2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 รศ.ดร. ธนา ราษฎร์ภักดี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
2 นาย สาธร พลศักดิ์ - -
3 นาย เสรี เจริญกุล - -
4 นาง ปัทมา กาญจนพัฒน์ - -
5 ผศ. สุนทร ชำนาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
6 นาย ชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง - -
7 นางสาว บุญยืน เปล่งวาจา - -
8 นาย พุธทอง กาบบัวลอย - -
9 นาง พูนสิน คำพิบูลย์ - -
10 นาง มานิดา กุดกันยา - -
11 นางสาว โสภิดา โชติกวี - -
12 นาง ณัฐพัชร แสงนิรันดร์ - -
13 นาง ธรธัญญา ธารเลิศ - -
14 ผศ. วิโรจน์ มาศเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
15 นางสาว สุกัญญา พรหมเนรมิต - -
16 นาย สุรสีห์ สายแวว - -
17 นาย อภิชาติ งิ้วโสม - -
18 อ. ไพบูลย์ บุณยะกาญจน อาจารย์ -
19 นาย ขรรค์ชัย รังสิมานพ - -
20 รศ.ดร. ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
21 นาย ประเวทย์ พรหมจิตรานนท์ - -
22 รศ. ทวีศักดิ์ อัครางกูร รองศาสตราจารย์ -
23 ผศ.ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
24 นางสาว เกษราภรณ์ คำภาพันธ์ - -
25 นาง ณัฐฐินันท์ พันธไชย - -
26 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ สื่อเกียรติก้อง - -
27 นาง - -
28 นาง วัลลภา วิภูสัตยา - เคมี
29 นางสาว พรชนิตว์ ลีนาราช - ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
30 นางสาว สุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง - ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
31 นาย เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ - ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
32 อ.ดร. นที พนากานต์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
33 ผศ.ดร. โพยม สราภิรมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
34 ผศ.ดร. คมกฤช ปิติฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
35 อ.ดร. ธนากร เมธาธรรม อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
36 รศ.ดร. พรนภา เกษมศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
37 รศ.ดร. สุรพล ผดุงทน รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
38 อ.ดร. อรณัฐ ชูชื่น อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
39 ผศ.ดร. เจษฎา โพธิ์สม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
40 ผศ.ดร. ดวงกนก ธนังธีรพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
41 อ.ดร. ปณิธาน จูฑาพร อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
42 อ.ดร. รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
43 รศ.ดร. ศราวุธ ชัยมูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
44 ผศ.ดร. ศิรวดี อรัญนารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
45 รศ.ดร. อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
46 ผศ.ดร. อัญชลี แสงซ้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
47 ผศ.ดร. แก้วตา เจตศรีสุภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
48 ผศ.ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
49 ผศ.ดร. ฐิติพงศ์ จำรัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
50 อ.ดร. พันวัตต์ พึ่งสาย อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
51 ผศ.ดร. ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
52 อ.ดร. ศิโรรัตน์ พัฒนไพโรจน์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
53 รศ.ดร. สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
54 อ.ดร. อธิป เหลืองไพโรจน์ อาจารย์ เคมี
55 อ.ดร. ทินกร คำแสน อาจารย์ เคมี
56 ผศ.ดร. พนมกร ขวาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
57 รศ.ดร. ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
58 ผศ. ดุสิตา เลิฟเลส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมี
59 รศ.ดร. ชัยภัทร เครือหงส์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
60 ผศ.ดร. ประสงค์ วงศ์วิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
61 ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
62 รศ.ดร. อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
63 อ. ณัฎฐวรรธ ธนประดิษฐ์กูล อาจารย์ เคมี
64 ผศ.ดร. ยุวรัตน์ เงินเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
65 ผศ.ดร. วรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
66 รศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
67 รศ.ดร. กันยรัตน์ โหละสุต รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
68 รศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
69 รศ.ดร. กอปร ศรีนาวิน รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
70 รศ. ดิลก ศรีนาวิน รองศาสตราจารย์ โยธา
71 รศ. วีระ หอสกุลไท รองศาสตราจารย์ โยธา
72 รศ.ดร. สงวน ปัทมธรรมกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
73 อ. สงวน บุญปัญญารักษ์ อาจารย์ โยธา
74 รศ. สอาด ธรรมกนก รองศาสตราจารย์ โยธา
75 รศ. เมธี บุญพิเชฐวงศ์ รองศาสตราจารย์ โยธา
76 รศ.ดร. จารึก ถีระวงษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
77 รศ.ดร. ณรงค์ เหลืองบุตรนาค รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
78 ผศ.ดร. ดลฤดี หอมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
79 รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
80 ผศ.ดร. พิชัย เอื้อมธุรพจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
81 ผศ. พิชิต ลัทธิสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โยธา
82 รศ. รังษี นันทสาร รองศาสตราจารย์ โยธา
83 รศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
84 รศ. วินัย ศรีอำพร รองศาสตราจารย์ โยธา
85 รศ.ดร. สัจจะ เสถบุตร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
86 รศ. ดำรงค์ หอมดี รองศาสตราจารย์ โยธา
87 รศ.ดร. ธันยดา พรรณเชษฐ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
88 รศ. นิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์ รองศาสตราจารย์ โยธา
89 ผศ. ประกอบ มณีเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โยธา
90 ศ.ดร. ประกอบ วิโรจนกูฎ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
91 นาย ปริญญา จินดาประเสริฐ - โยธา
92 รศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
93 ผศ.ดร. รัตมณี นันทสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
94 รศ.ดร. วันชัย สะตะ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
95 รศ.ดร. วิชุดา เสถียรนาม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
96 นางสาว การวีร์ หว่างพันธ์ - โยธา
97 ผศ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
98 รศ.ดร. ณัฐพงษ์ อารีมิตร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
99 รศ.ดร. วิโรจน์ ชัยธรรม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
100 รศ.ดร. สุทธิพล วิวัฒนทีปะ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
101 อ. สุรัตน์ ประมวลศักดิกุล อาจารย์ โยธา
102 รศ. ไพฑูรย์ โล่ห์สุนทร รองศาสตราจารย์ โยธา
103 ผศ.ดร. กิตติเวช ขันติยวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
104 รศ. ชยาทิตย์ วัฒนวิกย์กิจ รองศาสตราจารย์ โยธา
105 รศ. ประเสริฐ ดำรงชัย รองศาสตราจารย์ โยธา
106 ผศ.ดร. ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
107 อ. สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี อาจารย์ โยธา
108 รศ.ดร. เฉลิมชัย พาวัฒนา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
109 รศ. ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์ รองศาสตราจารย์ โยธา
110 รศ. ประสิทธิ์ จึงสงวนพรสุข รองศาสตราจารย์ โยธา
111 อ.ดร. พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ อาจารย์ โยธา
112 รศ.ดร. วัชรินทร์ กาสลัก รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
113 รศ. ยิ่งศักดิ์ พรรณเชษฐ์ รองศาสตราจารย์ โยธา
114 รศ.ดร. กฤษ เฉยไสย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
115 นาง คำภา วงษ์คำอุด - ไฟฟ้า
116 ผศ. นิยม พินิจการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
117 รศ. มงคล ลี้ประกอบบุญ รองศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
118 รศ.ดร. อาคม แก้วระวัง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
119 อ. จิรัญ โพธิ์นักขา อาจารย์ ไฟฟ้า
120 ผศ. ปรีชา ธนานันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
121 ผศ. วัฒนา กาสังข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
122 อ. วิชัย เปรมชัยสวัสดิ์ อาจารย์ ไฟฟ้า
123 ผศ. วิชัย ประเสริฐเจริญสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
124 รศ. สถาพร อุดมสิน รองศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
125 อ.ดร. สถาพร พรพรหมลิขิต อาจารย์ ไฟฟ้า
126 ผศ.ดร. อนุชา แสงรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
127 รศ. อำนาจ สุขศรี รองศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
128 รศ.ดร. จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
129 อ.ดร. ชัยภัฎ วรรธนะสาร อาจารย์ ไฟฟ้า
130 ผศ.ดร. นภัสถ์ ไตรโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
131 ผศ. วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
132 อ. สถิรพร พรนิมิตร อาจารย์ ไฟฟ้า
133 ผศ.ดร. สุรชัย ลิ้มยิ่งเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
134 ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
135 ผศ.ดร. บุญยิ่ง เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
136 ผศ.ดร. ปานหทัย บัวศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
137 รศ. สุภาวดี สวัสดิพรพัลลภ รองศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
138 รศ.ดร. อานุภาพ มีสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
139 ผศ.ดร. นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
140 ผศ.ดร. รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
141 รศ. วรศักดิ์ นิรัคฆนาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
142 ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ หังสะสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
143 รศ. กิตติพงษ์ ตันมิตร รองศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
144 รศ.ดร. นันทกานต์ วงศ์เกษม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
145 ผศ.ดร. ประมินทร์ อาจฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
146 ผศ.ดร. กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
147 อ. พงศ์ศักดิ์ บินสมประสงค์ อาจารย์ ไฟฟ้า
148 รศ.ดร. วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
149 - ไฟฟ้า
150 รศ. ธวัช สิงห์ภู่ รองศาสตราจารย์ เกษตร
151 ผศ.ดร. เสรี วงส์พิเชษฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เกษตร
152 ผศ.ดร. คำนึง วาทโยธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เกษตร
153 รศ.ดร. วิชัย ศรีบุญลือ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เกษตร
154 รศ.ดร. วินิต ชินสุวรรณ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เกษตร
155 รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เกษตร
156 ผศ. สมนึก ชูศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษตร
157 นาย สุรพล ภูมิพระบุ - เกษตร
158 ผศ. ไมตรี จ๋วงพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษตร
159 รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เกษตร
160 รศ.ดร. ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เกษตร
161 ผศ.ดร. วิเชียร ปลื้มกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เกษตร
162 รศ.ดร. สมโภชน์ สุดาจันทร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เกษตร
163 รศ.ดร. สุนันทา กิ่งไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เกษตร
164 รศ.ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เกษตร
165 รศ. บรรจงศรี จีระวิพูลวรรณ รองศาสตราจารย์ เกษตร
166 ผศ.ดร. กิตติพงษ์ ลาลุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เกษตร
167 ผศ. ทนงศักดิ์ แสงวัฒนะชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษตร
168 รศ.ดร. ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เกษตร
169 อ.ดร. สมเกียรติ เฮงนิรันดร์ อาจารย์ เกษตร
170 รศ. เสรี สมนาแซง รองศาสตราจารย์ อุตสาหการ
171 อ.ดร. จุมพล วรสายัณห์ อาจารย์ อุตสาหการ
172 รศ.ดร. พรเทพ ขอขจายเกียรติ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
173 อ. รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ อาจารย์ อุตสาหการ
174 ศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
175 รศ.ดร. ปณิธาน พีรพัฒนา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
176 รศ.ดร. ปาพจน์ เจริญอภิบาล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
177 ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
178 รศ.ดร. นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
179 รศ.ดร. รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
180 ผศ.ดร. อภิชาติ บุญมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
181 รศ.ดร. ชาญณรงค์ สายแก้ว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
182 ผศ.ดร. ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
183 ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
184 ผศ.ดร. ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
185 อ. พีระพงศ์ ท้าวเพชร อาจารย์ อุตสาหการ
186 ผศ.ดร. วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
187 อ.ดร. สมศักดิ์ หอมดี อาจารย์ อุตสาหการ
188 รศ.ดร. ศีขรินทร์ สุขโต รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
189 รศ.ดร. สมเกียรติ รุจิเกียรติกำจร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
190 ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
191 ผศ.ดร. ศรีสวัสดิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
192 ผศ.ดร. นำพล มหายศนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
193 อ. กิตติ วิเชฏฐะพงษ์ อาจารย์ เครื่องกล
194 อ. คมสัน วิชชวุต อาจารย์ เครื่องกล
195 รศ.ดร. จำลอง ลิ้มตระกูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
196 ศ.ดร. ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
197 รศ.ดร. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
198 รศ. สำรวจ อินแบน รองศาสตราจารย์ เครื่องกล
199 อ.ดร. จารุพล สุริยวนากุล อาจารย์ เครื่องกล
200 อ. จิตติน ตรีพุทธรัตน์ อาจารย์ เครื่องกล
201 ผศ.ดร. ปิโยรส จิระวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
202 ผศ.ดร. อัครพล จันทร์อ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
203 ผศ.ดร. เขมจิต เสนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
204 ผศ.ดร. ฉัตรชัย เบญจปิยะพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
205 รศ. นิวัฒน์ ตำนานทอง รองศาสตราจารย์ เครื่องกล
206 ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
207 ผศ.ดร. สุภัทรา ปลื้มกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
208 รศ.ดร. อนุสรณ์ ชินสุวรรณ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
209 รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
210 ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
211 ผศ.ดร. ชนกนันท์ สุขกำเนิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
212 รศ.ดร. ชัยศิลป์ ชินพรเจริญพงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
213 รศ.ดร. บุญสร้าง ดิเรกสถาพร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
214 รศ. ประเสริฐ จักโขบลมาศ รองศาสตราจารย์ เครื่องกล
215 รศ. อินทรชิต หอวิจิตร รองศาสตราจารย์ เครื่องกล
216 ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
217 ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
218 นาง จีระนันท์ พลยางนอก - เครื่องกล
219 อ. ทรงศักดิ์ สุวรรณศรี อาจารย์ เครื่องกล
220 ผศ.ดร. สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
221 รศ. สุรศักดิ์ ชิยางคบุตร รองศาสตราจารย์ เครื่องกล
222 รศ.ดร. สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
223 รศ.ดร. ณัญธิวัฒน์ พลดี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
224 ผศ.ดร. ปุริมพัฒน์ สุจำนงค์โตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
225 รศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
226 รศ. พัชรี หอวิจิตร รองศาสตราจารย์ สิ่งแวดล้อม
227 ผศ.ดร. วิษณุ แทนบุญช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สิ่งแวดล้อม
228 ผศ. สำราญ เรืองศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิ่งแวดล้อม
229 รศ.ดร. สุมนา ราษฎร์ภักดี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สิ่งแวดล้อม
230 ผศ. อาวุธ ยิ้มแต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิ่งแวดล้อม
231 รศ.ดร. ไปรยา เฉยไสย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สิ่งแวดล้อม
232 รศ.ดร. กัลยกร ขวัญมา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สิ่งแวดล้อม
233 อ.ดร. ชัชวาล อัยยาธิติ อาจารย์ สิ่งแวดล้อม
234 ผศ. พนมชัย วีระยุทธศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิ่งแวดล้อม
235 อรวรรณ แก่นเชียงสา - สิ่งแวดล้อม
236 รศ. ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ รองศาสตราจารย์ สิ่งแวดล้อม
237 อ. อันชรีย์ คาพันโอกลู อาจารย์ สิ่งแวดล้อม
238 รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สิ่งแวดล้อม
239 รศ. จิรศักดิ์ จินดาโรจน์ รองศาสตราจารย์ สิ่งแวดล้อม
240 ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สิ่งแวดล้อม
241 รศ.ดร. ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สิ่งแวดล้อม
242 รศ.ดร. ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สิ่งแวดล้อม
243 อ.ดร. มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์ อาจารย์ สิ่งแวดล้อม
244 อ.ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ คอมพิวเตอร์
245 รศ.ดร. กานดา สายแก้ว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
246 ผศ.ดร. ดารณี หอมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
247 อ. ธนิศา เครือไวศยวรรณ อาจารย์ คอมพิวเตอร์
248 อ.ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ คอมพิวเตอร์
249 รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
250 รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
251 อ.ดร. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ คอมพิวเตอร์
252 ผศ.ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
253 นาง สุมนา เยาวมาตย์ - คอมพิวเตอร์
254 ผศ.ดร. กรชวัล ชายผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
255 อ.ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ คอมพิวเตอร์
256 ผศ.ดร. ชัชชัย คุณบัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
257 ผศ. ชาญชัย วิทย์สุภาเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
258 รศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล รองศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
259 ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
260 ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
261 ผศ.ดร. จิระเดช พลสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
262 รศ.ดร. ธัชพงศ์ กตัญญูกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
263 อ.ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ คอมพิวเตอร์
264 รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช รองศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
265 ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
266 ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
267 อ. กานดารัจน์ เปี่ยมรัตน์ อาจารย์ คอมพิวเตอร์
268 ผศ.ดร. พีร์นิธิ อักษร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถาปัตยกรรม
269 นางสาว จอมใจ เหล็กคง - กองแผนงาน
270 นาง บุญเม็ง นามวงษา - กองแผนงาน
271 นาง เนตรนภา ดวงจันทร์ - กองแผนงาน
272 ศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
273 นาง จิดาภา กิจจารักษ์ - - ยังไม่กำหนด -
274 นาย - - ยังไม่กำหนด -
275 อ.ดร. ชวิศ ศรีจันทร์ อาจารย์
276 อ.ดร. อำพล วงศ์ษา อาจารย์
277 อ.ดร. ศุภกร ติระพัฒน์ อาจารย์
278 อ.ดร. กฤษณรัช นิติสิริ อาจารย์
279 ผศ.ดร. วรายุทธ คัมภีราวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564