2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 รศ.ดร. ธนา ราษฎร์ภักดี อาจารย์ประจำ -
2 นาย สาธร พลศักดิ์ - -
3 นาย เสรี เจริญกุล - -
4 นาง ปัทมา กาญจนพัฒน์ - -
5 ผศ. สุนทร ชำนาญ - -
6 นาย ชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง - -
7 นางสาว บุญยืน เปล่งวาจา - -
8 นาย พุธทอง กาบบัวลอย - -
9 นาง พูนสิน คำพิบูลย์ - -
10 นาง มานิดา กุดกันยา - -
11 นางสาว โสภิดา โชติกวี - -
12 นาง ณัฐพัชร แสงนิรันดร์ - -
13 นาง ธรธัญญา ธารเลิศ - -
14 ผศ. วิโรจน์ มาศเนตร - -
15 นางสาว สุกัญญา พรหมเนรมิต - -
16 นาย สุรสีห์ สายแวว - -
17 นาย อภิชาติ งิ้วโสม - -
18 อ. ไพบูลย์ บุณยะกาญจน - -
19 นาย ขรรค์ชัย รังสิมานพ - -
20 รศ.ดร. ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์ อาจารย์ประจำ -
21 นาย ประเวทย์ พรหมจิตรานนท์ - -
22 รศ. ทวีศักดิ์ อัครางกูร - -
23 ผศ.ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ อาจารย์ประจำ -
24 นางสาว เกษราภรณ์ คำภาพันธ์ - -
25 นาง ณัฐฐินันท์ พันธไชย - -
26 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ สื่อเกียรติก้อง - -
27 นาง - -
28 นาง วัลลภา วิภูสัตยา - เคมี
29 นางสาว พรชนิตว์ ลีนาราช - ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
30 นางสาว สุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง - ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
31 นาย เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ - ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
32 อ.ดร. นที พนากานต์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
33 ผศ.ดร. โพยม สราภิรมย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
34 ผศ.ดร. คมกฤช ปิติฤกษ์ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
35 อ.ดร. ธนากร เมธาธรรม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
36 รศ.ดร. พรนภา เกษมศิริ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
37 รศ.ดร. สุรพล ผดุงทน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
38 อ.ดร. อรณัฐ ชูชื่น - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
39 ผศ.ดร. เจษฎา โพธิ์สม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
40 ผศ.ดร. ดวงกนก ธนังธีรพงษ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
41 อ.ดร. ปณิธาน จูฑาพร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
42 อ.ดร. รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
43 รศ.ดร. ศราวุธ ชัยมูล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
44 ผศ.ดร. ศิรวดี อรัญนารถ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
45 รศ.ดร. อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
46 ผศ.ดร. อัญชลี แสงซ้าย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
47 ผศ.ดร. แก้วตา เจตศรีสุภาพ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
48 ผศ.ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
49 ผศ.ดร. ฐิติพงศ์ จำรัส - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
50 อ.ดร. พันวัตต์ พึ่งสาย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
51 ผศ.ดร. ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
52 อ.ดร. ศิโรรัตน์ พัฒนไพโรจน์ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
53 รศ.ดร. สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม อาจารย์ประจำ เคมี
54 อ.ดร. อธิป เหลืองไพโรจน์ อาจารย์ประจำ เคมี
55 อ.ดร. ทินกร คำแสน อาจารย์ประจำ เคมี
56 ผศ.ดร. พนมกร ขวาของ อาจารย์ประจำ เคมี
57 รศ.ดร. ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ อาจารย์ประจำ เคมี
58 ผศ. ดุสิตา เลิฟเลส - เคมี
59 รศ.ดร. ชัยภัทร เครือหงส์ อาจารย์ประจำ เคมี
60 ผศ.ดร. ประสงค์ วงศ์วิชา อาจารย์ประจำ เคมี
61 ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว อาจารย์ประจำ เคมี
62 รศ.ดร. อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ อาจารย์ประจำ เคมี
63 อ. ณัฎฐวรรธ ธนประดิษฐ์กูล - เคมี
64 ผศ.ดร. ยุวรัตน์ เงินเย็น อาจารย์ประจำ เคมี
65 ผศ.ดร. วรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร อาจารย์ประจำ เคมี
66 รศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ อาจารย์ประจำ เคมี
67 รศ.ดร. กันยรัตน์ โหละสุต อาจารย์ประจำ เคมี
68 รศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา อาจารย์ประจำ เคมี
69 รศ.ดร. กอปร ศรีนาวิน - โยธา
70 รศ. ดิลก ศรีนาวิน - โยธา
71 รศ. วีระ หอสกุลไท อาจารย์ประจำ โยธา
72 รศ.ดร. สงวน ปัทมธรรมกุล - โยธา
73 อ. สงวน บุญปัญญารักษ์ - โยธา
74 รศ. สอาด ธรรมกนก - โยธา
75 รศ. เมธี บุญพิเชฐวงศ์ อาจารย์ประจำ โยธา
76 รศ.ดร. จารึก ถีระวงษ์ - โยธา
77 รศ.ดร. ณรงค์ เหลืองบุตรนาค อาจารย์ประจำ โยธา
78 ผศ.ดร. ดลฤดี หอมดี อาจารย์ประจำ โยธา
79 รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ อาจารย์ประจำ โยธา
80 ผศ.ดร. พิชัย เอื้อมธุรพจน์ - โยธา
81 ผศ. พิชิต ลัทธิสูงเนิน - โยธา
82 รศ. รังษี นันทสาร - โยธา
83 รศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล อาจารย์ประจำ โยธา
84 รศ. วินัย ศรีอำพร อาจารย์ประจำ โยธา
85 รศ.ดร. สัจจะ เสถบุตร อาจารย์ประจำ โยธา
86 รศ. ดำรงค์ หอมดี - โยธา
87 รศ.ดร. ธันยดา พรรณเชษฐ์ อาจารย์ประจำ โยธา
88 รศ. นิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์ อาจารย์ประจำ โยธา
89 ผศ. ประกอบ มณีเนตร - โยธา
90 ศ.ดร. ประกอบ วิโรจนกูฎ - โยธา
91 นาย ปริญญา จินดาประเสริฐ อาจารย์ประจำ โยธา
92 รศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง อาจารย์ประจำ โยธา
93 ผศ.ดร. รัตมณี นันทสาร - โยธา
94 รศ.ดร. วันชัย สะตะ อาจารย์ประจำ โยธา
95 รศ.ดร. วิชุดา เสถียรนาม - โยธา
96 นางสาว การวีร์ หว่างพันธ์ - โยธา
97 ผศ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ - โยธา
98 รศ.ดร. ณัฐพงษ์ อารีมิตร อาจารย์ประจำ โยธา
99 รศ.ดร. วิโรจน์ ชัยธรรม - โยธา
100 รศ.ดร. สุทธิพล วิวัฒนทีปะ - โยธา
101 อ. สุรัตน์ ประมวลศักดิกุล - โยธา
102 รศ. ไพฑูรย์ โล่ห์สุนทร - โยธา
103 ผศ.ดร. กิตติเวช ขันติยวิชัย อาจารย์ประจำ โยธา
104 รศ. ชยาทิตย์ วัฒนวิกย์กิจ อาจารย์ประจำ โยธา
105 รศ. ประเสริฐ ดำรงชัย - โยธา
106 ผศ.ดร. ปิยะวัชร ฝอยทอง - โยธา
107 อ. สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี อาจารย์ประจำ โยธา
108 รศ.ดร. เฉลิมชัย พาวัฒนา อาจารย์ประจำ โยธา
109 รศ. ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์ อาจารย์ประจำ โยธา
110 รศ. ประสิทธิ์ จึงสงวนพรสุข - โยธา
111 อ.ดร. พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ - โยธา
112 รศ.ดร. วัชรินทร์ กาสลัก อาจารย์ประจำ โยธา
113 รศ. ยิ่งศักดิ์ พรรณเชษฐ์ อาจารย์ประจำ โยธา
114 รศ.ดร. กฤษ เฉยไสย อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
115 นาง คำภา วงษ์คำอุด - ไฟฟ้า
116 ผศ. นิยม พินิจการ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
117 รศ. มงคล ลี้ประกอบบุญ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
118 รศ.ดร. อาคม แก้วระวัง อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
119 อ. จิรัญ โพธิ์นักขา - ไฟฟ้า
120 ผศ. ปรีชา ธนานันต์ - ไฟฟ้า
121 ผศ. วัฒนา กาสังข์ - ไฟฟ้า
122 อ. วิชัย เปรมชัยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
123 ผศ. วิชัย ประเสริฐเจริญสุข อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
124 รศ. สถาพร อุดมสิน - ไฟฟ้า
125 อ.ดร. สถาพร พรพรหมลิขิต - ไฟฟ้า
126 ผศ.ดร. อนุชา แสงรุ่ง อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
127 รศ. อำนาจ สุขศรี อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
128 รศ.ดร. จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
129 อ.ดร. ชัยภัฎ วรรธนะสาร อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
130 ผศ.ดร. นภัสถ์ ไตรโรจน์ - ไฟฟ้า
131 ผศ. วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
132 อ. สถิรพร พรนิมิตร อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
133 ผศ.ดร. สุรชัย ลิ้มยิ่งเจริญ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
134 ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
135 ผศ.ดร. บุญยิ่ง เจริญ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
136 ผศ.ดร. ปานหทัย บัวศรี อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
137 รศ. สุภาวดี สวัสดิพรพัลลภ - ไฟฟ้า
138 รศ.ดร. อานุภาพ มีสมบูรณ์ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
139 ผศ.ดร. นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร - ไฟฟ้า
140 ผศ.ดร. รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร - ไฟฟ้า
141 รศ. วรศักดิ์ นิรัคฆนาภรณ์ - ไฟฟ้า
142 ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ หังสะสูตร - ไฟฟ้า
143 รศ. กิตติพงษ์ ตันมิตร อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
144 รศ.ดร. นันทกานต์ วงศ์เกษม อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
145 ผศ.ดร. ประมินทร์ อาจฤทธิ์ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
146 ผศ.ดร. กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
147 อ. พงศ์ศักดิ์ บินสมประสงค์ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
148 รศ.ดร. วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
149 - ไฟฟ้า
150 รศ. ธวัช สิงห์ภู่ - เกษตร
151 ผศ.ดร. เสรี วงส์พิเชษฐ อาจารย์ประจำ เกษตร
152 ผศ.ดร. คำนึง วาทโยธา อาจารย์ประจำ เกษตร
153 รศ.ดร. วิชัย ศรีบุญลือ อาจารย์ประจำ เกษตร
154 รศ.ดร. วินิต ชินสุวรรณ อาจารย์ประจำ เกษตร
155 รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม อาจารย์ประจำ เกษตร
156 ผศ. สมนึก ชูศิลป์ - เกษตร
157 นาย สุรพล ภูมิพระบุ - เกษตร
158 ผศ. ไมตรี จ๋วงพานิช - เกษตร
159 รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ - เกษตร
160 รศ.ดร. ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ - เกษตร
161 ผศ.ดร. วิเชียร ปลื้มกมล อาจารย์ประจำ เกษตร
162 รศ.ดร. สมโภชน์ สุดาจันทร์ อาจารย์ประจำ เกษตร
163 รศ.ดร. สุนันทา กิ่งไพบูลย์ อาจารย์ประจำ เกษตร
164 รศ.ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ อาจารย์ประจำ เกษตร
165 รศ. บรรจงศรี จีระวิพูลวรรณ - เกษตร
166 ผศ.ดร. กิตติพงษ์ ลาลุน - เกษตร
167 ผศ. ทนงศักดิ์ แสงวัฒนะชัย อาจารย์ประจำ เกษตร
168 รศ.ดร. ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ อาจารย์ประจำ เกษตร
169 อ.ดร. สมเกียรติ เฮงนิรันดร์ - เกษตร
170 รศ. เสรี สมนาแซง - อุตสาหการ
171 อ.ดร. จุมพล วรสายัณห์ - อุตสาหการ
172 รศ.ดร. พรเทพ ขอขจายเกียรติ อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
173 อ. รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ - อุตสาหการ
174 ศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
175 รศ.ดร. ปณิธาน พีรพัฒนา อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
176 รศ.ดร. ปาพจน์ เจริญอภิบาล - อุตสาหการ
177 ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
178 รศ.ดร. นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ - อุตสาหการ
179 รศ.ดร. รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
180 ผศ.ดร. อภิชาติ บุญมา - อุตสาหการ
181 รศ.ดร. ชาญณรงค์ สายแก้ว อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
182 ผศ.ดร. ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ - อุตสาหการ
183 ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล - อุตสาหการ
184 ผศ.ดร. ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส - อุตสาหการ
185 อ. พีระพงศ์ ท้าวเพชร - อุตสาหการ
186 ผศ.ดร. วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
187 อ.ดร. สมศักดิ์ หอมดี อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
188 รศ.ดร. ศีขรินทร์ สุขโต อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
189 รศ.ดร. สมเกียรติ รุจิเกียรติกำจร - อุตสาหการ
190 ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ - อุตสาหการ
191 ผศ.ดร. ศรีสวัสดิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
192 ผศ.ดร. นำพล มหายศนันท์ - เครื่องกล
193 อ. กิตติ วิเชฏฐะพงษ์ - เครื่องกล
194 อ. คมสัน วิชชวุต อาจารย์ประจำ เครื่องกล
195 รศ.ดร. จำลอง ลิ้มตระกูล - เครื่องกล
196 ศ.ดร. ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร อาจารย์ประจำ เครื่องกล
197 รศ.ดร. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อาจารย์ประจำ เครื่องกล
198 รศ. สำรวจ อินแบน - เครื่องกล
199 อ.ดร. จารุพล สุริยวนากุล - เครื่องกล
200 อ. จิตติน ตรีพุทธรัตน์ อาจารย์ประจำ เครื่องกล
201 ผศ.ดร. ปิโยรส จิระวัฒนา อาจารย์ประจำ เครื่องกล
202 ผศ.ดร. อัครพล จันทร์อ่อน อาจารย์ประจำ เครื่องกล
203 ผศ.ดร. เขมจิต เสนา - เครื่องกล
204 ผศ.ดร. ฉัตรชัย เบญจปิยะพร อาจารย์ประจำ เครื่องกล
205 รศ. นิวัฒน์ ตำนานทอง - เครื่องกล
206 ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ อาจารย์ประจำ เครื่องกล
207 ผศ.ดร. สุภัทรา ปลื้มกมล อาจารย์ประจำ เครื่องกล
208 รศ.ดร. อนุสรณ์ ชินสุวรรณ อาจารย์ประจำ เครื่องกล
209 รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อาจารย์ประจำ เครื่องกล
210 ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร อาจารย์ประจำ เครื่องกล
211 ผศ.ดร. ชนกนันท์ สุขกำเนิด อาจารย์ประจำ เครื่องกล
212 รศ.ดร. ชัยศิลป์ ชินพรเจริญพงศ์ - เครื่องกล
213 รศ.ดร. บุญสร้าง ดิเรกสถาพร - เครื่องกล
214 รศ. ประเสริฐ จักโขบลมาศ - เครื่องกล
215 รศ. อินทรชิต หอวิจิตร อาจารย์ประจำ เครื่องกล
216 ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี - เครื่องกล
217 ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี อาจารย์ประจำ เครื่องกล
218 นาง จีระนันท์ พลยางนอก - เครื่องกล
219 อ. ทรงศักดิ์ สุวรรณศรี อาจารย์ประจำ เครื่องกล
220 ผศ.ดร. สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี อาจารย์ประจำ เครื่องกล
221 รศ. สุรศักดิ์ ชิยางคบุตร - เครื่องกล
222 รศ.ดร. สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ อาจารย์ประจำ เครื่องกล
223 รศ.ดร. ณัญธิวัฒน์ พลดี - เครื่องกล
224 ผศ.ดร. ปุริมพัฒน์ สุจำนงค์โตกุล - เครื่องกล
225 รศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต อาจารย์ประจำ เครื่องกล
226 รศ. พัชรี หอวิจิตร - สิ่งแวดล้อม
227 ผศ.ดร. วิษณุ แทนบุญช่วย - สิ่งแวดล้อม
228 ผศ. สำราญ เรืองศรี - สิ่งแวดล้อม
229 รศ.ดร. สุมนา ราษฎร์ภักดี - สิ่งแวดล้อม
230 ผศ. อาวุธ ยิ้มแต้ อาจารย์ประจำ สิ่งแวดล้อม
231 รศ.ดร. ไปรยา เฉยไสย อาจารย์ประจำ สิ่งแวดล้อม
232 รศ.ดร. กัลยกร ขวัญมา อาจารย์ประจำ สิ่งแวดล้อม
233 อ.ดร. ชัชวาล อัยยาธิติ อาจารย์ประจำ สิ่งแวดล้อม
234 ผศ. พนมชัย วีระยุทธศิลป์ อาจารย์ประจำ สิ่งแวดล้อม
235 อรวรรณ แก่นเชียงสา - สิ่งแวดล้อม
236 รศ. ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ อาจารย์ประจำ สิ่งแวดล้อม
237 อ. อันชรีย์ คาพันโอกลู - สิ่งแวดล้อม
238 รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ อาจารย์ประจำ สิ่งแวดล้อม
239 รศ. จิรศักดิ์ จินดาโรจน์ - สิ่งแวดล้อม
240 ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี - สิ่งแวดล้อม
241 รศ.ดร. ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี - สิ่งแวดล้อม
242 รศ.ดร. ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี อาจารย์ประจำ สิ่งแวดล้อม
243 อ.ดร. มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ สิ่งแวดล้อม
244 อ.ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
245 รศ.ดร. กานดา สายแก้ว อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
246 ผศ.ดร. ดารณี หอมดี - คอมพิวเตอร์
247 อ. ธนิศา เครือไวศยวรรณ - คอมพิวเตอร์
248 อ.ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ - คอมพิวเตอร์
249 รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
250 รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
251 อ.ดร. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
252 ผศ.ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์ อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
253 นาง สุมนา เยาวมาตย์ - คอมพิวเตอร์
254 ผศ.ดร. กรชวัล ชายผา อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
255 อ.ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย - คอมพิวเตอร์
256 ผศ.ดร. ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
257 ผศ. ชาญชัย วิทย์สุภาเลิศ - คอมพิวเตอร์
258 รศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
259 ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
260 ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
261 ผศ.ดร. จิระเดช พลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
262 รศ.ดร. ธัชพงศ์ กตัญญูกุล - คอมพิวเตอร์
263 อ.ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
264 รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
265 ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
266 ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
267 อ. กานดารัจน์ เปี่ยมรัตน์ อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
268 ผศ.ดร. พีร์นิธิ อักษร อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
269 นางสาว จอมใจ เหล็กคง - กองแผนงาน
270 นาง บุญเม็ง นามวงษา - กองแผนงาน
271 นาง เนตรนภา ดวงจันทร์ - กองแผนงาน
272 ศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
273 นาง จิดาภา กิจจารักษ์ - - ยังไม่กำหนด -
274 นาย - - ยังไม่กำหนด -
275 อ.ดร. ชวิศ ศรีจันทร์ -
276 อ.ดร. อำพล วงศ์ษา -
277 อ.ดร. ศุภกร ติระพัฒน์ -
278 อ.ดร. กฤษณรัช นิติสิริ -
279 ผศ.ดร. วรายุทธ คัมภีราวัฒน์ -

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564