หลักสูตรที่มีอายุมากกว่า 5 ปี
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2565
ลำดับ ชื่อหลักสูตร คณะ ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร
1. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) วิทยาเขตหนองคาย 2552
Bachelor of Public Administration
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2550
Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2550
Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2549
Doctor of Philosophy Program in Environmental Engineering
5. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ 2551
Master of Nursing Science Program in Mental Health and Psychiatric Nursing
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2550
Bachelor of Science Program in Biology
7. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2552
Bachelor of Education Program in Social Studies
8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 2547
Master of Science Program in Information Technology
9. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2551
Master of Science Program in Biochemistry
10. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) คณะเกษตรศาสตร์ 2551
Master of Science (Agriculture)
11. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 2547
Master of Science Program in Information Technology
12. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 2552
Doctor of Philosophy Community Health Development
13. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาเขตหนองคาย 2551
Master of Science Program in Industrial Agricultural Technology and Logistics Management
14. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ (นานาชาติ) คณะเกษตรศาสตร์ 2545
Doctor of Philosophy Program in Systems Agriculture
15. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2549
Master of Education Program in Education Administration
16. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552
Bachelor of Arts Program in Thai as a Foreign Language
17. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา แผนที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ 2542
Bachelor of Science Program in Plant Pathology
18. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ 2552
Bachelor of Business Administration Program in International Marketing
19. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย 2552
Doctor of Philosophy Program in Exercise and Sport Sciences
20. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา แผนที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ 2542
Bachelor of Science Program in Entomology
21. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548
Master of Arts Program in Development Sociology
22. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ 2547
Bachelor of Law Program in Law
23. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 2552
Master of Science Program in Medical Physiology
24. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 2553
Master of Science Program in Prosthodontics
25. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ 2542
Bachelor of Science Program in Plant Pathology
26. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ 2542
Bachelor of Science Program in Soil Science
27. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ แผนที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ 2542
Bachelor of Science Program in Soil Science
28. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ 2542
Bachelor of Science Program in Entomology
29. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ 2542
Bachelor of Science Program in Agricultural Extension
30. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2546
Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering
31. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2549
Master of Science Program in Biology
32. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2539
Master of Science Program in Biochemistry
33. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ 2546
Bachelor of Science Program in Land Resources and Environment
34. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2536
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Painting
35. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์ 2546
Master of Science Program in Analytical Chemistry
36. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ฉบับปี พ.ศ.2543 คณะเกษตรศาสตร์ 2546
Doctor of Philosophy Program in Plant Pathology
37. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ 2551
Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner)
38. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2548
Master of Education Program in Environmental Education
39. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2547
Bachelor of Education Program in Art Education
40. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2553
Doctor of Public Health (Internal Program)
41. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี 2544
Bachelor of Science Program in Food Technology
42. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ 2548
Master of Science Program in Medical Biochemistry
43. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2552
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Sculpture
44. เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะเภสัชศาสตร์ 2547
Bachelor of Pharmacy Program (English Program)
45. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2552
Master of Science Program in Pharmacology
46. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2549
Bachelor of Arts Program in Sociology and Antropology
47. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2547
Doctor of Philosophy Program in Pathobiology
48. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2552
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Painting
49. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะทันตแพทยศาสตร์ 2550
Doctor of Philosophy Program in Oral Sciences
50. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี 2550
Doctor of Philosophy Program in Geotechnology
51. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ 2546
Master of Nursing Science Program in Community Nursing
52. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551
Bachelor of Arts Program in Thai Language
53. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์ 2553
Doctor of Philosophy Program in Fisheries
54. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 2551
Bachelor of Science Program in Agriculture
55. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 2552
Master of Science Program in Biomedical Sciences
56. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ 2551
Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing
57. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2542 คณะเทคโนโลยี 2543
Doctor of Philosophy Program in Food Technology
58. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 2551
Master of Pharmacy Program in Pharmacy Management
59. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ 2551
Higher Graduate Diploma Program in Periodontology
60. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2536
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Thai Music
61. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550
Bachelor of Arts Program in English
62. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2545
Doctor of Philosophy Program in Development Science
63. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี 2543
Master of Science Program in Food Technology
64. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ 2551
Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing
65. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2550
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Folk Music and Performance
66. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (โครงการพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ 2548
Master of Education Program in Environmental Education
67. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) คณะเกษตรศาสตร์ 2548
Master of Science Program in Land Resources and Environment
68. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2536
Bachelor of Science Program in Biochemistry
69. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 2546
Bachelor of Science Program in Statistics
70. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2548
Bachelor of Business Administration Program in Management
71. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 2551
Master of Science Program in Agriculture
72. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ 2545
Master of Science Program in General Denntistry
73. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ 2546
Master of Nursing Science Program in Community Nursing
74. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผนที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ 2542
Bachelor of Science Program in Animal Science
75. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2552
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Western Music
76. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 2544
Bachelor of Science Program in Medical Science
77. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์ 2553
Bachelor of Science Program in Radiological Technology
78. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ แผนที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ 2542
Bachelor of Science Program in Agronomy
79. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ 2545
Master of Science Program in Systems Agriculture
80. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ 2542
Bachelor of Science Program in Agronomy
81. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน แผน 2 คณะเกษตรศาสตร์ 2542
Bachelor of Science Program in Horticulture
82. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2553
Bachelor of Technology Program in Medical Educational Technology
83. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2551
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Medicine
84. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2548
Master of Education Program in Curriculum and Instruction in Special Education
85. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 2546
Master of Nursing Science Program in Nursing Administration
86. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548
Bachelor of Arts Program in Japanese
87. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (ต่อเนื่อง) คณะแพทยศาสตร์ 2549
Bachelor of Science Program in Radiological Technology
88. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ 2548
Doctor of Philosophy Program in Clinical Sciences
89. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2551
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Psychiatry
90. สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (โครงการพิเศษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2551
Master of Architecture Program in
91. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีฟิสิกัล คณะวิทยาศาสตร์ 2546
Master of Science Program in Physical Chemistry
92. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2537 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2545
Master of Public Health Program in Biostatistics
93. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2552
Master of Engineering Program in Chemical Engineering
94. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 2546
Master of Nursing Science Program in Nursing Administration
95. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2552
Master of Engineering Program in Mechanical Engineering
96. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2547
Bachelor of Education Program in Computer Education
97. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2546
Bachelor of Arts Program in French
98. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ 2547
Master of Nursing Science Program in Mental Health and Psychiatric Nursing
99. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2546
Bachelor of Science Program in Chemistry
100. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ 2550
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Family Medicine
101. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ 2551
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Rehabilitation Medicine
102. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2551
Doctor of Philosophy Program in Computer Science
103. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2547
Master of Business Administration Program in Tourism Management
104. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2550
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences in Otorhinolaryngology
105. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผนที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ 2542
Bachelor of Science Program in Agricultural Extension
106. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 2537
Bachelor of Science Program in Physics
107. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2536
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Communication Design
108. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 2551
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Orthopaedics
109. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ 2548
Doctor of Philosophy Program in Medical Biochemistry
110. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2551
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Radiology
111. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2552
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Communication Design
112. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551
Bachelor of Arts Program in Information Science
113. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2548
Master of Science Program in Computer Science
114. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2540
Bachelor of Science Program in Mathematics
115. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550
Bachelor of Arts Program in Social Development Management
116. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2549
Master of Science Program in Microbiology
117. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ (นานาชาติ) คณะเกษตรศาสตร์ 2545
Master of Science Program in Systems Agriculture
118. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2550
Bachelor of Science Program in Microbiology
119. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548
Bachelor of Arts Program in Chinese
120. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (โครงการพิเศษ) คณะเทคโนโลยี 2547
Bachelor of Science Program in Production Technology
121. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550
Bachelor of Arts Program in English
122. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ 2551
Master of Science (Forensic Science)
123. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2549
Bachelor of Arts Program in Spanish
124. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (นานาชาติ) คณะเกษตรศาสตร์ 2543
Master of Science Program in Animal Science
125. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548
Master of Arts Program in Social Development
126. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ 2542
Bachelor of Science Program in Animal Science
127. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ 2549
Master of Science Program in Biology for Teacher
128. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2547
Doctor of Philosophy Program in Organic Chemistry
129. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2548
Master of Public Administration Program in Local Government
130. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2552
Bachelor of Education Program in Computer Education
131. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี 2533
Bachelor of Science Program in Geotechnology
132. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550
Bachelor of Arts Program in Business Chinese
133. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2546
Doctor of Philosophy Program in Information Studies
134. พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 2548
Bachelor of Nursing Science
135. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2547
Doctor of Philosophy Program in Pharmacology
136. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2544
Master of Public Health Program in Public Health Administration
137. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2544
Master of Public Health Program
138. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2548
Master of Science Program in Neuroscience
139. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ 2548
Master of Science Program in Toxicology
140. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2543
Master of Public Health Program in Community Nutrition
141. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 2552
Master of Business Administration
142. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2544
Master of Public Health Program in Public Health Administration
143. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2546
Master of Engineering Program in Electrical Engineering
144. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2551
Bachelor of Business Administration Program in Marketing
145. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2547
Bachelor of Education Program in Science Education
146. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีมัลติมิเดียและแอนิเมชัน วิทยาลัยนานาชาติ 2552
Bachelor of Science Program in Multimedia Technology and Animation
147. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ 2550
Bachelor of Education Program in Teaching Chinese as a Foreign Language
148. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 2551
Doctor of Philosophy Program in Human Movement Sciences
149. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2547
Bachelor of Education Program in Social Studies
150. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ 2546
Bachelor of Science Program in Applied Mathematics
151. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 2552
Master of Science Community Health Development
152. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2549
Master of Arts Program in Philosophy
153. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ 2545
Master of Nursing Science Program in Mental Health and Psychiatric Nursing
154. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2550
Master of Engineering Program in Civil Engineering
155. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2540
Master of Science Program in Remote Sensing and Geographic
156. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (นานาชาติ) คณะเกษตรศาสตร์ 2547
Doctor of Philosophy Program in Horticulture
157. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี 2548
Master of Science Program in Geotechnology
158. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตหนองคาย 2549
Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology
159. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (ต่อเนื่อง) คณะแพทยศาสตร์ 2550
Bachelor of Science Program in Medical Illustration and Audio Visual Technology
160. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2544
Master of Public Health Program
161. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ 2541
Doctor of Philosophy Program in Agronomy
162. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 2546
Master of Business Administration
163. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2549
Master of Arts Program in Philosophy
164. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (นานาชาติ) คณะเกษตรศาสตร์ 2541
Master of Science Program in Agronomy
165. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (นานาชาติ) (โครงการพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2549
Doctor of Philosophy Program in Development Science
166. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2552
Doctor of Public Health
167. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) คณะเกษตรศาสตร์ 2548
Master of Science Program in Land Resources and Environment
168. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ 2547
Doctor of Philosophy Program in Horticulture
169. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2552
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Thai Music
170. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2552
Bachelor of Science Program in Computer Science
171. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2546
Doctor of Philosophy Program in Information Studies
172. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548
Doctor of Philosophy Program in Sociology
173. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548
Master of Arts Program in Development Sociology
174. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ(นานาชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ 2552
Bachelor of Education Program in Teaching English to Speakers of Other Languages
175. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2551
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Obstetrics and Gynaecology
176. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ 2534
Master of Education Program in Education Technology
177. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548
Master of Arts Program in Information Management
178. เภสัชศาสตรบัณ ฉบับปี พ.ศ. 2546 (โครงการพิเศษ) คณะเภสัชศาสตร์ 2538
Bachelor of Pharmacy
179. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2542
Doctor of Philosophy Program in Biology
180. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2550
Master of Engineering Program in Energy Engineering
181. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ 2542
Bachelor of Science Program in Fisheries
182. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 2551
Bachelor of Science Program in Agriculture Economics
183. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ 2549
Doctor of Philosophy Program in Nursing
184. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 2552
Doctor of Philosophy Program in Biomedical Sciences
185. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2538
Master of Arts Program in Development Administration
186. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ 2552
Bachelor of Science Program in Fisheries
187. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2534
Master of Public Health Program in Environmental Health
188. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2552
Doctor of Philosophy Program in Parasitology
189. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ 2552
Bachelor of Science Program in Fisheries
190. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548
Doctor of Philosophy Program in Sociology
191. การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2547
Master of Urban and Regional Planning Program in -
192. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2545
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
193. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2545
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
194. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2550
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering
195. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ 2550
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Anatomical Pathology
196. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ 2548
Doctor of Philosophy Program in Land Resources and Environment
197. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2551
Bachelor of Science Program in Environmental Health Science and Occupational Health and Safety
198. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2551
Doctor of Philosophy Program in Biochemistry
199. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2550
Bachelor of Public Health Program
200. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2546
Master of Public Health Program in Health Education and Bahavioral Science
201. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ 2551
Master of Nursing Science Program in Family Nursing
202. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ 2551
Master of Pharmacy Program in Pharmaceuticals
203. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ 2551
Higher Graduate Diploma Program in Oral and Maxillofacial Surgery
204. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ 2552
Doctor of Philosophy Program in Pharmacy and Health System
205. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2551
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Anesthesiology
206. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ 2552
Bachelor of Science Program in Fisheries
207. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2549
Doctor of Education Program in Mathematics Education
208. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ 2551
Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing
209. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ 2551
Master of Nursing Science Program in Advanced Midwifery
210. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2541
Doctor of Philosophy Program in Biochemistry
211. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 2543
Bachelor of Science Program in Biotechnology
212. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2547
Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering
213. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีมัลติมิเดียและแอนิเมชัน วิทยาลัยนานาชาติ 2552
Bachelor of Science Program in Multimedia Technology and Animation
214. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2551
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Pediatrics
215. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ 2551
Master of Nursing Science Program in Advanced Midwifery
216. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ 2551
Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing
217. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2546
Doctor of Philosophy Program in Mechanical Engineering
218. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2548
Doctor of Philosophy Program in Neuroscience
219. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 2543
Doctor of Philosophy Program in Biotechnology
220. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2546
Master of Science Program in Polymer Science
221. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ 2553
Master of Science Program in Aesthetic Sciences and Health
222. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 2552
Material Science and Nanotechnology
223. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน แผน 1 คณะเกษตรศาสตร์ 2542
Bachelor of Science Program in Horticulture
224. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2550
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
225. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ 2552
Bachelor of Science Program in Fisheries
226. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2548
Bachelor of Architecture Program in Industrial Design
227. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 2550
Master of Science Program in Biotechnology
228. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (ภาษาอังกฤษ) คณะเกษตรศาสตร์ 2548
Doctor of Philosophy Program in Agronomy
229. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2551
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Ophthalmology
230. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2551
Master of Science Program in Veterinary Public Health
231. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2548
Doctor of Education Program in Educational Technology
232. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2551
Master of Science Program in Veterinary Public Health
233. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2548
Bachelor of Architecture Program in Industrial Design
234. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ 2552
Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Pharmaceuticals
235. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย 2549
Doctor of Philosophy Program in Public Health
236. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 2541
Master of Science Program in Agribusiness
237. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2542 คณะพยาบาลศาสตร์ 2550
Doctor of Philosophy Program in Nursing
238. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2551
Master of Nursing Science Program in Adult Nursing
239. ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2543
Doctor of philosophy Program in Educational Administration
240. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ 2549
Master of Science Program in Biology for Teacher
241. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ 2551
Master of Science (Forensic Science)
242. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2536
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Western Music
243. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548
Master of Arts Program in Social Development
244. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2534
Master of Education Program in Education Technology
245. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2550
Bachelor of Public Health Program
246. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (นานาชาติ) (โครงการพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2545
Doctor of Philosophy Program in Development Science
247. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2549
Master of Engineering Program in Environmental Engineering
248. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2542 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2542
Bachelor of Architecture Program in Architecture
249. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550
Master of Arts Program in English
250. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2548 (หลักสูตรปรับปรุง 2550) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550
Bachelor of Arts Program in Business English
251. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550
Master of Arts Program in Development Administration
252. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2550
Master of Engineering Program in Energy Engineering
253. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ 2547
Master of Nursing Science Program in Family Nursing
254. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552
Bachelor of Arts Program in English
255. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2549
Master of Education Program in Education Psychology and Counseling
256. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548
Master of Arts Program in Information Management
257. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2553
Doctor of Philosophy Program in Microbiology
258. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552
Master of Arts Program in Thai Language
259. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ 2552
Doctor of Philosophy Program in Entomology
260. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2551
Master of Public Health Program in Health Education and Bahavioral Science
261. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2547
Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management
262. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว(โครงการพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2547
Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management
263. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 2551
Graduate Diploma Program in Pharmacy Management
264. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ 2550
Master of Science Program in Health Consumer Protection and Health Management
265. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550
Master of Arts Program in English
266. เภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะเภสัชศาสตร์ 2546
Bachelor of Pharmacy
267. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2534
Master of Public Health Program in Environmental Health
268. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2540
Doctor of Philosophy Program in Development Science
269. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ 2547
Master of Science Program in Aesthetic Sciences and Health
270. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2545
Master of Science Program in Environlmental Science
271. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2538 คณะเทคโนโลยี 2547
Bachelor of Science Program in Production Technology
272. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ 2551
Bachelor of Arts Program in International Affairs
273. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2553
Master of Business Administration Program in Marketing
274. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2542
Bachelor of Business Administration Program in Accounting
275. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2552
Master of Science Program in Anatomy
276. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552
Master of Arts Program in Mekong Studies
277. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2548
Bachelor of Public Administration Program in Local Government
278. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2551
Master of Public Health Program in Nutrition for Health
279. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2547
Doctor of Philosophy Program in Anatomy
280. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ 2552
Doctor of Philosophy Program in Medical Biochemistry and Molecular Biology
281. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548
Master of Arts Program in Industrial and Enterprising Administration
282. ประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ (สัตว์เลี้ยง) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2546
Graduate Diploma Program in Veterinary Clinic
283. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 2546
Master of Science Program in Pharmaceutical Chemistry and Natural Products
284. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 2553
Bachelor of Science (Materials Science and Nanotechnology)
285. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์(เจ้าหน้าที่) คณะเทคนิคการแพทย์ 2545
Bachelor of Science Program in Medical Technology
286. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2550
Bachelor of Science (Public Health) Program in Occupational Health and Safety
287. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2551
Master of Public Health Program in Nutrition for Health
288. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาเขตหนองคาย 2547
Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management
289. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2546
Master of Science Program in Inorganic Chemistry
290. ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2552
Master of Fine and Applied Arts Program in Art and Cultural Research
291. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2546
Master of Nursing Science Program in Adult Nursing
292. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553
Master of Arts Program in Industrial and Enterprising Administration
293. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2545
Doctor of Veterinary Medicine
294. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2550
Master of Science Program in Veterinary Public Health
295. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2546
Master of Science Program in Theriogenology
296. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2550
Master of Science Program in Veterinary Science
297. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2549
Bachelor of Science (Public Health) Program in Environmental Health Science
298. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ 2549
Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology
299. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2547
Doctor of Veterinary Medicine
300. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2545
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
301. ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2552
Master of Fine and Applied Arts Program in Art and Cultural Research
302. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2545
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
303. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2545
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
304. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2550
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
305. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ 2547
Graduate Diploma Program in Aesthetic Sciences and Health
306. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2550
Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering
307. การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (นานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย 2543
Master of Rural Development Management
308. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน วิทยาเขตหนองคาย 2544
Bachelor of Business Administration Program in Finance
309. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2548
Master of Science Program in Mathematics
310. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 2545
Doctor of Philosophy Program in Physics
311. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม แผนที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ 2546
Bachelor of Science Program in Land Resources and Environment
312. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2545
Master of Public Health Program in Biostatistics
313. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (นานาชาติ) คณะเกษตรศาสตร์ 2548
Master of Science Program in Soil Science
314. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ 2547
Master of Nursing Science Program in Family Nursing
315. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ 2548
Master of Science Program in Applied Mathematics
316. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2549
Doctor of Philosophy Program in Mathematics
317. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2545
Bachelor of Science Program in Microbiology
318. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 2551
Doctor of Philosophy Program in Human Movement Sciences
319. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2552
Bachelor of Science Program in Mathermatics
320. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ 2541
Master of Science Program in Agronomy
321. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (นานาชาติ) คณะเกษตรศาสตร์ 2547
Master of Science Program in Horticulture
322. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2545
Bachelor of Science Program in Environmental Science)
323. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 2547
Master of Science Program in Animal Science
324. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2534
Master of Science Program in Chemistry
325. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) คณะเกษตรศาสตร์ 2548
Doctor of Philosophy Program in Land Resources and Environment
326. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์ 2552
Master of Science (Material Science and Nanotechnology)
327. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ 2545
Master of Science Program in Entomology
328. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ 2547
Master of Science Program in Horticulture
329. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ 2549
Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology
330. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 2547
Master of Science Program in Agricultural Extension
331. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ 2543
Master of Science Program in Plant Pathology
332. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 2543
Doctor of Philosophy Program in Animal Science
333. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) คณะเกษตรศาสตร์ 2543
Doctor of Philosophy Program in Animal Science
334. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ 2545
Doctor of Philosophy Program in Entomology
335. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2541
Master of Engineering Program in Chemical Engineering
336. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ 2552
Master of Science Program in Entomology
337. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 2552
Master of Science Program in Agribusiness
338. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2546
Doctor of Philosophy Program in Chemistry
339. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ 2545
Doctor of Philosophy Program in Systems Agriculture
340. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรเชิงชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ 2549
Graduate Diploma Program in Agro-biosystems
341. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2545
Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
342. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2546
Master of Science Program in Organic Chemistry
343. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2551
Master of Nursing Science Program in Adult Nursing
344. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2545
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering
345. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2547
Bachelor of Education Program in Teaching Thai
346. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ 2551
Master of Nursing Science Program in Mental Health and Psychiatric Nursing
347. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2548
Master of Science Program in Computer Science
348. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2546
Doctor of Philosophy Program in Agricultural Machinery Engineering
349. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2550
Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering
350. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ(นานาชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ 2547
Bachelor of Education Program in Teaching English to Speakers of Other Languages
351. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2547
Bachelor of Education Program in Physical Education
352. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2550
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
353. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2550
Bachelor of Engineering Program in Agricultural Engineering
354. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ 2548
Master of Science Program in Chemistry for Teacher
355. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2550
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
356. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก วิทยาลัยนานาชาติ 2551
Bachelor of Business Administration Program in Global Business
357. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์ 2552
Master of Science Program in Fisheries
358. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์ 2547
Bachelor of Education Program in Teaching Japanese Language
359. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (โครงการพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ 2538
Master of Education Program in Social Studies
360. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2550
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
361. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2551
Bachelor of Technology Program in Construction and Urban Management
362. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2545
Master of Engineering Program in Mechanical Engineering
363. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 2552
Master of Science Program in Medical Microbiology
364. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2549
Doctor of Education Program in Measurement and Evaluation
365. บัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2553
Master of Accounting Program
366. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2547
Bachelor of Education Program in Mathematics Education
367. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 2549
Doctor of Education Program in Curriculum and Instruction
368. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2552
Doctor of Philsophy Program in Science Education
369. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2545
Bachelor of Science Program in Veterinary Science
370. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 2551
Master of Nursing Science Program in Nursing Administration
371. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2553
Bachelor of Business Administration Program in Management
372. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2553
Doctor of Business Administration Program
373. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ 2548
Master of Science Program in Community Medicine
374. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2547
Bachelor of Arts Program in Public Administration
375. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 2552
Doctor of Philosophy Program in Medical Physiology
376. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2551
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Surgery
377. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ 2549
Graduate Diploma Program in Pharmacotherapy
378. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552
Bachelor of Arts Program in German for Career
379. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 2547
Master of Science Program in Soil Science
380. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ 2549
Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy
381. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะเกษตรศาสตร์ 2547
Master of Science Program in Animal Science
382. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ 2548
Master of Science Program in Chemistry for Teacher
383. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2538
Master of Education Program in Social Studies
384. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2545
Bachelor of Arts Program in Information Science
385. บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2551
Bachelor of Accountancy Program
386. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 2552
Master of Science Program in Physical Therapy
387. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2536
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Sculpture
388. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2553
Doctor of Philosophy Program in Tourism and Hospitality
389. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ 2543
Master of Science Program in Applied Mathematics
390. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ 2553
Master of Science Program in Dental Public Health
391. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 2538
Master of Science Program in Physics
392. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2546
Master of Education Program in Mathematics Education
393. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (โครงการพิเศษ) คณะเกษตรศาสตร์ 2551
Master of Science Program in Agribusiness
394. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ คณะเทคนิคการแพทย์ 2552
Master of Science Program in Clinical Pathology and Management
395. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2547
Bachelor of Arts Program in Public Administration
396. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 2547
Master of Science Program in Agricultural Extension
397. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2551
Bachelor of Business Administration Program in Finance
398. เภสัชศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ 2552
Doctor of Pharmacy (International Program)
399. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 1 วิทยาเขตหนองคาย 2542
Bachelor of Science Program in Fisheries
400. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหนองคาย 2546
Bachelor of Science Program in Computer Science
401. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 2547
Bachelor of Law Program in Law
402. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2552
Bachelor of Education Program in Physical Education
403. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) คณะศึกษาศาสตร์ 2552
Bachelor of Education Program in Art Education
404. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2552
Bachelor of Education Program in Science Education
405. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2552
Bachelor of Education Program in Mathematics Education
406. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2552
Bachelor of Education Program in Teaching Thai
407. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์ 2552
Bachelor of Education Program in Teaching Japanese Language
408. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์ 2546
Master of Nursing Science Program in Adult Nursing
409. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 2551
Master of Nursing Science Program in Nursing Administration
410. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2549
Doctor of philosophy Program in Educational Administration
411. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาเขตหนองคาย 2542
Bachelor of Business Administration Program in Accounting
412. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาเขตหนองคาย 2544
Bachelor of Science Program in Food Technology
413. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาเขตหนองคาย 2548
Bachelor of Business Administration Program in International Business
414. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ 2551
Master of Nursing Science Program in Family Nursing
415. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 2547
Bachelor of Economics Program in Economics
416. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2549
Master of Education Program in Education Administration
417. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2552
Master of Education Program in Education Technology
418. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2552
Master of Education Program in Education Technology
419. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2549
Doctor of Education Program in Measurement and Evaluation
420. ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2543
Doctor of Education Program in Educational Administration
421. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2549
Master of Education Program in Education Psychology and Counseling
422. วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) วิทยาเขตหนองคาย 2552
Bachelor of Science
423. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2548
Master of Education Program in Curriculum and Instruction in Special Education
424. แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 2552
Doctor of Medicine Program
425. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 2545
Bachelor of Science Program in Medical Technology
426. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ 2548
Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing
427. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2553
Master of Science Program in Occupational Medicine
428. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ 2545
Master of Nursing Science Program in Mental Health and Psychiatric Nursing
429. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ 2548
Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing
430. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ 2551
Master of Nursing Science Program in Advanced Midwifery
431. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตหนองคาย 2552
Bachelor of Science Program in Sports Science
432. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาเขตหนองคาย 2552
Master of Business Administration Program (Entrepreneurship and Innovation)
433. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ 2546
Master of Nursing Science Program in Child Health Nursing
434. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหนองคาย 2552
Bachelor of Science Program in Agro-Industry
435. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ 2546
Master of Nursing Science Program in Child Health Nursing
436. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (นานาชาติ) ฉ.ปี46 คณะเภสัชศาสตร์ 2548
Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Pharmaceuticals
437. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2552
Doctor of Philosophy Program in Art and Cultural Research
438. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ 2553
Master of Science Program in Pediatric Dentistry
439. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ 2548
Master of Nursing Science Program in Advanced Midwifery
440. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2552
Doctor of Veterinary Medicine
441. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ 2544
Master of Science Program in Periodontology
442. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 2552
Doctor of Philosophy Program in Medical Microbiology
443. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2552
Doctor of Philosophy Program in Art and Cultural Research
444. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบปกติ) คณะนิติศาสตร์ 2547
Bachelor of Law
445. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2552
Master of Science Program in Parasitology
446. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ 2552
Master of Science Program in Medical Biochemistry and Molecular Biology
447. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ 2553
Higher Graduate Diploma Oral Diagnostic Science
448. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 2548
Master of Science Program in Dental Research
449. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ 2552
Higher Graduate Diploma Program in Pediatric Dentistry
450. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 2553
Master of Science Program in Restorative Dentistry
451. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 2549
Master of Education Program in Curriculum and Instruction
452. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ 2552
Graduate Diploma Program in Teaching Profession
453. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โครงการพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ 2549
Doctor of Education Program in Educational Administration
454. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 2549
Master of Education Program in Curriculum and Instruction
455. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 2549
Doctor of Education Program in Curriculum and Instruction
456. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ 2551
Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner)
457. เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ 2552
Bachelor of Pharmacy
458. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ 2553
Graduate Diploma Program in Aesthetic Sciences and Health
459. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (นานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ 2554
Master of Science Program in Prosthodontics (International)
460. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ 2548
Master of Nursing Science Program in Advanced Midwifery
461. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 2552
Master of Science Program in Physical Therapy
462. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ 2552
Master of Nursing Science Program in Child Health Nursing
463. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ 2552
Master of Nursing Science Program in Child Health Nursing
464. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2547 คณะทันตแพทยศาสตร์ 2549
Doctor of Dental Surgery Program in -
465. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2546
Bachelor of Science Program in Computer Science
466. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552
Bachelor of Arts Program in Thai as a Foreign Language
467. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 2551
Bachelor of Science Program in Statistical Information
468. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ 2549
Master of Nursing Science Program in Nursing
469. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2552
Master of Public Health in Epidemiology
470. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 2545
Bachelor of Science Program in Physical Therapy
471. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (โครงการพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2552
Bachelor of Business Administration Program in Finance
472. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552
Doctor of Philosophy Program in Development Science
473. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกอล์ฟ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2553
Bachelor of Business Administration Program in Golf Management
474. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (โครงการพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2553
Master of Economics Program in Business Economics
475. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2551
Bachelor of Economics Program in Economics
476. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2545
Bachelor of Engineering Program in Agricultural Engineering
477. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี 2552
Bachelor of Science Program in Food Technology
478. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2549
Master of Engineering Program in Agricultural and Food Engineering
479. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2546
Bachelor of Science Program in Computer Science
480. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2534
Master of Education Program in Measurement and Evaluation
481. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2534
Master of Education Program in Measurement and Evaluation
482. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 2552
Master of Science Program in Medical Science
483. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ 2554
Master of Science Program in Periodontology
484. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาเขตหนองคาย 2552
Bachelor of Arts Program in Tourism
485. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (โครงการพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ 2549
Master of Education Program in Science Education
486. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2542 (โครงการพิเศษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2546
Bachelor of Architecture Program in Architecture
487. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2552
Bachelor of Science Program in Computer Science
488. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2550
Bachelor of Science Program in Geo-informatics
489. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2550
Bachelor of Science Program in Geo-informatics
490. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 2553
Master of Science Program in Orthodontics
491. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2550
Master of Engineering Program in Computer Engineering
492. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2550
Master of Engineering Program in Computer Engineering
493. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2552
Doctor of Philosophy Program in Chemical Engineering
494. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2550
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
495. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2551
Bachelor of Public Administration Program in Fiscal Management
496. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2551
Master of Public Administration
497. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2553
Doctor of Public Administration Program in Public Affairs Management
498. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2552
Doctor of Philosophy Program in Industrial Engineering
499. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2545
Master of Engineering Program in Industrial Engineering
 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2565

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940