctor of Philosophy Program in Biochemistry
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี)
Master of Science (Material Science and Nanotechnology)
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
Master of Science Program in Physics
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
Bachelor of Science Program in Physics
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
Bachelor of Science (Materials Science and Nanotechnology)
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
Doctor of Philosophy Program in Physics
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
Material Science and Nanotechnology
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 3
ชีววิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Master of Science Program in Biology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู
Master of Science Program in Biology for Teacher
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู
Master of Science Program in Biology for Teacher
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Biology
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
Doctor of Philosophy Program in Biochemistry
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Doctor of Philosophy Program in Biology
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Master of Science Program in Mathematics
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
Master of Science Program in Applied Mathematics
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Bachelor of Science Program in Mathematics
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Bachelor of Science Program in Mathermatics
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
Bachelor of Science Program in Applied Mathematics
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Mathematics
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
Master of Science Program in Microbiology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Microbiology
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Microbiology
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
Doctor of Philosophy Program in Microbiology
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Program in Information Technology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Program in Information Technology
ปริญญาโท โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Master of Science Program in Remote Sensing and Geographic
ปริญญาโท โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
Bachelor of Science Program in Geo-informatics
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
Bachelor of Science Program in Geo-informatics
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Doctor of Philosophy Program in Computer Science
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Master of Science Program in Environlmental Science
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Bachelor of Science Program in Environmental Science)
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
คณะศึกษาศาสตร์
การประถมศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
Bachelor of Education Program in Teaching Thai
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 5
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
Bachelor of Education Program in Teaching Thai
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 5
การมัธยมศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
Master of Education Program in Social Studies
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
Master of Education Program in Mathematics Education
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (โครงการพิเศษ)
Master of Education Program in Social Studies
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
Bachelor of Education Program in Art Education
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
Bachelor of Education Program in Social Studies
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
Bachelor of Education Program in Social Studies
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 5
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
Bachelor of Education Program in Mathematics Education
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
Bachelor of Education Program in Mathematics Education
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 5
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
Bachelor of Education Program in Computer Education
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
Bachelor of Education Program in Computer Education
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 5
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Bachelor of Education Program in Science Education
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Bachelor of Education Program in Science Education
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 5
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
Bachelor of Education Program in Teaching Japanese Language
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
Bachelor of Education Program in Teaching Japanese Language
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 5
รายวิชาชีพครู
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)
Bachelor of Education Program in Art Education
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 5
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
Doctor of Education Program in Curriculum and Instruction
ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
บริหารการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Master of Education Program in Education Administration
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Master of Education Program in Education Administration
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Doctor of philosophy Program in Educational Administration
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย
ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Doctor of philosophy Program in Educational Administration
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย
ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Doctor of Education Program in Educational Administration
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โครงการพิเศษ)
Doctor of Education Program in Educational Administration
ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
พื้นฐานการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
Doctor of Education Program in Curriculum and Instruction
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
สาขาวิชาพลศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
Bachelor of Education Program in Physical Education
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 5
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
Bachelor of Education Program in Physical Education
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
Master of Education Program in Education Technology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
Master of Education Program in Education Technology
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
Doctor of Education Program in Educational Technology
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 3
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
Bachelor of Education Program in Teaching Chinese as a Foreign Language
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย
ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
Master of Education Program in Measurement and Evaluation
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
Master of Education Program in Measurement and Evaluation
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
Doctor of Education Program in Measurement and Evaluation
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 3
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
Doctor of Education Program in Measurement and Evaluation
ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 3
วิชาศึกษาทั่วไปคณะศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
Master of Education Program in Curriculum and Instruction in Special Education
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
Master of Education Program in Curriculum and Instruction in Special Education
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
คณะเกษตรศาสตร์
ประมง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
Master of Science Program in Fisheries
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 1
Bachelor of Science Program in Fisheries
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 1
Bachelor of Science Program in Fisheries
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 2
Bachelor of Science Program in Fisheries
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 2
Bachelor of Science Program in Fisheries
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 2
Bachelor of Science Program in Fisheries
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
Doctor of Philosophy Program in Fisheries
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 5
พืชสวน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
Master of Science Program in Horticulture
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน แผน 1
Bachelor of Science Program in Horticulture
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน แผน 2
Bachelor of Science Program in Horticulture
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
Doctor of Philosophy Program in Horticulture
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Horticulture
ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 3
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (นานาชาติ)
Master of Science Program in Horticulture
ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 2
พืชไร่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ
Master of Science Program in Systems Agriculture
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (นานาชาติ)
Master of Science Program in Agronomy
ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
Doctor of Philosophy Program in Agronomy
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy Program in Agronomy
ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4
สัตวศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
Master of Science Program in Animal Science
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
Master of Science Program in Animal Science
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผนที่ 1
Bachelor of Science Program in Animal Science
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผนที่ 2
Bachelor of Science Program in Animal Science
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Animal Science
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy Program in Animal Science
ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (นานาชาติ)
Master of Science Program in Animal Science
ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 2
รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
Master of Science Program in Agronomy
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ แผนที่ 1
Bachelor of Science Program in Agronomy
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ แผนที่ 2
Bachelor of Science Program in Agronomy
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
Master of Science Program in Entomology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
Master of Science Program in Entomology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา แผนที่ 1
Bachelor of Science Program in Entomology
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา แผนที่ 2
Bachelor of Science Program in Entomology
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
Doctor of Philosophy Program in Entomology
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
Doctor of Philosophy Program in Entomology
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
รายวิชาในสาขาวิชาวิทยาโรคพืช
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา แผนที่ 1
Bachelor of Science Program in Plant Pathology
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา แผนที่ 2
Bachelor of Science Program in Plant Pathology
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ฉบับปี พ.ศ.2543
Doctor of Philosophy Program in Plant Pathology
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
Master of Science Program in Agribusiness
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
Master of Science Program in Agribusiness
ปริญญาโท โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (โครงการพิเศษ)
Master of Science Program in Agribusiness
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
Bachelor of Science Program in Agriculture Economics
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
รายวิชาในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
Master of Science Program in Soil Science
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)
Master of Science Program in Land Resources and Environment
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม แผนที่ 1
Bachelor of Science Program in Land Resources and Environment
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม แผนที่ 2
Bachelor of Science Program in Land Resources and Environment
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (นานาชาติ)
Master of Science Program in Soil Science
ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)
Master of Science Program in Land Resources and Environment
ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Land Resources and Environment
ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 4
รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
Master of Science Program in Agricultural Extension
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
Master of Science Program in Agricultural Extension
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผนที่ 1
Bachelor of Science Program in Agricultural Extension
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผนที่ 2
Bachelor of Science Program in Agricultural Extension
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
คณะเภสัชศาสตร์
พิษวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา
Master of Science Program in Toxicology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
เภสัชเคมี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Master of Science Program in Pharmaceutical Chemistry and Natural Products
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Pharmaceuticals
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (นานาชาติ) ฉ.ปี46
Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Pharmaceuticals
ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 4
ทุกภาควิชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ
Master of Science Program in Health Consumer Protection and Health Management
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
Master of Science Program in Aesthetic Sciences and Health
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
Master of Science Program in Aesthetic Sciences and Health
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชบำบัด
Graduate Diploma Program in Pharmacotherapy
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
Graduate Diploma Program in Aesthetic Sciences and Health
ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
Graduate Diploma Program in Aesthetic Sciences and Health
ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 1
เภสัชกรรมคลินิก
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
การจัดการเภสัชกรรม
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์
Master of Pharmacy Program in Pharmaceuticals
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
Master of Pharmacy Program in Pharmacy Management
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
เภสัชศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Pharmacy
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 6
เภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2546
Bachelor of Pharmacy
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 5
เภสัชศาสตรบัณ ฉบับปี พ.ศ. 2546 (โครงการพิเศษ)
Bachelor of Pharmacy
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 5
เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Pharmacy Program (English Program)
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาษาอังกฤษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 5
เภสัชศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
Doctor of Pharmacy (International Program)
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ นานาชาติ โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ 6
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
Graduate Diploma Program in Pharmacy Management
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 1
เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
Doctor of Philosophy Program in Pharmacy and Health System
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาล
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
Master of Nursing Science Program in Community Nursing
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
Master of Nursing Science Program in Adult Nursing
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
Master of Nursing Science Program in Nursing Administration
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
Master of Nursing Science Program in Advanced Midwifery
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก
Master of Nursing Science Program in Child Health Nursing
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน
Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner)
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
Master of Nursing Science Program in Community Nursing
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
Master of Nursing Science Program in Adult Nursing
ปริญญาโท โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (โครงการพิเศษ)
Master of Nursing Science Program in Adult Nursing
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
Master of Nursing Science Program in Nursing Administration
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก
Master of Nursing Science Program in Child Health Nursing
ปริญญาโท โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน
Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner)
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Master of Nursing Science Program in Mental Health and Psychiatric Nursing
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Master of Nursing Science Program in Mental Health and Psychiatric Nursing
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546
Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2542
Doctor of Philosophy Program in Nursing
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ)
Master of Nursing Science Program in Nursing
ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Nursing
ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 4
การพยาบาลผู้สูงอายุ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing
ปริญญาโท โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Master of Nursing Science Program in Mental Health and Psychiatric Nursing
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Master of Nursing Science Program in Mental Health and Psychiatric Nursing
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Master of Nursing Science Program in Mental Health and Psychiatric Nursing
ปริญญาโท ภาคปกติ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย
การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546
Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546
Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546
Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
Master of Nursing Science Program in Nursing Administration
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
Master of Nursing Science Program in Nursing Administration
ปริญญาโท โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาเขตหนองคาย
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Bachelor of Economics Program in Economics
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
สาขาวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
Bachelor of Law Program in Law
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
Bachelor of Science Program in Agro-Industry
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
Bachelor of Business Administration Program in International Business
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาลัยนานาชาติ
กิจการระหว่างประเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก
Bachelor of Business Administration Program in Global Business
ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 4
คณะทันตแพทยศาสตร์
ปริทันตวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา
Master of Science Program in Periodontology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา
Master of Science Program in Periodontology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาปริทันตวิทยา
Higher Graduate Diploma Program in Periodontology
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 1
ทันตกรรมชุมชน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
Master of Science Program in Dental Public Health
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
ทันตกรรมบูรณะ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ
Master of Science Program in Restorative Dentistry
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
ทันตกรรมจัดฟัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
Master of Science Program in Orthodontics
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 3
ทันตกรรมประดิษฐ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
Master of Science Program in Prosthodontics
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
Master of Science Program in Pediatric Dentistry
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
Higher Graduate Diploma Program in Pediatric Dentistry
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 1
วินิจฉัยโรคช่องปาก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
Higher Graduate Diploma Oral Diagnostic Science
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 1
รายวิชาร่วมทางคลินิค
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2547
Doctor of Dental Surgery Program in -
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 6
ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
Higher Graduate Diploma Program in Oral and Maxillofacial Surgery
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เคมี
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
Master of Engineering Program in Chemical Engineering
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
Master of Engineering Program in Chemical Engineering
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Doctor of Philosophy Program in Chemical Engineering
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 3
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
โยธา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Master of Engineering Program in Civil Engineering
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 3
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการพิเศษ)
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการพิเศษ)
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
เกษตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
Master of Engineering Program in Agricultural and Food Engineering
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
Bachelor of Engineering Program in Agricultural Engineering
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 5
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
Bachelor of Engineering Program in Agricultural Engineering
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 5
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Doctor of Philosophy Program in Agricultural Machinery Engineering
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 5
ไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Master of Engineering Program in Electrical Engineering
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการพิเศษ)
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการพิเศษ)
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
อุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Master of Engineering Program in Industrial Engineering
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Doctor of Philosophy Program in Industrial Engineering
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 3
เครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
Master of Engineering Program in Energy Engineering
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Master of Engineering Program in Mechanical Engineering
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Master of Engineering Program in Mechanical Engineering
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
Master of Engineering Program in Energy Engineering
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Doctor of Philosophy Program in Mechanical Engineering
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Master of Engineering Program in Computer Engineering
ปริญญาโท โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 3
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
สิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 5
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Doctor of Philosophy Program in Environmental Engineering
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 3
คณะศิลปกรรมศาสตร์
-
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
Master of Fine and Applied Arts Program in Art and Cultural Research
ปริญญาโท โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
Doctor of Philosophy Program in Art and Cultural Research
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 3
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
Doctor of Philosophy Program in Art and Cultural Research
ปริญญาเอก โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 3
จิตรกรรม
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Painting
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Painting
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ประติมากรรม
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Sculpture
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Sculpture
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ดนตรีไทยและดนตรีสากล
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Thai Music
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Thai Music
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Western Music
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Western Music
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นเมือง
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Folk Music and Performance
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Communication Design
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Communication Design
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทยสาธารณสุข
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
Master of Science Program in Veterinary Public Health
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
Master of Science Program in Veterinary Public Health
ปริญญาโท โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
Master of Science Program in Veterinary Public Health
ปริญญาโท โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
Master of Science Program in Theriogenology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
Bachelor of Science Program in Veterinary Science
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Veterinary Medicine
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 6
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Veterinary Medicine
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 6
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Veterinary Medicine
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 6
ประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ (สัตว์เลี้ยง)
Graduate Diploma Program in Veterinary Clinic
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
คณะเทคนิคการแพทย์
ทุกภาควิชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
Master of Science Program in Medical Science
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ
Master of Science Program in Clinical Pathology and Management
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
Bachelor of Science Program in Medical Technology
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์(เจ้าหน้าที่)
Bachelor of Science Program in Medical Technology
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
กายภาพบำบัด
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
Master of Science Program in Physical Therapy
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
Master of Science Program in Physical Therapy
ปริญญาโท โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
Bachelor of Science Program in Physical Therapy
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
Doctor of Philosophy Program in Human Movement Sciences
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
Doctor of Philosophy Program in Human Movement Sciences
ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 4
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สุขศึกษา
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2546
Master of Public Health Program in Health Education and Bahavioral Science
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
Master of Public Health Program in Health Education and Bahavioral Science
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
โภชนวิทยา
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการชุมชน
Master of Public Health Program in Community Nutrition
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Master of Public Health Program in Nutrition for Health
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Master of Public Health Program in Nutrition for Health
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ระบาดวิทยา
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด
Master of Public Health in Epidemiology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 5
บริหารงานสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
Master of Public Health Program in Public Health Administration
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
Master of Public Health Program in Public Health Administration
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ทุกภาควิชาร่วมกันสอน
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
Bachelor of Public Health Program
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Public Health
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 3
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
Bachelor of Public Health Program
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Public Health (Internal Program)
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 3
ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
Master of Public Health Program in Biostatistics
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
Master of Public Health Program in Environmental Health
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
Master of Public Health Program in Environmental Health
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Bachelor of Science (Public Health) Program in Occupational Health and Safety
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Bachelor of Science (Public Health) Program in Environmental Health Science
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Bachelor of Science Program in Environmental Health Science and Occupational Health and Safety
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2542
Bachelor of Architecture Program in Architecture
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 5
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2542 (โครงการพิเศษ)
Bachelor of Architecture Program in Architecture
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 5
วิชาผังเมือง
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
Master of Urban and Regional Planning Program in -
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
พื้นฐานสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
Bachelor of Architecture Program in Industrial Design
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
การตลาด
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
Master of Business Administration Program in Marketing
ปริญญาโท โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
การเงิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
Bachelor of Business Administration Program in Finance
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
Bachelor of Business Administration Program in Accounting
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (โครงการพิเศษ)
Bachelor of Business Administration Program in Finance
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
การบัญชี
บัญชีมหาบัณฑิต
Master of Accounting Program
ปริญญาโท โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
การจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกอล์ฟ
Bachelor of Business Administration Program in Golf Management
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
Master of Economics Program in Business Economics
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
การท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)
Master of Business Administration Program in Tourism Management
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว(โครงการพิเศษ)
Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
Doctor of Philosophy Program in Tourism and Hospitality
ปริญญาเอก โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
Doctor of Philosophy Program in Development Science
ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 3
จีน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
Bachelor of Arts Program in Chinese
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
Bachelor of Arts Program in Business Chinese
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
ไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Arts Program in Thai Language
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
Bachelor of Arts Program in Thai as a Foreign Language
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 4
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
Bachelor of Arts Program in Thai as a Foreign Language
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ 4
สเปน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสเปน
Bachelor of Arts Program in Spanish
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
อังกฤษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Master of Arts Program in English
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Master of Arts Program in English
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English
ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 4
ญี่ปุ่น
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
Bachelor of Arts Program in Japanese
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
เยอรมัน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
Bachelor of Arts Program in German for Career
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย
ฝรั่งเศส
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
Bachelor of Arts Program in French
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
พัฒนาสังคม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
Master of Arts Program in Social Development
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
Master of Arts Program in Social Development
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Development Science
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (นานาชาติ) (โครงการพิเศษ)
Doctor of Philosophy Program in Development Science
ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 3
ปรัชญาและศาสนา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
Master of Arts Program in Philosophy
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
Master of Arts Program in Philosophy
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
รัฐประศาสนศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
Master of Arts Program in Development Administration
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
Master of Arts Program in Industrial and Enterprising Administration
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
Master of Arts Program in Development Administration
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
Master of Arts Program in Industrial and Enterprising Administration
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
Bachelor of Arts Program in Information Science
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
Bachelor of Arts Program in Information Science
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Bachelor of Arts Program in Public Administration
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม
Bachelor of Arts Program in Social Development Management
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
Doctor of Philosophy Program in Sociology
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 3
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Bachelor of Arts Program in Public Administration
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 4
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา
Master of Arts Program in Development Sociology
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา
Master of Arts Program in Development Sociology
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Bachelor of Arts Program in Sociology and Antropology
ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 4
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
Doctor of Philosophy Program in Sociology
ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 3
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (นานาชาติ) (โครงการพิเศษ)
Doctor of Philosophy Program in Development Science
ปริญญาเอก โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 3
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
Doctor of Philosophy Program in Development Science
ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 3
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
Master of Arts Program in Information Management
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
Master of Arts Program in Information Management
ปริญญาโท โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Information Studies
ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 3
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Information Studies
ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย 3

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940